Členovia a členky

Pozn.:

Pre viac informácií o konkrétnych členoch/členkách kliknite na meno.

(S) - "spočívajúce členstvo": Pre výkon mandátu v niektorej z inštitúcií verejnej moci dotyčnej osobe spočíva členstvo v S-O-S.

Stav k 1. 5. 2021

Alexander Ač

(Mgr., PhD.)

Vyštudoval odbor environmentálna ekológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorát v oblasti aplikácie diaľkového prieskumu v odbore fyziológia rastlín získal na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. V súčasnosti pracuje v Centre výzkumu globálnej zmeny AV ČR v Brne. Venuje sa popularizácii vedy a žurnalistike v oblasti príčin a dôsledkov klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti, vyčerpávania zdrojov a ďalších globálnych trendov. Prispieva do denníkov Pravda, SME, Hospodárskych novín a ďalších médií. Preložil knihu Obnoviteľné zdroje energie s chladnou hlavou od prof. Davida JC Mackay. Žije striedavo v Brne a Bratislave.

Viac informácií na https://www.facebook.com/alexander.ac.351?fref=nf

ac.a@czechglobe.cz

Erik Baláž

(Ing.)

* 1978. Vyrástol pod Tatrami a od svojich šestnástich rokov tu strávil veľa času v divokej prírode. V roku 2002 ukončil štúdium Ekológie lesa na Technickej univerzite vo Zvolene prácou o ekológii medveďov. Už počas štúdií bol aktívny v kampaniach Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Viedol úspešnú kampaň na ochranu Tichej a Kôprovej doliny v Tatrách. Toto územie dnes predstavuje najväčšie súvislé divoké územie na Slovensku. Je spoluautorom úspešnej knihy o medveďoch Posledná pevnosť a oceňovaných dokumentárnych filmov Strážca divočiny, Vlčie hory a trilógie Tajomné Karpaty: Život v oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana.

info@arollafilm.com

Sabina Barborjak-Galeková

* 1980. Predsedníčka OZ Hrad – Slavín v bratislavskom Starom Meste. Jej detstvo sa spája s prírodou bratislavského Hradného vrchu a s prácou v záujmových krúžkoch v tzv. Mičurine. Odmladi sa angažovala v ochrane prírody a trénovala modernú gymnastiku v TJ Sokol. Po skončení gymnázia začala pracovať v rodinnej firme IDD Bratislava – momentálne ako obchodná riaditeľka. Vydatá, má dve dcéry. Medzi jej záľuby patria rocková hudba, šport a jazda na terénnej motorke (na vyhradených trasách). V roku 2007 bola pri vzniku OZ Hrad – Slavín, ktorému sa podarilo zachrániť niekoľko objektov. Počas jej pôsobenia ako predsedníčky (od r. 2014) sa združeniu podarilo zrušiť rozhodnutie o odňatí ochranného pásma Borovicového lesíka vedľa Horského parku, rieši dopravnú situáciu v záujmovom území a aktívne sa zapája do výrubových konaní už skoro v celej Bratislave. Združenie sa v neposlednom rade venuje záchrane areálu Mičurin/Ekoiuventa, ktorý sa na jeho podnet stal národnou kultúrnou pamiatkou. Ochranárske aktivity rozširuje OZ na celú Bratislavu – podľa jej názoru len zapájaním sa ľudí do vecí verejných a ich sieťovaním je možné zmeniť spoločnosť k vyššej kultúre a ochrane trvalých hodnôt. V roku 2015 došlo k spojeniu bratislavských združení za lepšie mesto s názvom Bratislava má hlas! Zorganizovali dve demonštrácie na námestí SNP, jednu pod heslom záchrany Pečnianskeho lesa a druhú s rovnomenným názvom Bratislava má hlas! Išlo najmä o ochranu pamiatok, udržateľnú dopravu, ochranu zelene, boj proti korupcii a víziu občianskeho mesta.

sabi@idd.sk

Dušan Bevilaqua

(Ing., PhD.)

* 1950. T. č. rentier a živnostník: kurzy angličtiny + tlmočenie a preklady. Pozitívne skúsenosti z vedecko-výskumnej praxe (Výskumný ústav chemických vláken Svit, Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky Spišská Nová Ves a Prognostický ústav SAV Bratislava), štátnej správy (prednosta OÚŽP v Spišskej N. Vsi a dočasný štátny radca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Košiciach) i ostatnej verejnej správy (riaditeľ Správy NP Slovenský raj, vedúci odd. Laboratórií hygieny práce Okresnej hygienickej stanice v Spišskej N. Vsi a environmentalista Centra oživenia krajiny ohrozených oblastí SAŽP v Spišskej N. Vsi), dobrovoľníctva (SZOPK, STUŽ/SR, Asociácia permakultúry Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, Spišský dejepisný spolok v Levoči) i politiky (Strana zelených na Slovensku).

dusan.bevilaqua@gmail.com

Ladislav Bíro

(Ing.)

* 1985. Diplomovú prácu obhájil na Katedre plánovania a tvorby krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Momentálne pracuje ako špecialista environmentálnej výchovy v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie Slovenskej agentúry životného prostredia. Od čias štúdií sa venuje ochrane prírody a krajiny. Popri hlavnej pracovnej náplni rieši aj problematiku nelesnej drevinovej vegetácie v krajine, predovšetkým aleje. Je spoluautorom viacerých textov, naposledy ekovýchovnej publikácie pre deti s názvom Háveď. Žije v Komárne, je slobodný a bezdetný.

ladislav.biro@sazp.sk

Mirko Bohuš

(RNDr., CSc.)

Rodom z Liptovských Beharoviec, rodičmi z Békešskej Čaby, narodil sa 21. mája 1965 v Komárne. Otvorené alpské i nebeské stavidlá už budili Dunaj – práve včas, aby mu v prvých týždňoch života podali ruku vo svojej vrcholiacej sile. Ten dotyk vyklíčil do srdca a ďalej rástol s výdatnou podporou milujúcich rodičov. Zásadný a mnohoročný prírodovedný výchovno-vzdelávací rez ako výrastok dostával v Podunajskom múzeu od p. Pavla Bindera. Tam, ale najmä v podunajských luhoch a močiaroch uzavrel trvalé bratstvo s Michalom Derajom, pokrvne spečatené úctou k prírode. Vedno vstúpili do SZOPK, stali sa zakladajúcimi členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Zmaturovaním opustili spoločné lavice, ale nie zmysel života. Na Prírodovedeckej fakulte UK vyštudoval všeobecnú biológiu a aj nastúpil do svojho prvého a doteraz jediného zamestnania. Stále na tom istom pracovisku, ktoré si viac ako 20 rokov vďaka Mikimu Lisickému ekosozológii a fyziotaktike dobre pamätal priaznivec aj odporca... Počnúc 1990-tym sa zapojil do protigabčíkovského odboja a snáh o minimalizáciu následkov maximalistického diela, úsilia o trilaterálny podunajský národný park, Ramsarského výboru a iných telies pri Slovenskej komisii pre životné prostredie, neskôr politicky degradovanej na ministerstvo... Začal výskum vtáčích spoločenstiev podunajských luhov, snažil sa podporiť obnovu hniezdnej populácie orliaka morského, skúmal a usiloval o záchranu kolabujúcej populácie krakle belasej, sám i s pomocou... Mnoho prehier a neplodných víťazstiev ho utvrdilo v presvedčení, že okrem poznania je jedným z hlavných pilierov ochrany prírody výchova a vzdelávanie. Všetky, i sebaväčšie činy ľudstva stoja a padajú na udržaní či strate kontinuity myšlienok aj konaní. To má na zreteli, keď venuje svoj čas a poznatky študentom environmentalistiky.

mirko.bohus@uniba.sk

Martina Brinzíková Badidová

(Mgr., PhD.)

* Košice. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor environmentalistika, kde po niekoľkých zahraničných stážach zostala. Počas svojho profesijného života sa venovala vedeniu kampaní, manažmentu veľkých projektov a práci s verejnosťou. Pracuje ako PR manažérka v organizácii Ochrana dravcov na Slovensku (RPS – Raptor Protection of Slovakia).

badidova@dravce.sk

Jakub Cíbik

(Mgr.)

Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK. Venuje sa vodným bezstavovcom. Okrem toho je nadšený ochranca bielokarpatských lúk a filmár. Popri klipe z Rudavy natočil o. i. aj film o Bielych Karpatoch https://www.youtube.com/watch?v=2CvEOqeBhQY. Na facebookovej stránke S-O-S často postuje veci, týkajúce sa ochrany nelesných spoločenstiev. Je to jeho srdcovka. 

cibojak@gmail.com

Zuzana Čaputová (S)

(Mgr.)

* 1973. Absolvovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Počas štúdia bola autorkou a výkonnou silou dobrovoľníckeho projektu pre sociálne znevýhodnené deti Zrkadlo, spoluzakladateľkou občianskeho združenia EQ Klub a členkou, neskôr predsedníčkou správnej rady komunitnej nadácie Sami sebe Pezinok. Ako študentka a neskôr právnička pracovala na rôznych pozíciách pre magistrát Pezinka. V r. 1998 začala pracovať ako projektová manažérka rozvojového projektu pre samosprávy SAMO v EQ Klube. Od r. 2001 pracuje ako právnička pre občianske združenie VIA IURIS. Je členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov a právničiek ELAW. Venuje sa najmä rozhodovacím procesom pri veľkých investičných projektoch, ktoré majú výrazné dopady na životné prostredie. Poskytuje právne služby vrátane zastupovania verejnosti na slovenských súdoch a Súdnom dvore EÚ. Zameriava sa aj na verejnú kontrolu verejnej moci a zodpovednosť verejných činiteľov, vrátane právnych reforiem. Vypracováva taktiež odborné analýzy a zúčastňuje sa na návrhu a implementácii slovenskej legislatívy v uvedených oblastiach. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií. Za svoju dlhodobé angažovanie sa v prípade pezinskej skládky získala prestížnu Goldmanovu environmentálnu cenu a medzinárodnú cenu International Women of Courage Award na Slovensku. V r. 2019 bola zvolená za prezidentku SR.

caputova@caputova.sk

Matúš Čupka

(Mgr.)

Občiansky aktivista. V roku 2011 spolu s bratom založil dobrovoľnícku iniciatívu Zelená hliadka, s ktorou sa odvtedy usiluje pôsobiť v oblasti odpadového hospodárstva, vizuálneho smogu, parkovania na chodníkoch a bariér vo verejných priestoroch. Prostredníctvom svojej činnosti chcú samosprávy upozorňovať na ich vlastné nedostatky pri starostlivosti o náš spoločný majetok. Okrem toho pôsobil aj v korporátnom sektore či v občianskych združeniach Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Strom života. Záujem o komunálnu politiku je aj jeho koníčkom. Od r. 2022 je poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave a starostom mestskej časti Bratislava

matko.cupka@gmail.com

Michal Daniška

(Mgr., PhD.)

Vyštudoval jadrovú fyziku, aplikovanú matematiku a štatistiku (Mgr., FMFI UK). Doktorát (PhD.) v odbore všeobecná a matematická fyzika získal na Fyzikálnom ústave SAV. Zakladateľ a riaditeľ občianskeho združenia Chceme zdravú krajinu. Jeden z dvoch zástupcov SR v Civil Society Larger Group EURAD. Od roku 2019 aktívnou účasťou v súvisiacich konaniach, petíciami a ďalšími aktivitami bojuje za zdravé životné prostredie v okolí svojej rodnej obce Žlkovce. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť zastavenie spaľovania a iných foriem spracovávania zahraničného rádioaktívneho odpadu v Jaslovských Bohuniciach. Snaží sa tiež o ukončenie prieskumu a ťažby zemného plynu v danej oblasti. V súvislosti s tým sa usiluje o zvýšenie transparentnosti (špeciálne rozhodovacích procesov) a lepšie informovanie, ako aj právne postavenie verejnosti v oblasti jadrovej energetiky, prieskumu a ťažby nerastov, odpadového hospodárstva atď.

chcemezdravukrajinu@gmail.com

Miroslav Demko

(Mgr.)

* 1969 Trstená. Vyštudoval Prírodovedecká fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Učiteľstvo biológia – matematika. V r. 1992-2008 pracoval ako odborný pracovník v štátnej správe životného prostredia v Námestove. Od r. 2008 je výkonným riaditeľom SOS/BirdLife Slovensko. Aktívne sa zúčastnil na príprave národných dokumentov v oblasti životného prostredia (napr. NATURA 2000). Spracoval Program záchrany kriticky ohrozeného druhu chrapkáč poľný (Crex crex) na území Slovenska. Je lektorom a prednáša poľnohospodárskym subjektom. Ženatý, dve deti.

demko@vtaky.sk

Michal Deraj

(Mgr.)

* 1965 Komárno. Býva v Kútnikoch, okr. Dunajská Streda. Environmentalista, absolvent PríF UK. Už v detstve ho uchvátila príroda Dunaja, Vážskeho Dunaja, Malého Dunaja, Klátovského ramena, Hrona, Ipľa, Žitného ostrova a celkovo Podunajska. Získal vrúcny vzťah k prírode a krajine, ktorú spoznával so svojím nerozlučným priateľom Mirkom Bohušom a pod vedením zoológa Pavla Bindera z Oblastného múzea v Komárne. Ako pätnásťročný vstúpil do SZOPK, neskôr sa stal zakladajúcim členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti. V rokoch 1986 - 1989 pôsobil ako biológ v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, kde podpísal Niekoľko viet, i ako okresný tajomník SZOPK. Prispieval k zmene SZOPK v r. 1989, spoznával bratislavských ochranárov Maňa Hubu, Mikiho Lisického, Petra Tatára a ďalších. Onedlho spoločne s ochranárskymi spolubojovníkmi Pavlom Šremerom, Jurajom Mesíkom, Petrom Strakom a Ľubou Trubíniovou zakladali Stranu zelených, ktorej sa stal podpredsedom. V pohnutej dobe Nežnej revolúcie organizoval protesty proti SVD Gabčíkovo-Nagymaros a kandidoval do parlamentu za Stranu zelených. V júli 1991 organizoval Tábor ochrancov prírody pri Bodíkoch. Pracoval aj na Ústave zoológie SAV i MZV SR, pôsobil ako environmentálny manažér v rôznych medzinárodných organizáciách (Americké mierové zbory, Dánsky program pre životné prostredie, UNDP, REC Slovensko) a rok aj v MVO BROZ. V roku 2006 kandidoval do parlamentu ako nezávislý zelený za Slobodné fórum. V roku 2003 a 2004 si spolu s manželkou Christine osvojili deti Sáru a Paľka. Od roku 1996 začal obnovovať starorodičovské gazdovstvo na Kolónií v obci Kútniky (pozri Ivan Habaj: Kolonisti), kde v súčasnosti býva s partnerkou Dášou, synom Samkom a mamou. Venuje sa biogazdovaniu, ochrane prírody a tvorbe tradičnej vidieckej krajiny. V roku 2012 zakotvil v Štátnej ochrane prírody SR na Správe CHKO Dunajské luhy, kde pracuje ako krajinár a spoločne s ďalšími ochranármi sa usiluje o vytvorenie Národného parku Podunajsko.

Krédo: Žijeme, aby sme milovali, milujeme, aby sme žili.

michal.deraj@sopsr.sk

Tomáš Derka

(doc. RNDr., PhD.)

Vedúci katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. V minulosti zakladateľ KOZA (Karpatské ochranárske združenie altruistov) a pravidelný účastník víkendoviek a ochranárskych táborov najmä v Bielych Karpatoch. Aktuálne odborník na ekológiu vodných tokov, v rámci svojich možností pripomienkuje regulácie vodných tokov, MVE a pod. Chcel by dosiahnuť koniec betónovania a začiatok renaturácií slovenských riek a iných mokradí. 

tomas.derka@gmail.com

Lucia Deutschová

(Mgr.)

Narodila sa v Bratislave a od svojho narodenia tu aj žije. Od roku 2006 pracuje v mimovládnej organizácii Ochrana dravcov na Slovensku (RPS – Raptor Protection of Slovakia), kde od novembra 2009 pôsobí na pozícii výkonnej riaditeľky. Poslaním RPS je prispievať k ochrane biodiverzity s osobitným zreteľom na ochranu dravcov, sov a ich biotopov v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Od roku 2006 má skúsenosti s riadením projektov s medzinárodnou účasťou v rámci rôznych programov (program LIFE Európskej únie, Programy cezhraničnej spolupráce, Finančný mechanizmus EPH a Nórsky finančný mechanizmus) a s riadením projektov predložených v rámci národných grantových možností (Envirofond, nadácie, regionálne výzvy). Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 40 článkov na témy súvisiace s ochranou dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, publikovaných v odborných, populárno-náučných a ďalších publikáciách.

deutschova@dravce.sk

Ján Dobšovič

(Mgr.)

Environmentalista a ornitológ (v teórii i praxi). Bývalý člen Akademického senátu UK a jeden z koordinátorov Mimovládneho výboru Naše Tatry. V r. 2005 vyhral česko-slovenskú súťaž študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života. Od r. 2011 pracuje pre Watching.sk – rodinnú cestovnú kanceláriu, ktorá sa zameriava predovšetkým na pozorovanie prírody. V jej ponuke sú zájazdy za pozorovaním vtáctva, rastlín, divej zveri (medvede, kamzíky, svište, muflóny, daniele…), fotokurzy, fotoexpedície, ale aj domáce a zahraničné poznávacie zájazdy. Venuje sa aj environmentálnemu vzdelávaniu detí, sprevádzaným vychádzkam vo voľnej prírode pre širokú verejnosť či teambuildingovým aktivitám.

jancidobso@gmail.com

Zuzana Dovalová

(Mgr.)

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor environmentalistika. Neskôr v tomto odbore ukončila doplňujúce pedagogické štúdium. Počas štúdia sa dobrovoľnícky venovala environmentálnej výchove, v ktorej pokračuje od roku 2007 v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica. V praxi hľadá nové prístupy ako vnímať a sprostredkovať žiakom/žiačkam i pedagógom/pedagogičkám informácie v rámci globálneho a environmentálneho vzdelávania.

zuzanadovalova@gmail.com

Michal Drotován

(Mgr.)

* 1981. Absolvent politológie, geografie – verejnej správy a odboru právo a medzinárodný obchod. Od r. 2018 starosta mestskej časti Bratislava - Rača. Predtým pôsobil ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MČ Bratislava – Karlova Ves a poslanec MZ Bratislava – Rača, prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, vedúci odd. životného prostredia Bratislava – Staré Mesto a konzultant v oblasti ľudských zdrojov v súkromnom sektore. Venuje sa práci v mimovládnom sektore (Iniciatíva Zachráňme Železnú studienku a Vydricu, Mensa, problém hausbótov a pod.). Vo voľnom čase cestuje po svete a behá dlhé trate.

Viac informácií na www.drotovan.sk, www.spolupreracu.sk

drotovan@yahoo.com

Viera Dubačová

(Mgr. art.)

* 1962 Nitra. Divadelná režisérka, občianska aktivistka, venuje sa témam korupcie a extrémizmu. V roku 1995 založila Divadlo z Pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím. V roku 2011 spoločne s ostatnými umelcami a kultúrnymi operátormi spustila projekt Záhrady – centra nezávislej kultúry ako priestoru pre realizáciu umeleckých, kultúrnych a občianskych aktivít občanov Banskej Bystrice a takisto ako platformy pre mladé súčasné umenie. V roku 2010 sa stala ambasádorkou Boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Od roku 2000 je riaditeľkou medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia zameraného na komunitné divadlá a angažované divadlo. V roku 2012 založila neziskovú organizáciu Animus Apertus, n.o., v ktorej sa venuje sociálne vylúčeným skupinám. Okrem divadelnej tvorby založila krajčírsku dielňu pre mladé nezamestnané ženy. V r. 2016 - 2020 poslankyňa NR SR (nezávislá).

veradubacova@gmail.com

Elena Fatulová

(RNDr.)

* 1947 Nitrianska Blatnica. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor základná geológia. Po ukončení štúdia pracovala 17 rokov v prieskumnej organizácii Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum Bratislava ako hydrogeologička. 16 rokov pôsobila na Ministerstve životného prostredia SR ako odborná referentka, neskôr ako vedúca oddelenia ochrany vôd. Od roku 2007 sa venuje najmä poradenskej a školiacej činnosti v oblasti ochrany vôd. Tri roky pôsobila v OZ Global Water Partnership v pozícii predsedníčky združenia. V súčasnosti je predsedníčkou občianskeho združenia Inštitút vodnej politiky. Zapája sa do občianskych aktivít v oblasti ochrany vôd.

elena.fatulova@gmail.com

Martin Fecko (S)

(Ing.)

* 1962. Poslanec NR SR, odborný radca na Krajskom pozemkovom úrade v Prešove. Absolvoval Agronomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre ako inžinier – meliorátor. Neskôr postgraduálne vyštudoval odbor Ekologizácia hospodárenia na detašovanom pracovisku Slovenskej vysokej školy technickej v Banskej Bystrici. V r. 1987 – 2010 pracoval ako projektant Pôdohospodárskeho projektového ústavu, špecialista na pozemkové úpravy Pozemkového úradu, samostatný radca Krajského úradu a odborný radca Krajského pozemkového úradu (všetky tieto pozície zastával v Prešove). Na pôde Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko získal v r. 2005-7 odbornú spôsobilosť na chytanie a označovanie voľne žijúcich vtákov ornitologickými krúžkami. Od r. 2010 je poslancom NR SR, najprv za stranu SaS, neskôr OĽaNO.

Juraj Flamik

(Ing.)

Narodil sa v r. 1957 na Záhorí. Vyštudovaný stavebný inžinier na SVŠT v Bratislave. Do roku 1989 predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 13, spoluvydavateľ Bratislavy/nahlas, organizátor a účastník brigád a táborov Stromu života, čestný člen Prázdninovej školy Lipnice, zamestnanec Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany  prírody v Bratislave a Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Prahe. Po roku 1989 pracovník Koordinačného centra VPN a Ústavného súdu ČSFR v Brne. Po rozdelení Československa zamestnanec firmy pre územné a krajinné plánovanie Löw a spol. a posledných 23 rokov vedúci tímu pre udržateľnú turistiku v environmentálnej nadácii Partnerství v Brne. Autor a manažér projektu Moravské vinařské stezky a riaditeľ Festivalu otevřených sklepů (vínnych pivníc) na Morave.

juraj.flamik@nap.cz

Karol Fröhlich

(Ing., DrSc.)

* 1954. Aktívny v ochranárskom hnutí od r. 1975. Zo začiatku ako člen Sekcie pre ochranu ľudovej architektúry a jej zázemia pri SZOPK, neskôr člen Základnej organizácie č. 6 a 16, ako aj Mestského výboru SZOPK v Bratislave. Po roku 1989 bol istý čas predsedom ZO č. 6 SZOPK a členom ÚV SZOPK. Medzinárodne uznávaný vedec. Trikrát bol vymenovaný za riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV, ktorý patrí k najuznávanejším a najvýznamnejším vedecko-výskumným pracoviskám na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda Slovenskej akadémie vied poverený vedením I. oddelenia vied.

karol.frohlich@gmail.com

Zuzana Gallayová

(Ing., PhD.)

* 1976. Absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (1999). Jej profesijný život je spojený s touto fakultou – ukončila tu doktorandské štúdium (2008) a pracuje ako odborná asistentka (od 2001). Učí predmety Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy, Globálne vzdelávanie a Náuka o krajine a ekológia krajiny. Snaží sa čo najviac prepojiť výučbu s praxou, v čom jej veľmi pomáha spolupráca s rôznymi organizáciami, najmä v rámci Spoločnosti environmentálne-výchovných organizácií Špirála. Je členkou organizačného tímu projektu Sokratov inštitút (projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a Technickej univerzity vo Zvolene) a dobrovoľníčkou v programe Zelená škola. Najväčšiu radosť má, keď stretne svojich študentov a študentky, ktorí sa snažia o vytváranie „ostrovov pozitívnej deviácie“.

zgallayova@gmail.com

Fedor Gömöry

(doc. Ing., DrSc.)

* 1952. V nedávnej minulosti bol podpredsedom SAV a viedol I. oddelenie vied SAV, neskôr bol vedeckým sekretárom SAV. V r. 2015 získal prestížne ocenenie Vedec roka SR za r. 2014. Do ochranárskych aktivít sa začal zapájať počas vysokoškolského štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (teraz STU) v Bratislave. Členom SZOPK je od roku 1981. Podieľal sa brigádnicky na záchranných prácach v komplexe mlynov a píly Oblazy, vo Vlkolínci, Osturni, na Podšípe, u Rogoňov a v ďalších dreveničiarskych lokalitách, ako aj na občiansko-ochranárskych aktivitách v Petržalke a okolo Dunaja. Minimalizáciu zásahov do prírodného prostredia a jeho zachovanie pre nasledujúce generácie považuje za hlavnú úlohu ľudstva v súčasnosti.

elekgomo@savba.sk

Fero Guldan

(Ing. František Guldan)

Všestranný výtvarník, filantrop a búrlivák, známa osobnosť (nielen) umeleckého života na Slovensku. Už dlhšie žije na vidieku. S rodinou a domácimi zvieratami sa usídlili v domčeku medzi vinicami a lesom vysoko nad Svätým Jurom. Priestor, v ktorom žije, je zároveň obydlím, ateliérom i malým gazdovstvom s kozami, sliepkami a mačkami. Kým iní zväčša o návrate k prírode iba hovoria, Fero v prírode, s prírodou a hlavne prirodzeným, slobodným životom skutočne žije. Aj keď nepatril k úplne najznámejším tribúnom Novembra ´89, predsa už dávnou pred Nežnou bol podporovateľom ochranárov, apoštolom slobody, nezávislosti, alebo ak chcete, alternatívneho spôsobu života. A zostal ním až dodnes.

Krédo: Byť citlivý k okoliu a bezmocným sa mi zdá byť normálne.

Ján Hanušin

(RNDr., CSc.)

* 1953. Pracuje na Geografickom ústave SAV, člen STUŽ/SR. Zaoberá sa problematikou vody v krajine, udržateľným vodným hospodárstvom, ako aj teoretickými a aplikačnými aspektmi vyčleňovania a hodnotenia historickej kultúrnej krajiny. Je autorom alebo spoluautorom 60 vedeckých článkov a monografií. Bol vedúcim viacerých medzinárodných projektov zameraných na problematiku vody v krajine, sieťovania chránených území a kultúrnej krajiny v rámci SAV i mimovládneho sektoru.

jan.hanusin@savba.sk

Ladislav Hegyi

(Ing.)

Environmentalista, vyštudoval techniku ochrany životného prostredia na Technickej univerzite v Košiciach. V rokoch 1992 – 1996 pomáhal rozbiehať Slobodu zvierat. V r. 1996 založil organizáciu Priatelia Zeme – SPZ (pôvodne Spoločnosť priateľov Zeme), zameranú na odpadové hospodárstvo a toxické znečisťovanie, ktorú viedol do roku 2009. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil aj ako poradca ministra životného prostredia Českej republiky pre odpadové hospodárstvo. Následne pôsobil v Karpatskom rozvojom inštitúte, v ktorom sa venoval environmentálnym aspektom rozvoja, so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy v súvislosti s lokálnym rozvojom. V r. 2001 získal prestížne ocenenie a štipendium medzinárodnej organizácie podporujúcej sociálnych inovátorov Ashoka. Je autorom a spoluautorom takmer dvoch desiatok odborných publikácií v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja. Od leta 2015 pracuje pre Európsku komisiu v oblasti ľudských práv a životného prostredia na Odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce a sociálnych vecí SR.

ladislav.hegyi1972@gmail.com

Juraj Hipš

(Mgr.)

* 1976. Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a prednášal na materskej fakulte. Predmet Existenciálna envirovýchova prednášal aj na Univerzite Palackého v Olomouci. Od roku 2001 je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom komunitnej environmentálnej základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných vysokoškolských študentov a študentky. Je autorom niekoľkých metodických príručiek venovaných environmentálnej výchove a ľudským právam. Nepozná názvy rastlín, ale o to viac ho zaujíma bytie. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch.

hips@zivica.sk

Boris Hochel

(Ing. arch.) 

* 1972 Bratislava. Architekt. Vysokoškolské štúdium ukončil v r. 1998 na Fakulte architektúry STU v Bratislave. V architektonickej praxi sa orientuje najmä na navrhovanie udržateľnej architektúry z prírodných materiálov alebo rekonštrukciám jestvujúcich domov či priestorov. V rámci OZ Hoblina sa t. č. venuje praktickej obnove ľudovej architektúry na Slovensku. Je tiež členom organizácií ZO č. 6 SZOPK v Bratislave a OZ ArTUR.

borho44@gmail.com

Dionýz Hochel

(Mgr.)

*1967 Bratislava. Študoval filozofiu, históriu a po roku 1990 politológiu. Aktivista a člen ZO č.6 SZOPK v Bratislave. V roku 1989 pôsobil v študentskom hnutí na FiF UK a v Koordinačnom centre VPN, v rokoch 1991 – 1992 bol tajomníkom poslaneckého klubu VPN-MNI vo Federálnom zhromaždení ČSFR. V rokoch 1989 – 1990 spoluviedol subkomisiu NOMEN ZO č. 6 SZOPK v Bratislave, ktorej členovia sa úspešne podieľali na premenovaní názvov bratislavských ulíc v Starom Meste na pôvodné historické názvy spred rokov 1948 – 1939. Vyučoval na katedre politológie Trnavskej univerzite a od roku 1997 pracuje v inštitúciách EÚ – v Delegácii EK v Bratislave, neskôr v sekretariátoch EP v Bruseli a v súčasnosti v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku. Rád by ešte pracoval v sekretariáte Duchovného československého parlamentu. Snaží sa prispieť aktivizmom k ochrane prírody a historických štruktúr krajiny po rokoch totalitného dedičstva. Má tri deti a žije v Bratislave.

dionyzhochel@gmail.com

Martin Hojsík (S)

(Mgr.)

* 1977. Občiansky sa začal angažovať v roku 1993. Ako dobrovoľník - aktivista pomáhal (popri štúdiu) organizácií Greenpeace, kde od roku 1995 na rôznych pozíciách aj pracoval. Bol tajomníkom Základnej organizácie SZOPK č. 17 Sírius a jedno obdobie aj členom Mestského výboru SZOPK v Bratislave. Po ukončení štúdia genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal v roku 2001 profesionálne pracovať pre Greenpeace Slovensko ako koordinátor kampane pre oblasť toxických látok a GMO. V rokoch 2002 až 2006 bol členom Poradného výboru Výboru NR SR pre životné prostredie. Od roku 2005 do roku 2013 úspešne viedol medzinárodné kampane proti toxickému znečisteniu v Greenpeace International. Od roku 2013 do roku 2015 viedol kampaň za daňovú spravodlivosť v medzinárodnej organizácii ActionAid International. Od roku 2015 je členom správnej rady a vedie program (Chief Programme Officer) v organizácii FOUR PAWS International vo Viedni. V roku 2018 sa stal členom predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko. Od r. 2019 pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu, od r. 2023 ako jeho podpredseda. Je otcom dvoch detí a manželom členky S-O-S.

martin.hojsik@gmail.com

Zuzana Homolová

(Mgr.)

Občianskym menom Dobromila Baloghová. * 1948 Ružomberok, býva v Bratislave. Ku všestrannejšej umeleckej činnosti, ale aj k láske k prírode ju viedli od malička, desať rokov chodila na husle, kým ich nevymenila za gitaru, chodila do výtvarného odboru aj literárno-dramatického odboru ĽŠU. Po absolvovaní SVŠ v Ružomberku študovala na Filozofickej fakulte UPJ Šafárika v Prešove odbor Výtvarná výchova – slovenský jazyk. Pôsobila v známom Študentskom divadle Karola Horáka. Vo Francúzskom Tours v rokoch 1968 -1969 sa stretla s množstvom inšpirácií a s tým je spojený jej záujem o folkovú hudbu, ktorá sa stala jej celoživotným koníčkom. Pracuje ako výtvarná pedagogička na ZUŠ Ľ. Rajtera na Sklenárovej ul. v Bratislave. Pesničkárka, členka bývalého združenia Šafrán, dnes členka združenia Osamelých pesničkárov v Prahe. Venuje sa interpretácii ľudových balád a piesní netradičným spôsobom. Aktuálne spolupracuje s huslistom Samom Smetanom a gitaristom Milošom Železňákom v zoskupení Trojka Zuzany Homolovej, s ktorým sa usilujú o koncentrovaný výraz piesní a starých príbehov, plných stále aktuálnych čŕt ľudskej existencie.

homolovazuzana@gmail.com

Diskografia:

SP Išlo dievča po vodu, OPUS 1973

LP Čas odchádza z domu, OPUS 1989 (spolupr. s V. Mertom, J. Hrubým)

LP Homolová – Stivín, OPUS 1991, reed. CD Bonton M 1996

CD Slovenské balady, Pavian rec. 1995, reed. BMG ARIOLA 1999 (spolupr. s Vl. Redlom)

CD Tvojej duši zahynúť nedám, Slnko Records 2005 (spolupr. s D. Salontayom a S. Smetanom), CD získalo prestížne ocenenie Aurel 2005 za najlepší album v kategórii etno/world music

CD Nět vekšeho rozkošu, Slnko Records 2013 (TROJKA Z. H.), nominácia Rádiohlavy 2013

CD Medzi dvomi prázdnotami, Slnko Records 2014 (Z. H. + M. Železňák), nominácia Rádiohlavy 2014

CD Prší na habry, 100PRO MOTION (O. Škoch + Z. H.), básne S. Renaud, preklad A. Škochová

Milan Hronec

Programový manažér Nadácie Ekopolis so sídlom v Banskej Bystrici.

hronec@ekopolis.sk

Mikuláš Huba

(prof. RNDr., CSc.)

* 1954. Geograf, environmentalista a krajinný ekológ, pedagóg, autor, emeritný politik, komentátor verejného života, aktívny dôchodca. Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, priebežne prednáša na viacerých univerzitách. Dlhoročný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV. Od r. 1975 pôsobí v ochranárskom hnutí doma i v zahraničí (SZOPK, STUŽ/SR, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, IUCN, IALE, PUGWASH a i. – niektoré mimovládky založil a niektoré viedol). Dnes dáva prednosť „funkcii“ čestný predseda. Aktívne sa zúčastnil na kľúčových medzinárodných podujatiach na záchranu Zeme. Je autorom desiatok knižných a stoviek časopiseckých publikácií (za čo sa ospravedlňuje slovenským lesom). Pravidelne komentuje spoločenské dianie v médiách i na facebooku. V r. 1990 – 1992 a 2012 – 2016 poslanec slovenského parlamentu, z toho väčšinu času vo funkcii predsedu jeho environmentálneho výboru. Vždy sa snažil vyhnúť formálnym oceneniam, ale nie vždy sa mu to podarilo.

Krédo: Nič nie je nemožné, ale zároveň platí, že nič sa neuskutoční samo od seba.

mikulas.huba2@gmail.com

Kristína Hudeková

(Mgr.)

Narodená r. 1990 ako dieťa ochranárov, ktoré malo od malička aktivizmus v krvi. Začalo to prednáškami proti cirkusom so zvieratami pre spolužiakov na gymnáziu, infostánkami Slobody zvierat v uliciach Bratislavy, brigádou v cyklostánku BicyBa na Devíne a pomocou s rôznymi aktivitami REC, MV SZOPK a podobne. So záujmom písať o životnom prostredí a iných témach občianskeho aktivizmu sa prihlásila na štúdium žurnalistiky na Univerzite Komenského, na ktoré nadviazala štúdiom manažmentu prírodných zdrojov (UBRM) na viedenskej BOKU. Popritom písala o Bratislave do denníka SME, na chvíľu odbočila do sveta IT, až sa jej naskytla príležitosť založiť na CEEV Živica vlastné médium, v ktorom môže informovať o životnom prostredí – názorový portál Čierna labuť. Vo voľnom čase rada bicykluje (aj po Bratislave), opravuje rodinnú drevenicu vo Vlkolínci a venuje sa športu.

hudekova@zivica.sk

Zuzana Hudeková

(Ing., PhD.)

Vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru, absolvovala doktorandské štúdium na Fakulte architektúry STU v odbore urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje projektom v oblasti tvorby krajiny a ochrany zelene v sídelnom prostredí, kvality životného prostredia v sídlach a udržateľného rozvoja. Vyše 20 rokov pracovala v medzinárodnej mimovládnej organizácii Regionálne environmentálne centrum na implementácii viacerých projektov. Podieľala sa na vypracovaní stratégie adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy v sídelnom prostredí na národnej úrovni a vo viacerých mestách, je členkou pracovnej skupiny pre adaptáciu na zmenu klímy Klimatickej aliancie (Climate alliance), ako aj spracovateľkou viacerých metodických dokumentov, návrhu zásad a pravidiel územného plánovania, STN v oblasti zelene a ochrany drevín. Pôsobí aj ako expertka Únie miest SR pre oblasť životného prostredia.

zunka.hudekova@gmail.com.

Tomáš Hulík

(Mgr.)

Prírodovedec, fotograf a filmár, ovenčený množstvom ocenení. Študoval environmentalistiku na PríF UK v Bratislave. Podnikol expedície v mnohých krajinách sveta. Po skončení štúdia začal pracovať ako filmár. Prvým jeho výrazným úspechom bol rakúsko-nemecký dokumentárny film Hulik und die Biber režiséra Haralda Pokiesera z roku 2002. Film rozpráva príbeh mladého prírodovedca Tomáša a jeho priateľstva s bobricou Ráchel a jej rodinou. Strávil vyše 300 dní a nocí v lužných lesoch a ramenách rieky Moravy, kým si získal dôveru bobrej rodiny a mohol nafilmovať unikátne zábery zo života bobrov, čo sa dovtedy nikomu nepodarilo. Druhým zlomom v Hulíkovej kariére bola spolupráca s režisérom P. Barabášom na dokumente Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase z roku 2007. Film natočený pre televíziu ORF vznikal v r. 2005 – 2007 a získal množstvo ocenení na zahraničných filmových festivaloch. Hulíkovým režisérskym debutom sa stal film Návrat rysov z roku 2010, v ktorom zachytil príbeh strážcu NP Malá Fatra a dvoch rysích mláďat. V roku 2011 odpremiéroval svoj ďalší film s názvom Cesty Slovenskom. V tom istom roku získal cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas. V rokoch 2014 a 2015 dokončil filmy Kráľ nebies - orol skalný a Divoké Slovensko. Svoje fotografie publikoval v mnohých prestížnych magazínoch, ako sú National Geographic, GEO, Universum alebo Lidé a země, a pravidelne ich prezentuje na výstavách. Žije v Devínskej Novej Vsi spolu s partnerkou Silviou a dcérou Lianou.

tomas@hulik.sk

Vladimír Ira

(prof. RNDr., CSc.)

Študoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako tri desaťročia sa venuje (ako vedecký pracovník Geografického ústavu SAV) geografickému výskumu udržateľnosti a kvality života. Desať rokov bol riaditeľom Geografického ústavu SAV, dodnes je hlavným redaktorom Geografického časopisu a členom viacerých redakčných rád. Prednáša na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Palackého v Olomouci. Vychoval viacerých doktorandov. V osemdesiatych rokoch člen SZOPK, spoluautor Bratislavy/nahlas. Dlhoročný podpredseda STUŽ v SR, viac rokov zastupoval Slovensko v EEB. Člen správnej rady International Needs Network Slovakia a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

vladimir.ira@savba.sk

Bruno Jakubec

(Mgr., PhD.)

* 1981. Absolvoval Katedru ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, odbor environmentálna ekológia (2000 – 2005). Po štúdiách sa zamestnal v občianskom združení Pre Prírodu z Trenčína, ktoré sa venuje prevažne praktickej ochrane prírody – starostlivosti o chránené územia v regióne stredného Považia (Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín). Čiastkové úlohy s radosťou riešil v piešťanskej mimovládke Živá Planéta. Od r. 2006 pôsobí aj ako odborný asistent na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Venuje sa štúdiu vplyvov rôznych foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. Bol jedným zo zakladateľov modelového sadu starých a krajových odrôd ovocných drevín. V spolupráci s CHKO Biele Karpaty pracoval na projekte Bielokarpatský ovocný poklad.

brumburiak@gmail.com

Marián Jasík

(Ing.)

* 23. 1. 1970, rodený Banskobystričan. V rokoch 1988 - 2002 študoval na Lesníckej fakulte TU Zvolen. Postupne pracoval v súkromnej firme zameranej na územné plánovanie a ekologické štúdie (1992 - 1993), v štátnej správe ochrany prírody a krajiny (1993 - 2002), v ŠOP SR (2002), na Správe NP Nízke Tatry (2002 - 2008). Od roku 2008 sa živí ako SZČO, má firmu HESPERIS s.r.o. a dlhodobo pôsobí v dvoch občianskych združeniach – PRALES, o. z. (realizácia projektov, advokačná činnosť, ochrana a výskum pralesov) a Inštitút pre ochranu prírody Banská Bystrica (advokačná činnosť). Od roku 2006 je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb pre vypracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Počas tejto doby sa podieľal na tvorbe mnohých územnoplánovacích dokumentov, regionálnych územných systémov ekologickej stability (RÚSES) a projektov ochrany, na monitoringoch fauny a flóry a mapovaní biotopov. Vykonával environmentálny dozor a monitoring na viacerých veľkých líniových stavbách. Spolupodieľal sa na realizácií programu sprevádzania do divočiny. Od r. 2009 sa aktívne venuje mapovaniu, výskumu a ochrane pralesov. Podieľal sa na príprave a realizácií viacerých projektov (rôzne zahraničné granty, Environmentálny fond, štrukturálne fondy EÚ).

marian.jasik@gmail.com

Irena Jenčová

(Mgr., PhD.)

Študovala etnológiu a kultúrnu antropológiu v Bratislave, pokračovala doktorandským štúdiom na Ústave etnológie SAV. Doktorandský výskum robila v Londýne na University College London, kde skúmala život slovenských migrantov. V priebehu štúdia začala pracovať v organizácii Priatelia Zeme – CEPA ako mediálna koordinátorka. Zároveň ako národná koordinátorka pre Slovensko viedla v CEE Bankwatch Network kampane zamerané na dobré nakladanie s verejnými financiami a občiansku aktivizáciu ľudí. V súčasnosti pracuje v Rade mládeže Slovenska a venuje sa komunikácii, PR a projektom presadzujúcim zapojenie mladých do tvorby politík.

irena.jencova@gmail.com

Katarína Juríková

(Mgr.)

*... Vďaka štipendiu mala príležitosť študovať humánnu ekológiu na vysokej škole v USA (mimochodom, najzelenšej VŠ v USA) a štúdiá medzinárodného rozvoja v Kanade. Počas štúdia sa zamilovala do témy produkcie potravín, potravinových systémov a poľnohospodárstva. Táto vášeň s ňou zostala až dodnes. Mala príležitosť robiť projekty s roľníckymi komunitami v Guatemale a Mexiku, diplomovú prácu písala na tému nadnárodných supermarketov a slovenskej produkcie. Neskôr pracovala na výskume o prepojení agroekologických postupov a adaptácii na klimatické zmeny. V súčasnosti už tri a pol roka pracuje pre Greenpeace – dva roky na európskom projekte zameranom na spotrebu a produkciu živočíšnych produktov a reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a posledných 5 mesiacov ako programová riaditeľka Greenpeace Slovensko. Jej záľubami sú videá Dodo o záchrane zvierat, knihy a hudba. 

katarina.jurikova@greenpeace.org

Ján Kadlečík

(RNDr.)

*1957. Vyštudovaný biológ, pracujúci v rôznych funkciách v organizáciách ochrany prírody. V ochrane prírody profesionálne pôsobí od roku 1982, momentálne vo funkcii koordinátor medzinárodných dohovorov na odbore medzinárodnej spolupráce na riaditeľstve Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici (ŠOP SR). Celý život pracuje v ochrane prírody – od vysokej školy pôsobil v rôznych funkciách v SZOPK, v iných mimovládkach a vedeckých spoločnostiach (Klub ochrancov prírody Veľkej Fatry, SOS/BirdLife Slovensko, Spoločnosť pre ochranu netopierov, Slovenská zoologická spoločnosť atď., zakladajúci člen SOS). Profesionálne začínal ako strážca v CHKO Veľká Fatra, neskôr bol odborným pracovníkom a riaditeľom Správy NP Veľká Fatra. V ŠOP SR ako v ústrednej organizácii ochrany prírody pôsobí najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce a medzinárodných dohovorov na ochranu prírody, je členom komisií IUCN (SSC, WCPA), národným delegátom vo Wetlands International a členom expertných skupín medzinárodných dohovorov. Krátky čas bol generálnym riaditeľom sekcie ochrany prírody MŽP SR. Ocenenia: Čestné uznanie ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie (2011), Cena ministra životného prostredia (2017), Pamätná medaila SZOPK.

Krédo: večný optimista veriaci v lepšie časy v ochrane prírody.

jan.kadlecik@sopsr.sk

Gabriela Kalašová

(Ing.)

* 1975. Odmalička mala vzťah k prírode a zvieratám. Počas štúdia na strednej škole za zúčastňovala aktivít Stromu života. V roku 1993 bola účastníčkou tábora Stromu života v doline Bystrička v Národnom parku Malá Fatra a vznikla z toho láska na celý život. Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Počas štúdia na vysokej škole bola dobrovoľníčkou v Združení Slatinka, kde sa nadýchala občianskeho aktivizmu. Po ukončení štúdia sa v roku 1999 zamestnala na Správe NP Malá Fatra, kde s prestávkami pôsobí dodnes. V roku 2007 dobrovoľne odišla, nakoľko sa nestotožňovala s vtedajšími postupmi v štátnej ochrane prírody. Milovaná Malá Fatra ju opätovne zlákala v roku 2011, keď sa začala venovať environmentálnej výchove, osvete a vzdelávaniu. V roku 2019 spolu s kolegami zo správy národného parku upozornila na neštandardné postupy pri povoľovaní rekonštrukcie chaty v národnom parku, ktorá patrí vysokopostavenému politikovi. Vo voľnom čase stále sleduje dianie v oblasti ochrany prírody na Slovensku, vie sa nadchnúť pre správnu vec a rozhorčiť, keď sa deje nespravodlivosť. Je večná idealistka.

kalasova@gmail.com

Karol Kaliský

(Ing.)

* 1978 Liptovský Mikuláš. Aktivista, filmár, ochranár. Detstvo prežil spoznávaním nízkotatranskej prírody. Vyrastal v lesnícko-ochranárskej rodine. V roku 2001 ukončil štúdium lesníctva vo Zvolene. Po ukončení školy najskôr pracoval ako samostatný projektant v Lesoprojekte. Neskôr pôsobil ako účastník Projektu na záchranu tatranského kamzíka. Ďalších päť rokov robil odborného pracovníka na Správe TANAP-u v pozícii lesníka. S fotografovaním divej prírody začal v roku 1995, spolu s bratom Miroslavom a bratrancom Tomášom sa prostredníctvom stránky www.WILDlife.sk dodnes snažia nadchnúť ľudí pre myšlienku ochrany divočiny. Najväčší vplyv na neho malo stretnutie s Erikom Balážom, s ktorým spolupracuje už viac ako 20 rokov. Od roku 2011 pracoval vo filmovej spoločnosti ArollaFilm ako filmár, podieľal sa na oceňovaných dokumentárnych filmoch Vlčie hory, Život v oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka. Je autorom úspešnej knihy Rok v divočine. V súčasnosti je jedným zo signatárov a tvárí občianskej iniciatívy My sme les.

Krédo:  „Jediné, čo diabol potrebuje na to, aby uspel je, že mravní ľudia neurobia nič.“ -  Edmund Burke.

k.kalisky@gmail.com

Zuzana Kierulfová

(Ing. arch.)

Architektka, remeselníčka, lektorka, predsedníčka ArTUR a manažérka projektov. Je autorizovanou architektkou a vyučenou remeselníčkou, ktorá dáva ľuďom to, o čom je presvedčená, že je v stavebníctve to najlepšie: kvalitné, zdravé, energiu šetriace domy z prírodných materiálov. Pred 11 rokmi založila s manželom ateliér Createrra. Zároveň sa od r. 2004 neziskovo venuje osvete a vzdelávaniu v tejto a v súvisiacich témach ako členka, neskôr predsedníčka, manažérka projektov a lektorka v občianskom združení ArTUR (udržateľná architektúra).

zkierulfova@gmail.com

Peter Klučka

(Ing.)

* 1954. Ekonóm, v roku 1978 absolvoval VŠE Praha. Prevažnú časť profesijného života sa venuje rozvoju verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, inými slovami podpore (trvalo) udržateľnej mobility. Člen SZOPK od r. 1977. Dlhoročný pokladník ZO SZOPK č. 6 v Bratislave, hospodár MV SZOPK v Bratislave a v súčasnosti aj OZ Podšíp. Veľa času venoval záchrane pamiatok ľudovej architektúry (Mlyny v Kvačianskej doline, Veľké Borové, Podšíp, Terchová a i.). V posledných rokoch pôsobí aj v pozícii Národného cyklokoordinátora SR. Vytrvalostný bežec, cyklista a mediátor v jednej osobe.

Krédo: S úsmevom a nikdy inak!

peter.klucka@mindop.sk

Ľubica Kolková 

(Ing.)

Ekonómka, starostka MČ Bratislava – Devín. Bez temnej či inak zaujímavej minulosti. Záujmy a koníčky vo väzbe na zameranie SOS: vodáctvo, cyklo- a iná turistika. Angažuje sa v komunálnej politike, kde sa snaží v rámci svojich možností/kompetencií uchovať pomerne vysokú kvalitu životného prostredia v mestskej časti Devín, žiaľ, atakovanú na všetkých „frontoch“. Jej víziou je systém správy vecí verejných nastavený tak, aby nebolo potrebné robiť strážneho psa pri každej novej legislatíve, strategických dokumentoch, štátnych zákazkách, zmluvách, dohodách a pod., ale kde by sa úsilie vynakladalo na rozvoj a podporu už i tak dobrých (zvyšujúcich kvalitu života spoločnosti) procesov a projektov... Je to možno čistá utópia, ale plne v súlade s 2. ochranárskou zásadou (pozri: www.ochranari.sk).

kolkova@devin.sk

Márius Kopcsay

* 1968, časť života žil v Modre, kam sa stále rád vracia. Spisovateľ, novinár a hudobník. Pracoval vo viacerých denníkoch a periodikách, pôsobí v denníku SME ako redaktor oddelenia komentárov a publicistiky. Pracoval ako scenárista, spolupracoval so Slovenským rozhlasom. Od roku 1998 mu doteraz vyšlo deväť samostatných kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a medzinárodných ocenení, päťkrát bol finalistom súťaže Anasoft litera. Poslednou je zatiaľ román Asvabaždenie (2015). Ako novinár sa často venuje ochrane životného prostredia a klímy, menovite téme klimatickej zmeny a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Má dvoch synov.

Marius.Kopcsay@sme.sk

Eva Kováčechová

(Mgr.)

Advokátka spolupracujúca s VIA IURIS. Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Etnológia – história (1990 – 1995) a Právnickú fakultu, odbor Právo (1994 – 1999). Od roku 2002 je advokátkou. Už počas štúdia spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v sektore ľudských práv – so združením Inforoma (projekt právnej pomoci pre utečencov a žiadateľov o azyl), UNHCR Bratislava, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar. Počas svojej advokátskej praxe pokračuje v aktívnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami – spolupracovala so Spoločnosťou pre otvorené súdnictvo a od roku 1999 doposiaľ spolupracuje s VIA IURIS. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým ľudským právam, ústavnému právu, správnemu právu (so zameraním na právo životného prostredia), antidiskriminačnému právu a vôbec oblasti, ktorá sa označuje ako public interest law. Okrem poskytovania právnych služieb sa venuje aj právnemu vzdelávaniu (študenti právnických fakúlt, sudcovia, aktivisti mimovládnych organizácií). Je členkou medzinárodných organizácií Environmental Law Alliance Worldwide (E-LAW) a Justice and Environment. Od februára 2017 je riaditeľkou Centra právnej pomoci, poskytujúceho komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok peňazí nemôžu využívať iné právne služby.

kovacechova@kovacechova.sk

Mária Kozová

(prof. RNDr., CSc.)

* 1948. Pracuje na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (od r. 1992, kedy tu najmä jej zásluhou vznikala Katedra krajinnej ekológie) a od r. 2013 zároveň aj na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa environmentálnym manažmentom, environmentálnym a krajinným plánovaním, ochranou a využívaním prírody a krajiny, udržateľným rozvojom a starostlivosťou o životné prostredie v SR a EÚ. Vychovala stovky študentov, bakalárov, diplomantov, ako aj množstvo doktorandov. Významným spôsobom ovplyvnila tvorbu zákona o EIA i metodiku krajinného plánovania. Pôsobí ako členka viacerých poradných orgánov, asociácií, konzultačných a odborových komisií v oblasti životného prostredia a krajinnej ekológie na národnej a medzinárodnej úrovni. Je členkou STUŽ/SR.

maria.kozova@gmail.com

Ľubica Krištofová

(RNDr.)

* 1960. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava, odbor všeobecná biológia. Tri roky pracovala v Ústredí Štátnej ochrany prírody SR v Bratislave, potom tri roky na Ústrednom výbore Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Bratislave ako samostatná pracovníčka pre prácu na kampaniach. Od r. 1993 žije v Senici a venuje sa práci v 3. sektore, kde okrem svojej výchovnej a osvetovej činnosti v rámci Ekocentra spoluvytvorila poradenské centrum pre 3. sektor v Senici a okolí. V Ekocentre sa podarilo zoskupiť MVO s environmentálnym zameraním pre presadzovanie environmentálnych myšlienok, akcií a kampaní v regióne, tím Ekocentra pomáha MVO s projektmi. Spoločne postupovali v rámci enviro-výchovy a kampaní – napr. kampaň proti organizovaniu terénnych motocyklových súťaží v prírode, kampaň za zmenu postoja obyvateľstva k odpadom, kampaň proti bioplynke v meste Senica a pod. 6. volebné obdobie je poslankyňou MsZ Senica.

kristofova.lubica@zupa-tt.sk

Richard Krivda 

*1951. Pochádza z učiteľskej rodiny. Po maturite sa zamestnal ako osvetľovač v Československej televízii – štúdio Bratislava. Po dvoch rokoch prestúpil k asistentom kamery, kde mal možnosť spolupracovať s tandemom Ján Fajnor a Elo Havetta na cyklickej relácii Ráčte vstúpiť, vrátane rozhovoru s Janom Werichom. Študoval na FAMU v Prahe odbor televíznej a filmovej kamery. Už počas štúdia pracoval ako kameraman na komplikovanom projekte Laterny Magiky s režisérom Ivanom Balaďom, s ktorým natočil aj svoj prvý hraný film Oči plné snehu. V televíznom štúdiu Bratislava mal možnosť spolupracovať s režisérmi, ako boli Ján Fajnor, Vladimír Balco, Dušan Trančík, Ewald Schorm, Dušan Hanák, Ivan Balaďa, s ktorými točil dokumentárne aj hrané filmy. V novembri 1989 podpísal s mnohými ďalšími založenie hnutia VPN a s režisérmi Fajnorom a Hanákom nakrúcal priebeh Nežnej revolúcie v celej republike. Po únose syna prezidenta Michala Kováča natočil s Jozefom Klímom investigatívny dokument Viděno na vlastní oči. Po odvysielaní v Československej televízii bol okamžite vyhodený z práce a nesmel pracovať na Slovensku. Dostal ale ponuku na prácu v Prahe, ktorú využil spoluprácou s režisérom Martinom Hanzlíčkom. Po skončení izolácie sa vrátil na Slovensko. Zostal na voľnej nohe a pokračoval v natáčaní dokumentárnych filmov s režisérmi Martinom Šulíkom, Petrom Hledíkom, Břetislavom Rychlíkom, Jurajom Nvotom a inými. Mal možnosť nakrúcať vo vyše päťdesiatich krajinách, zúčastniť sa na náročných expedíciách a dlhé roky spolupracovať s divadlom Husa na provázku. 
Za svoju prácu získal množstvo ocenení. Tie najvýznamnejšie sú: Najlepšia kamera roka za seriál Vietnam (1987), cena Literárneho fondu za film Gnothi Seauton (1995), Cena za umelecký prínos od Masarykovej Akademie umění Praha, Výročná cena Asociácie slovenských kameramanov za film The Dawn of Man (2001), televízny OSCARA od International Emmy Award za film Sila ľudskosti (2002), prémia za celoživotné dielo v oblasti televíznej tvorby a tvorivý vklad do histórie audiovizuálnej kultúry, Národná cena SLNKO V SIETI za film Martin Slivka, muž, ktorý sadil stromy (2008), Zlatá kamera – Cena za celoživotné dielo kameramana od ASK (2019). 
Už tradične verejne podporuje všetky zmysluplné ochranárske aktivity. 
V rozhovore pre Krásy Slovenska z r. 2015 má aj takéto vyznanie: Občas stretnem ľudí, ktorí nie sú spokojní, neustále brblú a nadávajú na to, kde sa narodili. Pre nich mám iba jednu radu: “Kľakni si a pobozkaj zem, kde si sa narodil... a opatruj si ju, ako oko v hlave“.

klobucik@gmail.com

Zuzana Kronerová

(doc. Mgr. art.)

* 1952 Martin. Ako herečku ju netreba predstavovať. Talent získala od boha a zdedila po rodičoch. Všetko ostatné, za čo okrem obdivu divákov získala aj najprestížnejšie ocenenia doma i v zahraničí, je výsledkom jej tvrdej práce, skúšania, premýšľania, vciťovania sa. Ale svet Zuzany Kronerovej sa nekončí doskami javiska, múrmi filmových ateliérov či dverami školy, kde učí budúcich hercov a herečky. Intenzívne žije aj v reálnom svete a verejne sa vyjadruje k jeho problémom a deformáciám. Rozsah jej dobročinných aktivít od charity až po ochranárstvo je obdivuhodný.

Apel na nás: „Nebuďme ľahostajní!“

zuzakronerova@gmail.com

Ján Lacika

(doc. RNDr., CSc.)

* 1956 Praha. Od svojich dvoch rokov žije v Bratislave. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor fyzická geografia. Od ukončenia štúdia v roku 1980 až dodnes pracuje na Geografickom ústave SAV. Zaoberá sa výskumom geomorfológie, environmentálnej a regionálnej geografie. Špecializuje sa na tektonickú, vulkanickú a antropogénnu geomorfológiu, environmentálne aspekty výskumu neživej prírody a v ostatných rokoch je predmetom jeho vedeckého záujmu aj historická kultúrna krajina. V rokoch 1995 až 2005 prednášal na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Banskej Štiavnici predmet environmentálna geomorfológia. Od roku 2014 pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša geomorfológiu a regionálnu geografiu Slovenska. Dlhodobo sa venuje publicistike a fotografovaniu, je autorom desiatok odborných a vedecko-populárnych kníh. Svoje cestovateľské snaženie sústreďuje na Európu. Ženatý, má dospelú dcéru.

geoglaci@savba.sk

Ľubica Lacinová

(prof. RNDr., DrSc.)

Biofyzička. Od roku 1987 členka ZO 13 SZOPK v Bratislave. Účastníčka/inštruktorka táborov Stromu života v Banskej Štiavnici, Jurskom Šúre, Rusovciach. Vedúca tábora v Mužli. Spoluzakladateľka Strany zelených. Členka redakčnej rady a autorka Sedmé generace. Fotodokumentovala bratislavský ochranársky život konca osemdesiatych rokov. Zameriava sa na riziká GMO – je členkou Komisie pre biologickú bezpečnosť pri MŽP SR a Národnej odbornej vedeckej skupiny pre GMO, nové potraviny a potraviny odvodené z biotechnológií pri MP SR. V nedávnej minulosti podpredsedníčka a predsedníčka Snemu SAV. Členka Predsedníctva SAV a dlhoročná členka Učenej spoločnosti SAV. Jedna zo zakladajúcich členiek STUŽ/SR.

lubica.lacinova@savba.sk

Milan Lichý

(Ing.)

* 1961. „Starobanskobystričan“, lesný inžinier – ochranár-idealista (nie lesnícky technokrat), ženatý, dve deti. Od roku 1978 v SZOPK – v klube mladých ochranárov Ekotrend (rozpustený ŠtB), po roku 1989 – 2006 Strana zelených (predsedníctvo), v rokoch 1990 – 1994, 1998 – 2006 mestský poslanec za SZ, od roku 2006 až dodnes ako nezávislý, spoluzakladateľ klubu Banskobystrická alternatíva v MsZ. Pracovné zameranie: hospodárska úprava lesov, certifikácia lesov, pozemkové úpravy, meliorácie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Komunálna politika: životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, územné plánovanie, sociálna oblasť (predseda sociálnej komisie). Členstvo v spolkoch: OZ Živá planéta, OZ ZOMOS, OZ Banskobystrická spoločnosť, OZ Spoločenstvo Rudlová – Sásová, OZ Slovenské ľadové medvede, sieť Antikor, Environmentálna subkomisia KBS.

Krédo: Mať svoju vlastnú tvár, nezávislosť voči mocným a môcť byť na pomoci slabším.

lichy.mil@gmail.com

Branislav Líška

(doc. MUDr., CSc.) 

Lekár biochemik, vysokoškolský učiteľ LFUK. V novembri 1989 člen Koordinačného štrajkového výboru študentov za študentov LFUK, ako člen Akademického senátu LF, Akademického senátu UK, Rady VŠ sa zúčastnil na legislatívnom obnovovaní akademických práv vysokých škôl, tvorbe zákona o VŠ, štatútu UK a štatútov jej fakúlt. Angažoval sa v občianskych aktivitách proti rozdeleniu ČSFR, člen Duchovného parlamentu, člen STUŽ/SR. Zúčastnil sa na záchrane kláštora v Marianke, PKO a nábrežia Dunaja, zápasu o Tatry. Vzorom pre neho sú ľudia z ochranárskych organizácií pre ich trvalé aktivity.

branislav.liskast@gmail.com

Laura Martonová

(Mgr., MSc.)

Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1992. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.

lauramarton@yahoo.com

Richard Medal

(Mgr.)

* 1964. Vyštudoval Učiteľstvo biológia – chémia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od skončenia školy sa zaoberá environmentálnou výchovou – ako pedagóg v škole, mimo školy, cez prázdniny, s deťmi, mládežou, učiteľmi. Od roku 1994 vedie Centrum environmentálnych aktivít. Od roku 2003 prevádzkuje eko-bio-fair obchod Malý princ v Trenčíne. V roku 2001 stál pri zrode Špirály, siete environmentálne-výchovných organizácií www.spirala.sk, ktorej je predsedom. Je zakladateľom časopisu ĎalEKOhľad pre environmentálnu výchovu a eko-filozofiu, z ktorého dodnes vyšlo 31 čísiel. Odjakživa sa zaujímal o veci verejné, za mladi v rámci hnutia Brontosaurus, po založení rodiny v Trenčíne ako miestny aktivista a od roku 2014 ako poslanec MsZ v Trenčíne. V roku 2012 kandidoval v parlamentných voľbách a stal sa asistentom poslanca Národnej rady SR prof. Mikuláša Hubu, viac na www.obycajniochranari.sk. Veľkým ocenením jeho vytrvalej práce na poli environmentálnej výchovy a praktického napĺňania vízie udržateľného spôsobu života bola nominácia na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2014.

medal@changenet.sk

Klaudia Medalová

(Ing.)

* 1965. Absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, lektorka predmetu Environmental Science na City University Trenčín (1993 – 1997). Od roku 1997 pracuje v Centre environmentálnych aktivít, kde založila program podpory ekologického poľnohospodárstva (autorstvo výstavy BIO – NEBIO: ktoré si vyberieš?, zakladateľka a editorka portálu Biospotrebitel.sk, od r. 2000 iniciátorka tradičných podujatí – Trenčiansky BIOjarmok, spotrebiteľského hlasovania Biopotravina roka (10 ročníkov) a programu Trenčín 21 (zakladateľka a editorka schránkových novín Trenčín 21). Od roku 2011 spolu s manželom Richardom koordinujú na Slovensku medzinárodný vzdelávací projekt Mladí reportéri pre životné prostredie. Od roku 2014 koordinuje program certifikácie prírodných záhrad na Slovensku v medzinárodnej sieti Natur im Garten (www.prirodnazahrada.eu). Intelektuálnu prácu vyvažuje prácou v sklade bio čajov a korenia Sonnentor. Dlhoročná členka STUŽ/SR, absolventka kurzu Schumacher College: Can The Environment be Managed?

medalova@biospotrebitel.sk

Peter Mihók

(Ing., PhD.)

Vedecko-výskumný pracovník na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, člen OZ CEPTA (od 2006). V r. 2002-6 člen MVO Priatelia Zeme – CEPA ako národný koordinátor CEE Bankwatch Network. Venuje sa ekonomickým, 'governance', spoločenským a etickým aspektom jadrovej energetiky, s bližším zameraním na tzv. zadnú časť jadrovej energetiky. Od r. 2011 obmedzil aktivity v treťom sektore viac-menej iba na informovanie zahraničných MVO o aktivitách v sektore jadrovej energetiky na Slovensku, legislatívnych zmenách a pod.

mihok@cepta.sk

László Miklós

(Dr. h. c. prof. RNDr., DrSc.)

Krajinný ekológ. Vedúci Katedry UNESCO Fakulty ekológie a environmentalistiky TU Zvolen. Základný výskum: Ústav krajinnej ekológie SAV (1973 – 2015). Výučba: TU Zvolen (1984 – 2015), Roskilde University (1994 – 1995), Universität f. Bodenkultur Wien (1996 – 1999), Technische Universität Wien (1998 – 2002), Szent István Egyetem Gödöllő (2000 – 2015). Verejná činnosť: námestník ministra životného prostredia (1990n – 1992), minister (1998 – 2006), poslanec NR SR (2006 – 2010).

miklos@tuzvo.sk

Ladislav Miko (S)

(hosťujúci prof., doc. RNDr., PhD.)

*1961. Pôdny biológ a ekológ, environmentalista, pedagóg, euroúradník. Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. Prednáša ekologické a environmentálne vedy na Univerzite v Antverpách (profesor), Karlovej univerzite (docent) a ďalších univerzitách, v minulosti člen Správnej rady UK Praha, v súčasnosti UPJŠ Košice. Bol členom vedeckých rád viacerých slovenských a českých ústavov a fakúlt. Zakladal oddelenie pôdnej biológie na Ústave ekológie krajiny (neskôr poľnohospodárskej ekológie) v Košiciach, dlhé roky pracoval v štátnej správe ČR – na Českej inšpekcii životného prostredia (1993-2001), neskôr ako námestník ministra životného prostredia (2002-2005). Bol aj ministrom životného prostredia v úradníckej vláde ČR J. Fišera (2009). Od roku 2005 pracuje vo vysokých funkciách v Európskej komisii (2005-2011 riaditeľ pre biodiverzitu DG Environment, 2011-2017 zástupca generálneho riaditeľa DG SANTE pre bezpečnosť potravinového reťazca, od roku 2018 vedúci Zastúpenia EK na Slovensku). Aktívny vo viacerých medzinárodných environmentálnych organizáciách a inštitúciách v oblasti ochrany ohrozených druhov, ochrany divočiny a environmentálnej ekonómie, člen mnohých ochranárskych a odborných spoločností. Intenzívne sa venuje popularizácii vedy a environmentálnej výchove (desiatky prednášok, mnoho odborných publikácií a kníh, natočil niekoľko oceňovaných dokumentárnych filmov), viac ako 10 rokov pracuje v Správnej rade environmentálnej nadácie Partnerství. Predovšetkým ale stále aktívny a vášnivý pôdny biológ, odborník na skupinu pôdnych roztočov - panciernikov, hrdý na svojich študentov a študentky po celom svete, ktorý pritom na cestách za roztočmi aj celkom slušne precestoval (so snahou offsetovať svoju ekologickú stopu...) a vrátil sa domov s poznaním, že to, čo tu máme, je rovnako vzácne, úchvatné a hodné ochrany ako tie najexotickejšie miesta planéty.

Krédo: Veci sa dejú, ak ich naozaj chceme. Keď to neskúsiš, tak sa to nestane - a keď to skúsiš, stojí za to to skúšať poriadne.

LadislavMiko@seznam.cz

Miroslav Mojžiš

Angažoval a angažuje sa vo viacerých MVO (CEE Bankwatch Network, Priatelia Zeme – CEPA a i.). Lektor Centra pre vzdelávanie neziskových organizácií, spoluautor viacerých publikácií: napr. Správa o dodržiavaní opatrení proti netransparentnosti, zneužívaniu a konfliktu záujmov v r. 2009 – 2010, Koordinované využívanie fondov EÚ v oblasti udržateľného manažmentu zdrojov a produkcie energie, Limity rastu: kvalita života v regiónoch SR a i.

mojzis@priateliazeme.sk

Vladimír Mokráň

(Mgr.)

Profesia: programátor, IT analytik. Ochranársky background: člen ZO č. 6 SZOPK v Bratislave od roku 1990, člen MV SZOPK Bratislava od roku 1995, člen STUŽ/SR, tajomník OZ Natura Rusovce od roku 2001. Záujmy, koníčky: psychológia, lokálna aj „veľká“ politika, najmä vo vzťahu k životnému prostrediu. Čím vypĺňam voľný čas: ničím. Nemám.

Krédo: Nie je nutné zmeniť svet, ale je dôležité pokúsiť sa o to.

vmokran@gmail.com

Branislav Moňok

Podpredseda a jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ. Od roku 1995 pracoval v Centre zneškodňovania odpadov Košice, v stredisku triedeného zberu, od roku 1998 pracuje v OZ Priatelia Zeme – SPZ. Zameriava sa na spoluprácu so samosprávami na zefektívňovaní systémov odpadového hospodárstva, vyhľadáva vo svete a zavádza do praxe nové účinné prvky v odpadovom hospodárstve, vedie informačné kampane pre verejnosť, pomáha pri navrhovaní a zriaďovaní kompostární, zberných dvorov, obecných kompostovísk v SR a ČR. Je prednášateľom, školiteľom a autorom mnohých odborných publikácií a štúdií o nakladaní s biologickými odpadmi, kompostovaní, triedení odpadov, predchádzaní vzniku odpadov a i. pre samosprávy, odbornú a laickú verejnosť. Aktívne sa zapája do tvorby strategických a koncepčných dokumentov a legislatívy SR v oblasti odpadov.

monok@priateliazeme.sk

Juraj Nvota

(prof.)

* 1954 Bratislava. Divadelný a filmový režisér, pedagóg na VŠMU; tiež dreveničiar z Federova a Brízgaliek. Vyštudoval divadelnú réžiu, ale ešte predtým, ako sa stal divadelným režisérom, preslávil sa ako herec v role Poštárika vo filme Ružové sny, ktorý ašpiroval na Oscara. Odvtedy naštudoval desiatky hier na mnohých scénach: od Trnavského divadla pre deti a mládež, cez SND až po Astorku Korzo ´90. Nevyhýba sa však ani českým divadlám a v ostatnom desaťročí sa venuje aj filmovej réžii, pričom jeho filmy Muzika či Eštebák patria medzi divácky najúspešnejšie slovenské filmy. Známa je aj jeho dlhoročná spolupráca s Radošinským naivným divadlom. Okrem divadla, filmu a Vysokej školy múzických umení, kde je profesorom, má blízky vzťah aj k dreveniciam, folklóru, prírode a turistike – najradšej v spoločnosti svojej rodiny. Nie je len dlhoročným obdivovateľom, ale aj aktívnym ochrancom krás Slovenska.

jurajnvota@gmail.com

Samuel Pačenovský

(MVDr.)

* 1964 Košice. Štúdium: Vysoká škola veterinárska, Košice 1983 – 1988. Pracoviská: 1989 – 96 Východoslovenské múzeum v Košiciach, prírodovedný odbor; odborný pracovník – zoológ. 1996 – 2006: OZ SOSNA, Košice. Koordinátor odborných programov, najmä v oblasti ekovýchovy, udržateľného rozvoja, ochrany vôd. Koordinoval rozličné projekty, aj cezhraničné a medzinárodné, spolupráca s obcami, mikroregiónom Hornád, so školami, inými MVO. V SOS/BirdLife Slovensko (vtedy SOVS) pôsobí od založenia organizácie v r. 1993, od r. 2007 až do súčasnosti je v nej zamestnaný. Pracuje v oblasti ochrany vtáctva a jeho biotopov, najmä na Východoslovenskej nížine (CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie), najmä cez projekty LIFE Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku (roky 2005-11) a Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie (2011-17).

pacenovsky@vtaky.sk

Soňa Párnická

Občianska aktivistka, iniciatíva Bratislava otvorene. Ako občianska aktivistka, ochranárka sa od roku 1996 venuje ochrane zelene, poradným aktivitám pre občanov a problémom, ktoré vznikajú napríklad pri výstavbe v ich okolí a v procesoch s tým súvisiacich. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, ktoré v roku 1996 občania založili pre záchranu historického parku na Belopotockého ulici v Bratislave. Na jar roku 2015 sa im podarilo po 18 rokoch na radosť všetkých park zachrániť. Od roku 2005 je členkou iniciatívy Bratislava otvorene. Je to skupina angažovaných občanov, ktorá aktívne pristupuje k občianskym problémom. Sledujú a upozorňujú na prešľapy samosprávnych orgánov, snažia sa o záchranu zvyšku histórie Bratislavy a industriálnych pamiatok, sledujú a poukazujú na postupnú likvidáciu zelene v Bratislave, venujú sa územnému plánu a vyjadrujú sa k jeho zmenám v súvislosti s ich dosahom na kvalitu života Bratislavčanov. Je jednou z iniciátorov skupiny za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici ako obľúbeného verejného priestoru, ktorý občania veľmi radi a už veľa rokov navštevujú a ktorého existencia je ohrozená. V komunálnych voľbách v roku 2006, 2010 a 2014 sa dostala do zastupiteľstva v mestskej časti Staré Mesto v Bratislave, kde pôsobila v komisii pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a miestny rozvoj a v komisii
kultúry.

sona.parnicka@gmail.com

Daniel Pastirčák

Teológ, duchovný Cirkvi bratskej, spisovateľ, básnik, esejista, knižný ilustrátor. Posledné prozaické dielo Minimýty (2011) získalo cenu Obce slovenských spisovateľov. V ostatných rokoch publikoval rozprávku O kresbe čo ožila (2014), zbierku kázní Boží strom zla (2014), knihu meditácií nad Jánovým evanjeliom Vietor veje kam chce (2015), knihu esejí V tieni mŕtveho Boha (2016), rozprávku O lietajúcej Alžbetke (2016) a zbierku krátkych textov Bene Nota (2017). Stál pri založení zboru CB Kaplnka. Na bohoslužbách Kaplnky aj na verejných kultúrnych podujatiach spája formy súčasného umenia s liturgiou. Najnovšie to bol projekt Odomykanie, uvedený v rámci Bielej noci v kaplnke Františkánskeho kostola v Bratislave. V r. 2016 bol predsedom poroty ocenenia Ambasádor pre životné prostredie. Má tri deti – Damiana, Deboru a Jonatana. S manželkou Jarkou bývajú v Bratislave. 

daniel.pastircak@cbkaplnka.sk

Juraj Paučula

(RNDr.)

Aktivista, Banská Štiavnica. V rokoch 1991 – 1998 pôsobil v Strome živote, Ekocentrum Banská Štiavnica v oblasti environmentálnej výchovy. Od roku 1998 je aktívny v občianskom združení Kruh Banská Štiavnica – výkonný riaditeľ, aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, najmä ochrana a obnova kultúrneho dedičstva. Od roku 2010 je taktiež národným koordinátorom Dní európskeho kultúrneho dedičstva, pôsobiacim v oblasti osvety v ochrane kultúrneho dedičstva. Od roku 1994 vedie tím Súkromnej materskej školy Nezábudka (aj s environmentálnym zameraním).

juropau@gmail.com

Jana Pavlíková

(Ing.)

* 1981 Detva. V r. 2005 skončila štúdium ekológie lesa na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene so zameraním na mykológiu a fytopatológiu. V Združení Slatinka sa od roku 2006 zaoberá ochranou mestskej zelene, ochranou vodných tokov, environmentálnou výchovou a prácou s dobrovoľníkmi. Okrem toho sa venuje témam udržateľnej mestskej mobility a ochrany živočíchov pri rekonštrukciách budov. Pracuje ako turistická sprievodkyňa v incomingovom cestovnom ruchu so zameraním na malé skupiny a objavovanie miestneho dedičstva regiónov. Žije vo Zvolenskej Slatine.

sl.janka@gmail.com

Patricia Pavlovská

(Ing., DPD)

Záhradná a krajinná architektka, permakultúrna dizajnérka; členka (v minulosti štatutárka) OZ Permakultúra SK od jej založenia v roku 1997, štatutárka OZ STRUK. Permakultúre sa venuje od roku 1994, kedy absolvovala svoj prvý kurz permakultúrneho dizajnu. Od roku 2001, kedy ukončila vysokoškolské vzdelanie a získala titul diplomovanej permakultúrnej dizajnérky, sa profesionálne venuje navrhovaniu a konzultovaniu návrhov na využívanie krajiny podľa trvalo udržateľných zásad, navrhovaniu záhrad, pozemkov, verejných priestranstiev, školských záhrad pomocou permakultúrneho dizajnu. Súčasne je aj lektorkou permakultúry, venuje sa vzdelávaniu prevažne dospelých, ale často pracuje aj s deťmi na školských záhradách alebo rôznych dobrovoľníckych aktivitách spojených s tvorbou jedlých prírodných záhrad. Všetky tieto aktivity sú jej zamestnaním, hobby aj dobrovoľníckou aktivitou. :-) Žije s rodinou v Hrušove (okr. Veľký Krtíš), kde by si chcela v praxi overovať funkčnosť rôznych trvalo udržateľných opatrení pre krajinu tak, aby boli vhodne aplikovateľné v poľnohospodárskej praxi pre pomery Strednej Európy v kontexte mikroklimatických zmien.

Krédo: Mojou víziou je prinavrátenie zdravého sedliackeho rozumu do práce s krajinou, najmä poľnohospodárskou.

patcernak76@gmail.com

Tomáš Peciar

(Mgr.)

Dizajnér a bicyklový advokát. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, jeho práce sa týkali propagácie cyklodopravy a jej benefitov pre spoločnosť. Spoluzakladateľ najaktívnejšieho cyklodopravného a pešieho občianskeho združenia Cyklokoalícia. Zakladateľ prvej komunitnej cyklodielne Cyklokuchyňa. Chcel by dosiahnuť, aby obyvatelia na Slovensku používali automobil rozumne a čo najviac využívali udržateľné formy dopravy, predovšetkým pešiu chôdzu a bicykle. Pôsobil ako cyklokoordinátor bratislavského magistrátu. Venuje sa ovzdušiu v Bratislave https://dychaj.cyklokoalicia.sk/

tomas.peciar@gmail.com

Henrich Pifko

(doc. Ing. arch., PhD.)

* 1959. Architekt zameriavajúci sa na udržateľnú výstavbu. Po štúdiách útek k teórii (desať rokov na ÚSTARCH SAV), potom pedagogické pôsobenie na Fakulte architektúry STU (Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry), autorizovaný architekt a certifikovaný projektant pasívnych domov. Člen SZOPK, po roku 1989 člen Strany zelených (až kým sa štiepiť nezačala), štyri roky poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva a predseda jeho komisie životného prostredia a ochrany prírody. Autor či spoluautor viacerých kníh (Efektívne bývanie, Rukoväť udržateľnej architektúry, NEED...). Zakladajúci člen občianskych združení BicyBa 2, ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj) a iEPD (Inštitút pre pasívne domy - desať rokov predseda). Presvedčený cyklista, občasný turista, otec štyroch dcér...

henrich.pifko@gmail.com

Vladimír Pirošík

(Mgr.)

* 1976. Občiansky aktivista, komunálny politik, advokát, mediátor. Od roku 1999 spolupracuje s organizáciou Transparency International Slovensko. V rámci právnej praxe sa špecializuje najmä na komunálne právo a problematiku transparentnosti a prístupu k informáciám. Autor a spoluautor cca 20 odborných publikácií a manuálov a vyše stovky novinových článkov. Od roku 2006 nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

pirosik@changenet.sk

Andrej Popovič

(Mgr.)

Vyštudoval odbor Geografia a kartografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, špecializácia Fyzická geografia a geoekológia. Pôsobil ak dobrovoľník a v niektorých prípadoch aj člen vo viacerých mimovládnych organizáciách zameraných na ochranu prírody a biodiverzity – Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), Spoločnosť pre ochranu netopierov (SON), Spoločnosť pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS), Daphne, Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ). Podieľal sa na sčítaní a monitoringu vodného vtáctva na Dunaji a Morave, sčítaní netopierov v Malých Karpatoch a Nízkych Tatrách, praktickej ochrane biotopov bratislavského regiónu (Dunajské luhy, Záhorie, Malé Karpaty) i environmentálnej výchove a práci s ľuďmi v ekocentre Daphne. Od r. 2006 je profesionálnym sprievodcom prírodou Bratislavy i Slovenska – sprevádzal 764 exkurzií pre verejnosť (16 795 ľudí). Cestovateľské skúsenosti nazbieral najmä na hrebeňovkách slovenských pohorí (Západné Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Kysucké a Oravské Beskydy, Slanské vrchy, Bukovské vrchy), ale aj v zahraničí (Poľské Vysoké Tatry, revitalizačná akcia v Murskej Sobote v Slovinsku, národné parky západnej časti USA). Záujmy: príroda, šport, cestovanie (najmä Slovensko), literatúra.

popovic@changenet.sk

Tono Popovič

(Mgr. art. Anton Popovič)

* 1965. Aktívny ako skladateľ, aranžér i producent. Popri slovenských premiérach diel súčasných svetových skladateľov (Satie, Andriessen, Pärt a i.) uviedol vo svetovej premiére balet Sattó kanadského skladateľa Pierrea Michauda, ako aj početné diela slovenských autorov. Spolupracoval s poprednými vydavateľstvami Slovart Records, Christophorus, dirigoval niekoľko úspešných nahrávok hudby k filmom. Patril medzi študentských lídrov počas Nežnej revolúcie v r. 1989. Aj v súčasnosti vystupuje ako slobodný aktívny občiansky aktivista: Zachráňte Tatry (člen Mimovládneho výboru Naše Tatry a iniciátor vyhlásenia Nad Tatrou sa blýska!), park na Belopotockého, PKO, zeleň a i.

tono.popovic@gmail.com

Ľudmila Priehodová

(Ing. arch.)

* 1952 Handlová. V r. 1971-77 vyštudovala Fakultu architektúry SVŠT Bratislava. Pracovala v Stavoprojekte Banská Bystrica (1977-88), URBIONe – Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, pobočka Banská Bystrica (1988-92), Ateliéri urbanizmu a architektúry (1992-2008) a v Inštitúte urbanizmu a územného plánovania URBION ako štatutárka príspevkovej organizácie MDVRR SR (2008-13). Od r. 2003 je nezávislou poslankyňou MsZ v Banskej Bystrici, v klube Banskobystrická alternatíva. V r. 2000 bola spoluzakladateľkou Občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň, angažovala sa v kampani proti výstavbe čerpacej stanice pohonných hmôt v centre obytného súboru Radvaň. Aktívne sa zúčastnila v konaniach EIA Spaľovne nebezpečného odpadu v Radvani a MVE Iliaš. Žije v Banskej Bystrici.

lpriehodova@gmail.com

Koloman Prónay

(Ing.)

* 1943 Trenčín. Býval postupne v Trenčianskych Tepliciach, Trnave a Bratislave. Vzdelanie: SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta – Energetika (1968), ČVUT Praha, Strojnícka fakulta – Automatizácia (1972). Zamestnania: Energoprojekt, Výskumný ústav energetický. Pred Novembrom 1989 sa angažoval (aj ako člen SZOPK) v starostlivosti o životné prostredie v rámci občianskeho výboru, výsledky: rekonštrukcia a parková úprava medziblokových priestorov okrsku, výsadba zelene na Povrazníckej ulici, oboje čiastočne vlastnými rukami. Počas Novembra bol na námestí. Po Novembri bol 3 volebné obdobia poslancom MZ Staré Mesto za SZ a DS a predsedom komisie životného prostredia. Bol členom Strany zelených od začiatku do rozdelenia ČSFR, neskôr podpredsedom Demokratickej strany za oblasť životné prostredie, kde bol aj spoluautorom programu v tejto oblasti. V roku 1989 po víťazstve SDK sa v politike prestal angažovať. V súčasnosti je predsedom Občianskej iniciatívy za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, ktorá zachránila park na Belopotockého ulici.

pronaykoloman@gmail.com

David Ručka

(Mgr.)

Učiteľ angličtiny na základnej škole, priaznivec divočiny a člen Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, sluníčkář a pravdoláskař :-)

david.rucka@centrum.cz

Juraj Smatana (S)

(Mgr.)

Absolvoval Prírodovedeckú a Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca z geoekológie a environmentalistiky Účasť občianskych združení v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie) a doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Stredoškolský profesor geografie a dejepisu na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Účastník aj inštruktor viacerých kurzov z oblasti protikorupčných aktivít, občianskeho aktivizmu, obhajoby ľudských práv, komunikácie a vyjednávania, teambuildingu, environmentálnej výchovy, školskej a voľnočasovej pedagogiky. Konateľ a spoluzakladateľ Servisného centra Ekofóra (voľné združenie 24 environmentálnych a ľudskoprávnych mimovládnych organizácií Slovenska), člen Protikorupčnej pracovnej skupiny Ekofóra, slovenskej siete protikorupčných aktivistov, právnikov a novinárov Antikor a českej siete protikorupčných aktivistov Bez korupce. Konateľ a vedúci projektov občianskeho združenia Klub Strážov, autor a vedúci regionálneho občianskeho webového portálu PB.otvorene.sk. Spoluzakladateľ celoslovenskej iniciatívy Infosloboda (nezávislé občianske watchdogové portály). Do r. 2010 konateľ občianskeho združenia Diaľnica a príroda a hovorca kampane na záchranu Tichej a Kôprovej doliny v Tatranskom národnom parku. Organizátor táborov Stromu života, inštruktor Prázdninovej školy Lipnice a Štúdia zážitku/Outward Bound Slovakia. Spolupráca s viacerými mimovládnymi organizáciami – Aliancia Fair-play, Transparency International Slovensko, Nadácia Ekopolis, VIA IURIS, Lesoochranárske zoskupenie VLK, BIH/BISLA, Pod povrchom, Oživení (ČR). Poslanec Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici a Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Zmena zdola). V r. 2010-12 poradca premiérky SR Ivety Radičovej pre oblasť životného prostredia. V r. 2020 - 2023 štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR. Hobby: literatúra, dejiny a politológia, informačná bezpečnosť, survival, hudba.

smatana@strazov.sk

Samo Smetana

(Mgr. Samuel Smetana)

* 1965 Praha. Narodil sa rodičom pochádzajúcim z Myjavy, aktívnym interpretom a zberateľom ľudových piesní. V roku 1969 sa jeho rodina presťahovala do Bratislavy. Vyštudoval hru na husliach na Konzervatóriu v Bratislave. V tom čase sa zapojil do ochranárskeho hnutia, najmä do obnovy ľudovej architektúry a stal sa členom legendárnej ZO č. 6 SZOPK, pričom ako huslista často účinkoval na podujatiach tohto „ostrovčeka pozitívnej deviácie“. Počas vysokoškolských štúdií (Pedagogická fakulta v Nitre, dnes UKF) sa venoval vážnej hudbe, folklóru, blues a hudbe k divadlu. Počas Nežnej revolúcie sa aktívne zapojil do študentského hnutia, bol jedným z lídrov štrajkového výboru fakulty a členom celoslovenského študentského koordinačného výboru. V rokoch 1992 – 2017 pracoval ako redaktor, hudobný publicista, dramaturg a producent ľudovej hudby a world music v Slovenskom rozhlase (RTVS), kde pripravoval a v súčasnosti externe pripravuje relácie z oblasti folklóru, etnológie a world music, vrátane terénnych nahrávok a verejných koncertov. Ako scenárista spolupracoval s STV (RTVS) na reláciách Zahrajte mi takúto a Spieva celá rodina a ako porotca vo folklórnej show Zem spieva. Autorsky a režijne pripravil mnoho scénických hudobných programov na významných folklórnych festivaloch a podieľal sa na organizácii Medzinárodnej súťaže folklórnych nahrávok Grand Prix Svetozára Stračinu. Je autorom skladieb pre profesionálne telesá OĽUN a SĽUK, autorom a interpretom hudby k viacerým rozhlasovým hrám, dokumentárnym filmom, spoluautorom hudby k filmu Tanec medzi črepinami a k 13-dielnemu televíznemu seriálu 1890. Je autorom viacerých štúdií k zbierkam ľudových piesní a zaslúžil sa o doplnenú reedíciu zbierky ľudových piesní svojho otca Miloša Smetanu Na Mijave na rínečku. Účinkoval s profesionálnymi ľudovými hudbami a telesami – ĽH M. Dudíka, OĽUN a ĽH Samka Smetanu, s ktorou stál pri vzniku hnutia tanečných domov. S etno-folkovou speváčkou Zuzanou Homolovou pôsobia ako tandem od roku 1997. Doteraz s ňou a ďalšími spolupracovníkmi (D. Salontay a M. Železňák) ako huslista, mandolinista, aranžér a producent realizoval dva vysoko hodnotené albumy a absolvoval mnoho koncertov doma i v zahraničí. Od roku 2003 pôsobí ako huslista a spevák, mandolinista, aranžér a producent v skupine BANDA, ktorej dva doterajšie albumy sa presadili v prestížnom World Music Chart Europe a ich jednotlivé piesne dlhodobo figurujú na čelných priečkach globálneho rebríčka Ethnocloud. S touto skupinou často koncertuje doma i v zahraničí, a to aj na veľkých medzinárodných festivaloch. Pri svojich verejných vyjadreniach sa zasadzuje za záchranu a revitalizáciu kultúrneho a prírodného dedičstva a hlási sa k princípom trvalo udržateľného spôsobu života.

samosmetana@gmail.com

Eva Stanková

(RNDr., PhD.)

Pracovala v tíme Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) na projekte LIFE Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku. V minulosti pracovala v štátnej správe (OÚŽP) a v ŠOP SR – na Správe NP Malá Fatra, t. č. je na materskej. Dobrovoľnícke aktivity: občianske združenie Tilia, Rajec (predsedníčka). Záujmy: ekovýchova, netopiere (ochranársky manažment), komunitné aktivity, ochrana drevín.

Krédo: Robiť vytrvalo malé veci s láskou a odhodlaním tak, ako to robil Muž, ktorý sadil stromy – (autor Jean Giono) – a to sa netýka len stromov.

stankova3@gmail.com

Drahomír D. Stano

(Ing.)

Profesionálny ochranár – riaditeľ Správy CHKO Biele Karpaty. Ochranársky rástol (ale nedorástol) v ZO SZOPK Dolná Súča a ZO SZOPK pri Lesníckej fakulte VŠLD Zvolen. Profesionálne je ukotvený v Bielych Karpatoch, kde na Správe CHKO prešiel viacerými pozíciami (strážca, lesník, krajinár, riaditeľ). Personálne i dobrovoľnícky je taktiež ukotvený v Bielych Karpatoch (bydlisko Dolná Súča), angažovaný v občianskych združeniach Pre Prírodu, KOZA, KVAS a Genofond. Najnovší koníček: extenzívne ovocinárstvo a podnikanie v spoločensky zodpovednej firme – Matica ovocná, s.r.o.

Krédo: Nech navždy kraľuje Poľana nad Detvou, tak ako Detva nad Čiernym Balogom!

drahomir.stano@sopsr.sk

Boris Strečanský

(Mgr.)

Študoval filozofiu a históriu a rozvojové štúdiá. Pôsobil v študentskom hnutí. Viedol vzdelávací program ETP Slovensko pre manažment životného prostredia a udržateľný komunitný rozvoj. Spoluinicioval rozvoj komunitných nadácií na Slovensku. Spoluzaložil a dodnes pôsobí v neziskovej organizácii Centrum pre filantropiu. Podieľal sa na vytvorení darcovského portálu Ľudia ľuďom. Venuje sa výskumnej činnosti v témach rozvoja občianskej spoločnosti a reflexie praxe neziskových organizácií a nadácii v postkomunistickom svete. Je autorom viacerých publikácií o neziskovom sektore. 

boris.strecansky@gmail.com

Štefan Szabó

(Ing., PhD.)

Vyštudovaný banský inžinier, získal doktorát z matematických modelov znečistenia životného prostredia. V minulosti 15 rokov učil na TU Košice predmety týkajúce sa životného prostredia. V roku 1992 bol jedným zo zakladateľov občianskeho združenia SOSNA, ktorého je v súčasnosti zamestnancom a predsedom. SOSNA dlhodobo uskutočňuje výučbové, vzdelávacie a osvetové aktivity a programy pre najširšie skupiny. V roku 2008 stál pri zrode vzdelávacieho Ekocentra SOSNA, ktoré je funkčnou ukážkou riešení pre zodpovedný život a funguje ako ojedinelé svojho druhu na východnom Slovensku. Dlhodobo sa zaujíma o všetky praktické oblasti udržateľného a zodpovedného života (ekologické stavby, pestovanie bez chémie, energia...), ako aj o environmentálnu filozofiu a etiku a zodpovedné cestovanie (turizmus).

omar.sosna@gmail.com

Silvia Szabóová

(RNDr.)

Zakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia SOSNA a Ekocentra SOSNA, ojedinelého komplexu prírodných stavieb a prírodnej záhrady. Zakladateľka siete prírodných záhrad na Slovensku. Študovala na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Lektorka pre rozvoj komunít, regionálny rozvoj, environmentálnu výchovu, organické pestovanie a tvorbu prírodných záhrad. Vo svojej práci spája ekológiu, umenie a psychológiu. Autorka metodických publikácií a zážitkových výučbových programov k uvedeným témam.

silvia.sosna@gmail.com

Lucia Szabová

(Mgr.)

* 1982. Vyštudovala kulturológiu. Od svojich 16 rokov sa venovala dobrovoľníckej práci a aktivizmu v ochrane životného prostredia a ľudských práv. Od roku 2005 pracuje pre organizáciu Greenpeace. Vystriedala viacero pozícií od administratívy, cez prácu s dobrovoľníkmi až po pomoc na vedení kampaní. Nakoniec našla svoje uplatnenie najmä v komunikačnej oblasti, najskôr ako hovorkyňa, neskôr ako koordinátorka online komunikácie pre Európu. Podieľala sa na niekoľkých úspešných kampaniach vrátane kampane za zastavenie ťažby uránu na východnom Slovensku, o environmentálnych záťažiach či proti uhoľnej elektrárni v Trebišove. V súčasnosti je koordinátorkou Klimatickej koalície.

luia.szabova@gmail.com

Ján Szőllős (S)

(Mgr. RNDr., CSc.)

* 1965 Rožňava. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK, odbor regionálna geografia a Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK. Pracuje ako samostatný vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV a ako pastor cirkevného zboru BJB Palisády. Venoval sa najmä udržateľnému rozvoju energetiky Slovenska a vzťahom a súvislostiam medzi kresťanstvom a ekológiou. Bol predsedom STUŽ/SR. V rokoch 2020 - 2023 bol poslancom NR SR.

jszollos@gmail.com

Jozef Šibík

(RNDr., PhD.)

* 1978. Samostatný vedecký pracovník na Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Zaoberá sa ekológiou rastlinných, predovšetkým horských, spoločenstiev, druhovou diverzitou, fytogeografiou reliktných arkto-alpínskych druhov, vplyvom pasenia na horskú vegetáciu a využitím veľkých databáz v ekológii a botanike, tiež vplyvom klimatických zmien na biotu. Je členom zonačnej komisie zriadenej pri MŽP SR, spoluautorom poslednej tzv. „fúzatej“ zonácie, ktorá bola vypracovaná tímom expertov zloženého zo všetkých prírodovedne zameraných odborov na základe objektívnych vedeckých kritérií zohľadňujúcich prioritné funkcie národných parkov. Táto bohužiaľ z politických dôvodov nebola doteraz akceptovaná. Okrem Botanického ústav SAV dlhší čas pôsobil na univerzitách v Colorade, Aljaške či Západnom Kapsku v Južnej Afrike. Terénny výskum zameraný na riešenie viacerých problematík absolvoval na štyroch kontinentoch od Európy cez Afriku až po Južnú a Severnú Ameriku.

jozef.sibik@savba.sk

Jaromír Šíbl (S)

(RNDr., PhD.)

* 1962. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor ochrana prírodného prostredia (1980-85), vedeckú hodnosť PhD. získal na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor krajinné inžinierstvo (1999 – 2004). Odborné zameranie: environmentalistika, ekosozológia, ochrana biodiverzity, zoológia, praktická ochrana prírody, starostlivosť o chránené územia, obnova mokradí, ekologické siete a ÚSES, príprava a manažment projektov. Zamestnania: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Katedra ekosozológie (1985-99), Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ (1999 – 2002 a 2005-14), Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, Malacky (2002-5), od r. 2015 Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves. V rokoch 2020 - 2023 bol poslancom NR SR.

jarosibl@gmail.com

Katarína Šimončičová

(Ing.)

Vyštudovala Hutnícku fakultu VŠT v Košiciach. Od r. 1982 je členkou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, neskôr predsedníčkou Mestského výboru SZOPK v Bratislave. Je ochranárkou, aktívnou občiankou, členkou iniciatívy Bratislava otvorene, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa a ďalších občianskych združení, od r. 2010 je poslankyňou bratislavského mestského zastupiteľstva i miestneho zastupiteľstva v Ružinove. Od r. 2003 sa venuje predovšetkým ochrane zelene, najmä stromom, ročne absolvuje stovky výrubových konaní, kde sa snaží obhajovať verejný záujem nielen proti súkromným investorom, ale často aj proti verejnej správe. Za to si vyslúžila pomenovanie „strombudsmanka“. Okrem ochrany drevín sa venuje záchrane kultúrneho dedičstva, najmä industriálnych pamiatok, občianskej participácii (zapájaniu občanov do spolurozhodovania mesta/obce, najmä pri príprave územných plánov a iných strategických dokumentov). Bojuje za to, aby sa v každom konaní dodržiavali zákony, aby verejná správa konala iba vo verejnom záujme. Je Biela vrana. Má úžasnú rodinu, lyže, bicykel, zmysel pre humor a nebojí sa :-)

simoncicova.sen@gmail.com

Pavol Široký

(Mgr.)

V rokoch 1995 – 2002 študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor geológia, špecializácia Inžinierska geológia a hydrogeológia. V roku 1994 založil združenie Za Matku Zem, kde 17 rokov pracoval na energetických a klimatických projektoch na Slovensku aj v zahraničí. V rokoch 2008 až 2011 koordinoval sieť Slovenská klimatická koalícia. Je členom iniciatívy Bratislava otvorene. Od apríla 2011 do októbra 2015 pracoval ako klimatický a energetický kampanier Greenpeace Slovensko. Od r. 2016 pôsobí v Inštitúte environmentálnej politiky.

siroky@zmz.sk

Natália Šovkoplias

(Mgr.)

Vyštudovala Fakultu biológie Kyjevskej štátnej univerzity Tarasa Ševčenka, odbor Biológia. Absolvovala viaceré študijné pobyty, kurzy a tréningové programy – Field Studies Council, Veľká Británia (environmentálne vzdelávanie), Landcommanderij Alden Biesen, Ministerstvo kultúry flámskej provincie v Bilzen, Belgicko (Aktívne občianstvo a rozhodovacie procesy v EÚ – program SOCRATES), The Hague Academy for Local Governance (EU level Training workshop on Development Education and Awareness Raising), The British Council Bratislava (komunikačne kurzy), Academia Istropolitana, Bratislava (postgraduálne štúdium Plánovanie a manažment v životnom prostredí; sprievodcovstvo v cestovnom ruchu), AINova (manažment vysokoškolského vzdelávania), Výskumno-edukačné centrum informačných technológií VECIT, PríF UK v Bratislave (informačné technológie). V r. 1980-97 pracovala vo viacerých environmentálne zameraných inštitúciách na Ukrajine – Ukrajinské štátne ekologické centrum pre mládež, Kyjevské centrum detí a mládeže (obe pri ministerstve školstva), Národné environmentálne centrum Ukrajiny v Kyjeve, Ústav organickej chémie Akadémie vied Ukrajiny. Od r. 1997 pracuje ako programová a projektová manažérka na Slovensku – Academia Istropolitana, občianske združenie e-Slovensko, v súčasnosti Únia miest Slovenska. Príklady realizovaných projektov: Working Together for Development, CITIES – Kreativita a inovácie v twinningových iniciatívach európskych miest (oba v rámci programu EÚ Európa pre občanov), REGION-BUILD – vzdelávací projekt v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, SPECIAL – Posilnenie a podpora aktívneho občianstva prostredníctvom vzdelávania dospelých (oba v rámci programu EÚ SOCRATES, Grundtvig-2).

natalia.shovkoplias@gmail.com

Pavel Šremer

(prom. biol.)

* 1946 Benešov. Pracoval krátce v Mikrobiologickém ústavu ČSAV, po okupaci byl vězněn a za činnost v Hnutí revoluční mládeže (HRM) propuštěn z Mikrobiologického ústavu. Pak alespoň pracoval dobrovolně v nevládním sektoru, hlavně SZOPK, podílel se např. na publikaci Bratislava nahlas a návrhu trilaterálního Národního parku Podunají, byl signatářem Charty 77. Po r. 1989 byl poslancem Federálního shromáždění, ekologickým poradcem prezidenta Václava Havla a náměstkem federálního ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. Poté pracoval v Amerických mírových sborech (Peace Corps) jako jejich environmentální manager v České a Slovenské republice. Jako zástupce ředitele České inspekce životního prostředí vedl ve spolupráci s Holanďany PHARE projekt, zaměřený na strategický management a přípravu strategického plánu rozvoje ČIŽP, byl reprezentantem ČR v síti inspekčních orgánů EU IMPEL. Poté působil na MŽP, jako ředitel odboru měl za úkol přípravu aktualizace strategie udržitelného rozvoje ČR. Vedl přípravu Státní politiky životního prostředí. Přednášel projektový management na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. a strategické plánování udržitelného cestovního ruchu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Byl vedoucím týmu, připravujícím Strategický plán udržitelného rozvoje Prahy 12. Nyní je aktivním důchodcem, působícím ve výborech Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj – je členem výboru pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje, podílí se na činnosti výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu a výboru pro udržitelné municipality. Angažuje se ve Společnosti pro trvale udržitelný život v ČR a Platformě udržitelného rozvoje NNO. Taktéž je členem expertního týmu Národní sítě zdravých měst, hodnotícím plnění místních Agend 21 v ČR. Žije v Praze.

sremer@seznam.cz

Lucia Štasselová (S)

(Ing. arch.)

Absolvovala Fakultu architektúry STU v Bratislave. Pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení VOTUM a riaditeľka oddelenia fundraisingu v rehoľnej spoločnosti Saleziáni dona Bosca. Ako manažérka pre spoluprácu s neziskovými organizáciami v RTVS koordinovala spoluprácu RTVS s MVO, o. i. v rámci projektu Posilnenie postavenia RTVS a napĺňania jej verejnej služby prostredníctvom spolupráce s verejnoprospešnými organizáciami. V r. 1996 – 2002 pracovala ako programová manažérka, programová riaditeľka a finančná manažérka Nadácie pre deti Slovenska (NDS), ktorá je súčasťou medzinárodnej siete International Youth Foundation, v r. 2002-11 bola výkonnou riaditeľkou NDS, kde o. i. koordinovala projekt Hodina deťom, v r. 2011-12 bola manažérkou NDS pre stratégie a rozvoj. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou Nadácie pomoc jeden druhému v Hlohovci, zameranej na pomoc rodinám a ich deťom s detskou mozgovou obrnou. Pracuje aj ako projektová koordinátorka v Ústave pre ochranu a obnovu pamiatok v Bratislave. Od r. 2014 je mestskou poslankyňou v Bratislave a predsedníčkou sociálnej komisie MsZ.

lucia.stasselova@gmail.com

Andrej Šteiner

(RNDr., PhD.)

Riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu a odborník na strategické otázky týkajúce sa komplexného plánovania rozvoja území a ich spravovania s dôrazom na udržateľný rozvoj. Má hlboké teoretické aj praktické skúsenosti v oblasti inkorporácie environmentálnych záležitostí do rozhodovacieho procesu verejnej správy. Svoje skúsenosti získal aj na medzinárodnej úrovni, kde pracoval viacero rokov pre OSN ako hlavný poradca pre Európu a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu v oblasti environmentálneho spravovania, a tiež ako riaditeľ environmentálneho programu Amerických mierových zborov (Peace Corps) na Slovensku a konzultant Európskej komisie. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 publikácií a prednáša na národných či medzinárodných fórach.

steiner@kri.sk

Juraj Švajda

(Ing., PhD.)

* 1975. Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Katedra biológie a ekológie. Vyučuje predmety v rámci študijného programu Ekológia a ochrana ekosystémov. V oblasti výskumu sa venuje problematike manažmentu chránených území a druhov, vplyvom turizmu, ekosystémovým službám a humánnej dimenzii v manažmente prírodných zdrojov.

juraj.svajda@gmail.com

Peter Tatár

(MUDr., CSc.)

* 1953 Bratislava. Lekár (1980-89, 2010-doteraz), člen ZO č. 6 SZOPK v Bratislave (zakladateľ Maňo Huba), dreveničiar, spoluorganizátor Bratislava/nahlas (1987), spoluzakladateľ VPN, poslanec parlamentu (VPN 1990 – 1992 s Fedorom Gálom, DS 1998 – 2002 s Janom Langošom), poradca členov vlády a Rady Európy pre dlhodobú starostlivosť a sociálnu kohéziu (2003 – 2007, 2009 – 2010), poslanec BSK (2005 – 2009), poslanec MČ Bratislava – Staré Mesto (2002 – 2010, 2014 – 2022). Žije v Bratislave, ženatý, dve deti.

petetata@gmail.com

Ján Topercer

(Ing., CSc.)

* 1959 Námestovo. Súborom nedopatrení lesný inžinier, inak ekológ (bez prívlastkov), samostatný vedecký pracovník Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave, pracoviska v Blatnici (okres Martin). Väčšinu času Turčan, (Stredo)Slovák a (Stredo)Európan s hlavnými záujmami v ekológii spoločenstiev a krajiny, ornitológii, zoológii stavovcov, biogeografii, biológii ochrany prírody, metodológii, pojmovom myslení a informovanom (na dôkazoch založenom) rozhodovaní. Koníček: metodická i vecná kritická skepsa, nebojovná, nenábožná-neideologická, no nie neseptická.

jano.topercer@gmail.com

Alena Trančíková

(Ing.)

* 1962. Narodenie v znamení rýb predznamenalo celoživotnú súkromnú aj profesnú vášeň k vode. Vyštudovala Stavebnú fakultu STU Bratislava, odbor Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Od ukončenia VŠ pracuje v bratislavských vodárňach ako strážkyňa, správkyňa, ochranárka a bojovníčka za to najcennejšie, čo máme - zdroje pitnej vody. Je členkou EurEau - poradného orgánu EÚ, konkrétne komisie pre pitnú vodu, kde sa snaží z európskej úrovne dosiahnuť vyššiu ochranu vody a vodných zdrojov v členských štátoch.

Krédo: Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže.

alena.trancikova@gmail.com

Ľubica Trubíniová

(Ing.)

* 1958 Bratislava. Absolventka Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor Geotechnika, tri roky pracovala v inžiniersko-geologickom prieskume. Počas internej ašpirantúry sa v Novembri 1989 aktívne zapojila do zmien na fakulte. Tajomníčka Slovenskej republikovej organizácie Strany zelených, členka ZO SZOPK v Bratislave č. 26 Podunajsko, kde sa angažovala proti dostavbe VD Gabčíkovo (1990-93). V r. 1993 – 2003 viedla kampaň Greenpeace Za bezjadrové Slovensko, založila a riadila pobočku Greenpeace na Slovensku. Projektová manažérka BROZ – projekty Ochrana a manažment dunajských lužných lesov a Certifikácia FSC – nástroj pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (2003-8), aktívna v Mimovládnom výbore Naše Tatry (obnova lesa po veternej smršti v r. 2004). Od r. 2003 aktívna v iniciatíve Bratislava otvorene, najmä v otázkach participácie verejnosti pri rozhodovaní, otvorenej samosprávy, územného plánovania a výstavby, ochrany pamiatok, zelene a i. – napr. kauzy nábrežie PKO, Podhradie, Cvernovka, Devín, cyklotrón, územný plán Bratislavy a i. V r. 2003 bola líderkou úspešného odporu verejnosti proti holorubom v mestských lesoch Bratislavy. Od r. 2009 mediálna manažérka ľudskoprávneho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, kde sa o. i. venuje médiám vrátane špecializovaného portálu www.diskriminacia.sk. V r. 2018 - 2022 externá spolupracovníčka Greenpeace Slovensko. Od r. 2022 aktívna v Klimatickej koalícii ako členka Klima Fokus. Členka STUŽ/SR. Laureátka Ceny Josefa Vavrouška Nadace Charty 77 a The Sasakawa Environmental Award (Slovensko).

Krédo: Sloboda a láska.

trubiniova@odz.sk

Marcel Uhrin

(doc. RNDr., PhD.)

* 1966 Gelnica. Útlu mladosť prežil v komunite karpatských Nemcov v Smolníckej Hute, neskoršie detstvo a prvé školy v Gemeri. Jeho alma mater je Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ale najmä príroda sama. Viac ako desať rokov pôsobil v organizáciách štátnej ochrany prírody (Slovenský kras, Muránska planina), odkiaľ musel odísť po udalostiach súvisiacich s veternou kalamitou v Tatrách. V súčasnosti pôsobí na Katedre zoológie Ústavu biologických a ekologických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Venuje sa všeličomu, ekológii a biológii stavovcov, najviac netopierov. Skúsenosti z praxe ochrany prírody prenáša vo výučbe ďalej študentom. Jeho najnovším projektom je vybudovanie prírodnej záhrady pri jeho dedinskom dome v Muránskej Dlhej Lúke.

marcel.uhrin@gmail.com

Alexander Vágner

(Ing.)

* 1949 Zvolen. Absolvent Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave (1973). Zamestnania: projektant Stavoprojektu vo Zvolene (16 rokov), prednosta Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene (4 roky), referent pre územný rozvoj na ObÚŽP (1 rok), 19 rokov v slobodnom povolaní projektant – autorizovaný architekt. Profesné aktivity: podieľal sa na pripomienkovaní konceptu ÚP VÚC BB kraja, na pripomienkovaní a ovplyvňovaní územnoplánovacích dokumentov sídla Zvolen (ako člen komisie výstavby a územného rozvoja pri MsZ Zvolen), spolupráca na tvorbe Regionálneho operačného plánu na KÚ BB 1999 – 2000 (ako vedúci skupiny pre technickú infraštruktúru a životné prostredie), iniciovanie a spolupráca na tvorbe Krajinnoekologického plánu mesta Zvolen. Pôsobenie v samospráve: poslanec MsZ vo volebných obdobiach 1994-98 a 1998 – 2002 – 2006, člen komisie životného prostredia (od r. 1991) a predseda komisie výstavby a územného rozvoja (2002 – 2006), člen komisie výstavby a územného rozvoja (od r. 2010). Občianske aktivity: člen združenia Slatinka a viacerých občianskych združení, do roku 2002 člen správnej rady, neskôr dozornej rady Nadácie Ekopolis.

vagner@changenet.sk

Ľudovít Vašš

(Ing.)

Krajinár, pomológ a poľnohospodár, záchranca tradičných ovocných sort. * 1990. Absolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Venuje sa ekologickému extenzívnemu ovocinárstvu, mapovaniu, množeniu a výsadbe starých a krajových odrôd ovocných drevín. V súčasnosti vedúci OZ Pangaea so sídlom v Novej Bošáci. Prostredníctvom vzdelávacích kurzov sa snaží inšpirovať odbornú aj laickú verejnosť k výsadbe dlhovekých ovocných stromov a nastaviť pozitívny trend v ich citlivom a odbornom ošetrovaní. Spoločne s priateľmi pestujú ovocie, prevažne jablká, organickým spôsobom na ploche vyše 12 ha a zásobujú množstvo ľudí zdravím ovocím. Zároveň zo sadu vytvárajú ukážkovú eko-pedagogickú a genofondovú plochu.

vass.ludovit@gmail.com

Imrich Vozár

(Mgr.)

* 1979 Humenné. Vyštudoval Právnickú fakultu na Masarykovej univerzite v Brne, ktorú úspešne ukončil v roku 2003 získaním titulu magister práv. Počas štúdia i po jeho ukončení spolupracoval ako právnik s českou mimovládnou organizáciou Ekologický právny servis. Absolvoval civilnú vojenskú službu v Národnom parku Poloniny. V rokoch 2005 až 2008 pracoval na Ministerstve životného prostredia SR, kde pôsobil ako právnik odboru ochrany prírody a krajiny. Od roku 2008 pôsobí ako spolupracujúci právnik v združení VIA IURIS, kde sa venuje najmä problematike širokej účasti verejnosti na rozhodovaní o veciach verejných, pričom ide najmä o prípady súvisiace s ochranou životného prostredia. Dlhodobo spolupracuje s niektorými environmentálnymi organizáciami na Slovensku. S rodinou sa presťahoval na laz na Krupinskej planine. Vo voľnom čase najradšej putuje.

imrich.vozar@gmail.com

Michal Wiezik (S)

(doc. Ing., PhD.)

* 14. jún 1979 Martin. Slovenský vedec, vysokoškolský pedagóg a ekológ. Pôsobí na Katedre aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. V roku 2019 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, kde pracuje vo výboroch ENVI a AGRI na agende spojenej so životným prostredím, biodiverzitou, lesmi a poľnohospodárstvom. 
V Martine vyštudoval gymnázium Viliama Paulínyho Tótha. V roku 2002 nastúpil na doktorandské štúdium pod vedením prof. Vološčuka a venoval sa problematike ekologickej stability lesa. Neskôr nastúpil na Fakultu ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, kde sa roku 2014 habilitoval v odbore Všeobecná ekológia, Ekológia jedinca a populácií. Vedecky a pedagogicky sa špecializuje na oblasť ekológie krajiny, entomológiu a manažment chránených území. Osem rokov pôsobil na poste prodekana pre vedu a doktorandské štúdium.
Aktívne participoval na príprave vedeckých dokumentov a koncepcií v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úradom vlády SR a v rámci medzirezortných expertných skupín. V roku 2018 bol poverený splnomocnencom vlády pre najmenej rozvinuté regióny na vypracovanie stratégie pre ochranu lokality svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy. V súčasnosti sa podieľa na príprave konceptu prírodného turizmu na Slovensku.

wiezik@post.sk

Katarína Začková

(Mgr.)

* Trstená na Orave. Reportérka a dramaturgička, kritizujúcej publicistike sa venuje bezmála 30 rokov. Po gymnáziu študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK. Pracovala v Slovenskom rozhlase a Československej televízii. Podpísala sa pod začiatky Štúdia Dialóg v ´89. Známa sa stala publicistickým programom Eko ďalej...? Za reportáž Akčné päťky musela v r. 1995 z STV odísť, pracovala v ekonomickom týždenníku Trend a po r. 1998 sa do STV najskôr externe, neskôr interne vrátila. Je reportérkou v relácii Reportéri, jej redakčný tím aj niekoľko rokov viedla. V STV rozbehla publicistický cyklus Občan za dverami. Ako autorka a režisérka dokumentárnych filmov získala zhruba dve desiatky cien, ako aj ďalšie novinárske ocenenia.

katarina.zackova1@gmail.com

Marcel Zajac

(Mgr.)

* 1968. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, odbor Ochrana a tvorba životného prostredia. Už ako študent sa angažoval v občianskom združení Strom života, po skončení školy ostal v združení pracovať ako riaditeľ bratislavského mestského Eko-centra. V rade združenia pôsobil do roku 1997, kedy sa ako zástupca Stromu života stal aj členom Environmentálnej sekcie Grémia tretieho sektora (G3S). Od roku 1998 rozvíjal Ekofórum ako nezávislú platformu environmentálnych mimovládnych organizácií (EMVO). V roku 1998 podpísal v mene platformy zmluvu o spolupráci medzi ministerstvom životného prostredia a EMVO. V roku 2000 až 2001 ako zástupca Ekofóra spolukoordinoval viaceré kampane namierené na zlepšenie legislatívneho prostredia pre aktívnych občanov. Najvýznamnejšou bola kampaň Za dobrý zákon o prístupe k informáciám. V roku 2002 sa stal zástupcom Ekofóra v Rade vlády pre MVO (až dodnes). V rade vlády bol roku 2011 zvolený za predsedu Komory MVO, teda tej časti rady, ktorá reprezentuje mimovládne neziskové organizácie. Popri všetkých týchto aktivitách pracoval/pracuje ako projektový koordinátor grantových programov v Nadácii pre podporu občianskych aktivít, Environmental Training Programme, Nadácii Ekopolis, Centre pre filantropiu a Nadácii Tatra banky.

zajac@changenet.sk

Juraj Zamkovský

Programový riaditeľ Priateľov Zeme – CEPA a koordinátor programu Inteligentná energetika. Pred rokom 1989 pomáhal ako dobrovoľník Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny pri obnove ľudovej architektúry a odstraňovaní bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím. Po revolúcii zakladal združenie Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA), kde viedol programy na podporu občianskych skupín, komunít likvidovaných infraštruktúrnymi investíciami, rozvoja udržateľnej ekonomiky a dobrej správy verejných financií. V súčasnosti pracuje v združení Priatelia Zeme – CEPA a sústreďuje sa na prípravu podmienok pre energetickú sebestačnosť vidieckych regiónov.

zamkovsky@priateliazeme.sk

Anna Zemanová (S)

(RNDr.)

* 1959. Pracovnú kariéru začala po ukončení štúdia geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, najprv ako inšpektorka ochrany prírody v Petržalke, následne na Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a neskôr ako riaditeľka Strediska štátnej ochrany prírody v Bratislave. Bola spoluzakladateľkou a výkonnou riaditeľkou Asociácie priemyslu a ochrany prírody – APOP a v rokoch 2002 – 2006 starostkou Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Neskôr zostala pracovať v komunálnej sfére ako špecialistka pre financovanie samospráv v banke. Ako aktivistka vstupovala do procesov EIA v územnom plánovaní a posudzovaní veľkých investícií, ako napríklad diaľnica D4. Od roku 2009 je poslankyňou Zastupiteľstva BSK. V súčasnosti pracuje v oblasti environmentálneho manažérstva a ako vodohospodárka v sektore poľnohospodárstva. Od roku 2009 pôsobí aj ako tím líderka pre životné prostredie strany Sloboda a Solidarita. Od r. 2016 je poslankyňou NR SR.

anna.zemanova@gmail.com

Pavol Ziman

Bez titulov a funkcií, spoluzakladateľ Dubnickej environmentálnej skupiny – DES a jej aktívny člen do roku 1997 (oblasť odpadov). Potom odišiel bývať na samotu, kde gazdoval a od roku 2004 žije a pracuje v Duchovnom centre RIME DZONG, kde sa okrem iného stará o asi 3 ha Zeme (lúka, les, záhrada, potok, ...) najlepšie, ako vie. Nebojuje, prijíma, čo prichádza, snaží sa tomu porozumieť a žiť vedome. 

ziman@mail.t-com.sk

 

Naše rady navždy opustili:

Peter Straka

(RNDr., PhD.)

(† 2019) Vyštudoval odbor Geológia a biostratigrafia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, vedecké hodnosti získal na Geologickom ústave SAV (CSc.) a Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen (PhD.). 10 rokov pracoval ako vedecký pracovník, geológ a paleontológ na Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave, ďalej pre Svetovú banku (1993-99) a pre MŽP SR (patrí k zakladajúcim pracovníkom MŽP v r. 1990-92, v r. 1999 – 2003 bol generálnym riaditeľom sekcie ochrany prírody. V r. 1996 – 2006 bol lektorom na TU Zvolen. Neskôr viedol vlastnú spoločnosť ELSTERN, s.r.o. s činnosťou v oblasti geológie, ekológie, fyziotaktiky, environmentalizmu a ochrany prírody. Od r. 2004 sa angažoval v neziskovom sektore ako manažér Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát. Bol činný vo viacerých ďalších mimovládkach (Daphne IAE, Inštitút ochrany prírody, Neandertal Gánovce, SEKOS – Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, UNESCO MaB – Man and the Biosphere Programme, SGS – Slovenská geologická spoločnosť...). Od r. 2004 bol externým pracovníkom ZMOS a jeho konzultantom pre vybrané otázky v ekológii a ochrane prírody pre samosprávy, verejnosť a obce, kde obdržal aj čestné uznanie predsedu ZMOS k 25. výročiu ZMOS. Je autorom početných prác a publikácií, laureátom Ceny ministra životného prostredia SR a Pamätného listu Výkonného tajomníka Dohovoru o biodiverzite Calestousa Jumu. Bol nositeľom viacerých odborných spôsobilostí a súdnoznaleckej spôsobilosti.

Eulalia Štefanová

(* 1956 - † 2020) Projektová manažérka, naposledy pôsobila na Mestskom úrade Stará Ľubovňa, prednostne v oblasti triedeného zberu odpadov. Vzdelanie: ÚSO – Stredná ekonomická škola Humenné, ukončená maturitou v roku 1976; kurz Prevádzkovanie skládok komunálneho odpadu; dvojročné štúdium na CUB oblasť Životné prostredie. Práca v ochranárstve: SZOPK – Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, tajomníčka okresného výboru SZOPK Stará Ľubovňa (1992-93), zakladateľka a predsedníčka Združenia ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA Stará Ľubovňa (1993-97), členka Kampane proti ZOH v Tatrách, za záchranu lokálnych železníc, na podporu nových MVO na východnom Slovensku, za medzinárodnú spoluprácu MVO na východe Slovenska Medzinárodný karpatský most, putovná výstava na využívanie obnoviteľnej energie a triedený zber odpadov 1997 – 2003 po základných školách po celom Slovensku s Paľom Petrášom. Vedúca strediska odpadového hospodárstva, projektov a marketingu v oblasti separovaného zberu odpadov EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa (1997 – 2004). Profesionálne sa venovala vypracovávaniu projektov so žiadosťami o dotácie, príprave firiem na zavedenie a implementáciu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Matka dvoch úžasných dcér (jednou nich je členka S-O-S Laura Marton), žila v Starej Ľubovni s manželom, košickým ochranárom Paľom Petrášom. Spoločne podporovali dievčatko Rahab J. Wambui z Nairobi v rámci adopcie na diaľku. Záujmy a koníčky: práca s deťmi a mládežou, environmentálna výchova, podpora nových mladých aktivistov a vzniku nových občianskych organizácií. Internacionalistka, so záujmom o transhumanizmus pre 21. storočie. Od júla 2017 bola úspešnou dôchodkyňou...

Krédo: Ochranári celej Zeme, spojte sa!

Daniel Lešinský

(Ing., PhD.)

(† 2020) Vyštudoval environmentálne inžinierstvo na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Doktorát robil so zameraním na ekotoxicitu a biodegradovateľnosť, laboratórne pokusy na výskumnom inštitúte IFA-Tulln pri BOKU vo Viedni. V roku 2005 zakladal s priateľmi občianske združenie CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy so sídlom vo Zvolene (www.cepta.sk), dnes je to členská organizácia EEB. V OZ CEPTA sa venoval rôznym environmentálnym témam a projektom na lokálnej, národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, z oblastí odpadov, ovzdušia, predaja z dvora, pesticídov, GMO atď. Od roku 2004 koordinoval Agro-eko fórum, národnú platformu mimovládnych organizácií presadzujúcich trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka. Taktiež od roku 2004 aktívne participoval na monitorovaní fondov EÚ vo viacerých monitorovacích výboroch ako zástupca MNO sektora.

Pavel Petráš

(* 1950 Handlová - † 2022) Ako ochranár pôsobil od roku 1976 v 5. ZO SZOPK v Košiciach. Istý čas mal tú česť pôsobiť v Ekocentre Sosna so Silviou Szabóovou a Štefanom Szabóom - Omarom. V roku 1991 pôsobil na vodnom mlyne v Kolárove s Ivanom Šálim, ktorý mu veľmi chýbal (v Ivanovom diele statočne pokračuje jeho manželka Hela)... Na skok pôsobil a tešil sa zo spolupráce v Centre ekovýchovy Bambi s Laurou Dittel. Jeho ďalšie kroky viedli do Združenia ochranárov severovýchodného Slovenska Pčola, ktorého členom bol spolu s manželkou Elou Štefanovou až do konca svojho života. Od 30. 6. 1994 zakotvil v Starej Ľubovni. Mal šťastie, že v tom čase súbežne vznikol Medzinárodný karpatský most. Stáli pred nimi veľké výzvy, s ktorými sa celkom úspešne popasovali. Z ostatných aktivít treba spomenúť aspoň putovnú výstavu Svet úspor energií a skutočnú odvahu zopár nadšencov a nadšenkýň ako Julka Hajduková a Laura Marton.