zákon o ochrane prírody a krajiny

Finančné náhrady podľa zákona o ochrane prírody a krajiny: interpelácia adresovaná MŽP SR

Z mne dostupných informácií vyplýva, že ministerstvo životného prostredia k dnešnému dňu nemá vyhotovený zoznam pozemkov v zmysle citovaného ustanovenia § 61 ods. 3 zákona o ochrane prírody, ako ani nemá vypočítanú výšku finančných prostriedkov na zabezpečenie finančných náhrad podľa ustanovenia § 61 ods. 5 zákona o ochrane prírody.

Stráž prírody na Slovensku bude naďalej živoriť

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu poslancov Fecka, Hubu a Mičovského na posilnenie postavenia stráže prírody.

Dôvodová správa k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Zdôvodnenie novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, predloženej poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Návrh novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, predložená poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Vyšší level, o šliapaní si po jazyku alebo podpora protiprávneho stavu

Na to, že poslanci za Smer nepodporujú naše návrhy zákonov  tak akosi „zo zásady“,  sme si už pomaly zvykli. Ale dnes sa prekonali a dosiahli ešte „vyšší“ level.

Predložili a zdôvodnili sme v zostave Huba, Mičovský, Fecko návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorým sme chceli dosiahnuť súlad platného zákona s relevantnými európskymi smernicami ako aj s Európskym dohovorom o krajine, lebo zákon v súčasne platnom znení v súlade s nimi zjavne nie je.

Úvodné slovo predkladateľa novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Huba, Ján Mičovský a Martin Fecko.

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ZOPK) s príslušnými smernicami Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

Namiesto výnimočnej krajiny sa stávame krajinou výnimiek

Reakcia M. Hubu na odpovede ministra P. Žigu na interpelácie, október 2014.

Interpelácia ministra ŽP: spolupráca rezortu s podnikateľmi v súvislosti s udeľovaním výnimiek a konfliktom záujmov pri rozhodovaní o osude našich národných parkov

Interpelácia poslanca NR SR Mikuláša Hubu na ministra životného prostredia Petra Žigu vo veci podozrenia na konflikt záujmov v prípade (nadštandardnej?) spolupráce rezortných organizácií a ich pracovníkov a pracovníčok s podnikateľskými a finančnými skupinami, pôsobiacimi v územiach slovenských národných parkov.

Stránky