Nesúhlasíme s novelou zákona EIA

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. 12. 2022 novelu tzv. zákona EIA1, ktorú predložili poslanci P. Kremský a M. Kuriak2. 60 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu a ďalšie environmentálne organizácie (menný zoznam v prílohe) túto novelu považujú za neprijateľnú, nebezpečnú, v rozpore s duchom a cieľmi Aarhuského dohovoru, najmä v oblasti efektívnej participácie verejnosti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia a jeho ochrany a v rozpore s verejným záujmom. Obávajú sa, že schválená novela môže viesť k zvýšenému formalizmu a zníženiu kvality rozhodovacích procesov.

Podľa ochranárov schválená novela napr. môže skomplikovať podávanie oprávnených
pripomienok, nakoľko skracuje efektívny časový priestor na vyjadrenie v rámci konaní EIA. Aj na podstatnú a dôvodnú pripomienku podanú po uplynutí lehoty sa totiž nemusí prihliadnuť. Ochranári upozorňujú, že lehoty na pripomienkovanie môžu byť nedostačujúce, najmä v prípade väčších a zložitejších projektov, a to s ohľadom na rozsah dokumentácie, časté a zásadné pochybenia pri informovaní verejnosti a zverejňovaní dokumentácie, ako aj plynutie lehôt na pripomienkovanie nezriedka počas obdobia dovoleniek či sviatkov. Okrem toho až po uplynutí lehoty môžu byť zistené podstatné informácie, ktoré neboli uvedené v zámere, napr. z infožiadosti, dodatočného vyjadrenia navrhovateľa projektu alebo iných zdrojov.

Predmetom kritiky je aj obmedzenie rozsahu možného vyjadrenia dotknutého orgánu -
napriek prípadnej vedomosti o informácii zásadnej pre proces ju dotknutý orgán, napr.
dotknutá obec, nebude môcť uviesť v rámci svojich pripomienok, ak daná informácia nebude spadať do pôsobnosti tohto orgánu.

Okrem obsahovej stránky ochranári silne kritizujú aj samotný spôsob prijatia novely, pri
ktorom bol obídený štandardný legislatívny proces a obsah zákona (a tým aj jeho dopady) bol dvoma pozmeňovacími návrhmi od základu zmenený len krátko pred konečným schválením. Takýto postup nielenže zvyšuje legislatívny chaos, ale zároveň verejnosti uprel možnosť efektívne sa zúčastniť prípravy a pripomienkovania legislatívy, ktorá explicitne upravuje zapojenie verejnosti do konaní v oblasti ochrany životného prostredia.

Členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu a ďalšie environmentálne organizácie preto požiadali prezidentku SR Mgr. Zuzanu Čaputovú, aby zvážila možnosť túto novelu nepodpísať a vrátiť ju do NR SR.

Osoba poverená komunikáciou v mene signatárov:
Mgr. Michal Daniška, PhD.,
riaditeľ OZ Chceme zdravú krajinu a člen Slovenského ochranárskeho snemu
Kontakt: chcemezdravukrajinu@gmail.com

__________________________________

Pozn.:

1 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 Parlamentná tlač č. 1253. Detaily predmetného návrhu zákona a súvisiace informácie sú zverejnené na stránke
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=1253

Schválený zákon: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=522851

Pozmeňovacie návrhy: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=522773

Proces k návrhu zákona:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=1253

Hlasovania k návrhu zákona: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok&ZakZborID=13&C
isObdobia=8&Text=&CPT=1253&CisSchodze=&DatumOd=&DatumDo=&FullText=False

Kľúčové slová: