O nás

Slovenský ochranársky snem je neformálne zoskupenie ľudí, ktorých napriek všetkým ideologickým, náboženským, etnickým, generačným, regionálnym a ďalším odlišnostiam spája znepokojenie z toho, čo sa deje s prostredím okolo nás. Ďalším spojivom je snaha uchovať čo najviac krásy a druhovej pestrosti prírody nasledujúcim generáciám.

V súčasnosti ide o najreprezentatívnejšie zoskupenie ľudí podobného zamerania na Slovensku. Nielen pre ich počet, rôznorodosť, nespochybniteľné ľudské i odborné kvality ako aj dôveryhodnosť, ale aj preto, lebo za členov a členky snemu boli nominovaní/é široko chápanou ochranárskou komunitou v ankete uskutočnenej na jar roku 2015.

Na potrebe vzniku takéhoto zoskupenia sa zhodli účastníci a účastníčky ochranárskeho stretnutia na tému environmentálnej politiky koncom januára 2015 v Bratislave a opätovne – v júni toho istého roku – na Devíne. Zhodli sa tiež na tom, že by bolo užitočné vytvoriť databázu najaktívnejších ľudí, pôsobiacich v tejto sfére na Slovensku: od ochranárov – aktivistov, cez vedcov a expertov až po politikov a mienkotvorné osobnosti zo sveta médií a umenia, ktoré ich dlhodobo podporujú.

Na spomínanom stretnutí i v odpovediach na anketové otázky silne rezonovala aj potreba zintenzívniť našu vzájomnú komunikáciu: od efektívneho využitia internetu a sociálnych sietí, až po osobné stretnutia. Vo všetkých týchto oblastiach sa za uplynulý rok toho už nemálo urobilo (niekoľko stretnutí: Bratislava, Devín, Dropie, Zvolen, Trenčín; facebooková skupina, internetová konferencia...). Dnešným dňom začína fungovať aj táto webová stránka, ktorá má v prvej etape slúžiť najmä ako „výkladná skriňa“ našich doterajších výstupov i plánovaných podujatí, ktoré chceme vzájomne zdieľať a zároveň komunikovať verejnosti.

Predbežne nemáme kapacity na ambicióznejšiu podobu a fungovanie stránky, ale ak by sa niekto „internetovo zručný“ podujal na viac, je to len vítané.

Takže vitajte na novej webovej stránke a tešíme sa na spoluprácu pri jej spoločnej tvorbe a zveľaďovaní.

Maňo, Rišo, Ľuba, 27. január 2016