Laudatio na Ľubku Trubíniovú

Za statočné občianske postoje, obhajobu práva na zdravé životné prostredie, prinášanie pozitívnych alternatív riešenia problémov a v neposlednom rade za profesijnú zásadovosť, ľudský rozhľad a ženskú citlivosť, ktorou kultivuje našu spoločnosť. Týmito slovami porota charakterizovala osobnostné a profesijné kvality, pre ktoré sa v roku 2000 rozhodla udeliť Cenu Josefa Vavrouška Ing. Ľubici Trubíniovej.

Všetko sa to začalo v novembri roku 1989, keď sa absolventka Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave (špecializácia Geotechnika) po trojročnej práci v inžiniersko-geologickom prieskume počas internej ašpirantúry aktívne zapojila do zmien na fakulte.

Na ďalšie udalosti spomína sama Ľubica takto: „To bolo v decembri (1989). Inak som tak niekedy večer po námestí SNP a tam dole, na múre Obchodného domu Dunaj, bol taký malinký papierik nalepený, že zakladáme Stranu zelených, príďte nám pomôcť. Ja som tam začala intenzívne vypomáhať… Bola som ,dievča pre všetko’, pomáhala som, ako som mohla,“ hovorí skromne. Pritom jej neoceniteľná celoživotná práca na poli ochrany životného prostredia od tejto jej prvej životnej kapitoly až po dnešné dni by vydala za celú  knihu.

Preto len v krátkosti a heslovite:
Tajomníčka Slovenskej republikovej organizácie Strany zelených.
Členka ZO SZOPK v Bratislave č. 27 Podunajsko, kde sa angažovala proti dostavbe VD Gabčíkovo (1990-93). V r. 1993 založila a riadila pobočku Greenpeace na Slovensku, kde pôsobila až do r. 2003.
Projektová manažérka Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) – projekty Ochrana a manažment dunajských lužných lesov a Certifikácia FSC – nástroj pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (2003 - 2008), aktívna v Mimovládnom výbore Naše Tatry (po veternej smršti v r. 2004).
Od r. 2003 aktívna v iniciatíve Bratislava otvorene, najmä v otázkach participácie verejnosti pri rozhodovaní, otvorenej samosprávy, územného plánovania a výstavby, ochrany pamiatok, zelene a i. – napr. kauzy nábrežie PKO, Podhradie, Cvernovka, Devín, cyklotrón, územný plán Bratislavy a i. V r. 2003 bola líderkou úspešného odporu verejnosti proti holorubom v mestských lesoch Bratislavy.
Dlohoročná členka predsedníctva Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR).
Od r. 2009 mediálna manažérka ľudskoprávneho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (www.odz.sk), kde sa o. i. venuje médiám vrátane špecializovaného portálu www.diskriminacia.sk.
 V r. 2012 až 2016 asistentka poslanca NR SR Mikuláša Hubu.
Od r. 2018 externá spolupracovníčka Greenpeace Slovensko.
Laureátka Ceny Josefa Vavrouška Nadace Charty 77 a The Sasakawa Environmental Award (Slovensko).
V r. 2015 spoločne s Mikulášom Hubom a Richardom Medalom stála pri vzniku Slovenského ochranárskeho snemu.

A teraz pár postrehov od nás - jej súputníkov, spolupracovníkov a priateľov:

Ľubka odovzdá vždy stopercentnú, bezchybnú prácu i keby mala kvôli tomu prebdieť celú noc. Koriguje a dáva dokonalú finálnu podobu prácam iných. Pracuje neúnavne, na úkor svojho voľného času a svojho súkromia. Netlačí sa do popredia, nečaká za svoju prácu špeciálnu odmenu či uznanie.

Je milá, mierna, slušná, skromná, ba až nenápadná. Zároveň statočná, nebojácna a odvážna. Silná osobnosť. Je človekom pevných zásad a názorových postojov. Nebojí sa oponovať veľkým a mocným. Ale oponuje a dôvodí vecne, nikdy sa nezníži k invektívam. A k svojim oponentom sa vždy správa korektne a slušne. (Zvlášť v tejto dobe takých ľudí ako je Ľubica Trubíniová potrebuje naša krajina ako soľ).

Na záver mi dovoľte, aby som bola trochu osobná: som šťastná, že som mala tú česť spoznať Ľubku Trubíniovú. S obdivom sa pred ňou skláňam. Jej obetavá služba preSlovensko je neoceniteľná a väčšinou aj nedocenená. Je silnou líderkou a zároveň ženou konsenzu. V tom sú si podobné s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. A dovolím si hádať, že nielen v tom. Ľubkino krédo totiž znie: Sloboda a láska.

Zuzana Kronerová

PrílohaVeľkosť
PDF icon ltlaudatio.pdf161.42 KB
Zaradenie článku: