zákon o vodách

Na čo je dobrá diskusia o vode?

Aj keď si o úprimnosti motívov časti aktérov neraz až hysterickej diskusia o vode a jej plánovanom vývoze  zo Slovenska nerobím ilúzie a predbiehanie sa v tom, kto je väčší ochranca našej vody ma viac znechucuje, ako teší, považoval by som z mojej strany za neprofesionálne, keby som nereagoval aspoň na, čo sa na túto tému dosiaľ objavilo na stránkach SME. Navyše,  voda je príliš dôležitý fenomén na to, aby sme ju degradovali len na predmet žabomyšieho sporu zopár politikov a na chvíľkovú zábavku pre bulvár.

Novela zákona o vodách: M. Huba odpovedá na otázky HNonline

Je dobré dávať zákaz vývozu vody do zahraničia do ústavy? Nestačilo by na to použiť obyčajný zákon? Nemôže byť takýto zákaz v budúcnosti zbytočnou prekážkou?...

Ministerstvo a vláda sa nás snažia presvedčiť, že čierne je biele

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely vodného zákona na 36. schôdzi NR SR.

M. Huba: Reakcie na odpovede členov vlády na interpelácie na 36. schôdzi NR SR, júl 2014

Z viacerých odpovedí na interpelácie budem odpovedať iba na jednu, ktorá však pozostávala z 11 otázok k novele zákona o vodách.

O tom, ako zakázať niečo tak, že to povolíme

Novela vodného zákona – prvé čítanie, vystúpenie M. Hubu.

Pochybný výpredaj národného majetku na pokračovanie?

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu novely vodného zákona na 36. schôdzi NR SR.

Vec: HROMADNÁ PRIPOMIENKA VEREJNOSTI k návrhu zákona o vodách

V prílohe Vám zasielame text hromadnej pripomienky k materiálu  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“ č. 6122/2013-4.3

Typ pripomienky : všeobecná (k celému materiálu)

Stránky