EIA

Nesúhlasíme s novelou zákona EIA

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. 12. 2022 novelu tzv. zákona EIA1, ktorú predložili poslanci P. Kremský a M. Kuriak2. 60 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu a ďalšie environmentálne organizácie (menný zoznam v prílohe) túto novelu považujú za neprijateľnú, nebezpečnú, v rozpore s duchom a cieľmi Aarhuského dohovoru, najmä v oblasti efektívnej participácie verejnosti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia a jeho ochrany a v rozpore s verejným záujmom. Obávajú sa, že schválená novela môže viesť k zvýšenému formalizmu a zníženiu kvality rozhodovacích procesov.

Novela zákona o EIA: jeden krok dopredu, dva dozadu? alebo: Správa o legislatívnych kotrmelcoch vládnej strany

Z vystúpenia M. Hubu k vládnemu návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) na 39. schôdzi NR SR.

Pozmeňujúci návrh k novele zákona o EIA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089).

VIA IURIS presadila viaceré vylepšenia návrhu novely zákona EIA

Na rokovaní so zástupcami VIA IURIS a Združenia Slatinka akceptovalo Ministerstvo životného prostredia väčšinu z rozsiahlych pripomienok oboch organizácií k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), ktoré podpismi podporila viac ako tisícka občanov.

Ekoblog č. 8 (kapitola Krajina): Hodnotenie vplyvov na krajinu a kultúrne dedičstvo

Kým pre posudzovanie vplyvov na prírodu (najmä na územia a lokality siete Natura 2000), ako aj dopadov na životné prostredia vo všeobecnosti jestvujú určité mechanizmy preventívneho hodnotenia (EIA, SEA, ESPOO dohovor ai.), v prípade kultúrnej krajiny a kultúrneho dedičstva v najširšom zmysle slova takýto mechanizmus dosiaľ postrádame.

MVE na Hrone: Malé výkonom, veľké možnými škodlivými dôsledkami

Tlačová správa k problematike výstavby "malých" vodných elektrární na rieke Hron.

Diaľnica D1: Čo je ekologické, je aj ekonomické

Poslanci NR SR Mikuláš Huba a Martin Fecko spolu s nezávislými expertmi Jánom Snopkom (dopravné inžinierstvo), Jánom Topercerom a Jozefom Ridzoňom (obaja ekológia a environmentalistika) varujú, že vláda, ministerstvo dopravy (MDVRR) a ministerstvo životného prostredia (MŽP) opätovne presadzujú najhorší z možných variantov výstavby diaľnice D1 v úseku Turany?Hubová – povrchový variant – metódou „za každú cenu“. Obchádza sa pritom zásadná skutočnosť, že ochrana prírody nie je jediným argumentom proti tomuto variantu. Zamlčiava sa napr. fakt, že tunelový variant je kratší a podľa niektorých nezávislých expertíz i významne lacnejší. Ignorujú sa aj ďalšie ohrozené hodnoty: dopravnobezpečnostné, zdravotno-hygienické, environmentálne, krajinárske či estetické.