Za Jurajom Galvánkom...

Ďalšia veľká strata pre ochranu prírody a krajiny na Slovensku - odišiel celoživotný zanietený ochranár, vzdelaním geológ a veľký znalec (nielen) neživej prírody, múzejník, pedagóg, autor, popularizátor poznania a osvetový pracovník, jedna z významných osobností štátnej ochrany prírody u nás a zároveň aktivista a protagonista SZOPK - RNDr. Juraj Galvánek. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine Galvánkovcov
Pripájame nekrológ z pera jeho dlhoročného kolegu, Ing. Julka Burkovského.

RNDr. Juraj Galvánek (1945 – 2021) sa narodil 17. augusta 1945 v Žiline. Po absolvovaní základnej školy a Jedenásťročnej strednej školy v Kysuckom Novom Meste, v roku 1967 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (v roku 1973 tu úspešne zložil aj rigoróznu skúšku).

Po ukončení štúdia v roku 1967 nastúpil na oddelenie ochrany prírody Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (KSŠPSOP) v Banskej Bystrici. Už od začiatku sa zaradil do základnej odbornej zostavy tohto pracoviska, kde s veľkým zanietením riešil problematiku ochrany anorganickej prírody v podmienkach vtedajšieho veľkého Stredoslovenského kraja. Rýchlo sa vypracoval na uznávaného odborníka, ktorého rešpektovali nielen spolupracovníci, ale aj partnerské organizácie. Podieľal sa na budovaní siete chránených území Stredoslovenského kraja, inventarizačných výskumoch, revíziách i komplexných výskumoch chránených území (Súľovské skaly, Rozsutec, Gaderská a Blatnická dolina, Muránska planina). Vypracoval zásady a prvý návrh vyhlášky na druhovú ochranu nerastov a skamenelín, ako aj zásad na usmerňovanie ťažby nerastných surovín.

Ochrana prírody bola jeho celoživotným cieľom

RNDr. Juraj Galvánek bol aktívnym členom Slovenského zväzu ochrancov prírody (SZOP) i následného Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Bol účastníkom a v niektorých prípadoch aj organizátorom celoslovenských Táborov ochrancov prírody (TOP), kde bol spravidla vedúcim anorganickej sekcie a podieľal sa tiež na spracovávaní odborných výsledkov TOP.

RNDr. Juraj Galvánek bol prirodzeným talentom v oblasti výchovy a propagácie ochrany prírody. Uskutočnil mnohé zaujímavé prednášky, lektorsky zabezpečil viaceré exkurzie a podieľal sa tiež na prírodovedných súťažiach zameraných najmä pre mládež.

V roku 1986 prešiel vo funkcii vedúci výskumný pracovník z Krajského ústavu štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (KÚŠPSOP) v Banskej Bystrici do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, kde sa stal vedúcim oddelenia prírodných vied. Tu sa v plnej miere sústredil na prípravu a realizáciu expozície „Príroda stredného Slovenska“ v práve zrekonštruovanom Tihányho kaštieli v Radvani. Do dôchodku odchádza s podlomeným zdravím v roku 2005.

Získal Cenu ministra životného prostredia

RNDr. Juraj Galvánek bol aj členom Klubu seniorov ochrany prírody Slovenska a zúčastňoval sa na viacerých výjazdných podujatiach tohto klubu. Na návrh klubu v roku 2015 mu bola z príležitosti životného jubilea 70 rokov udelená Cena ministra životného prostredia. Viaceré ocenenia získal aj počas KSŠPSOP, resp. KÚŠPSOP. Čestným uznaním bol ocenený aj na konferencii v októbri 2019 na Táloch, ktorá sa konala z príležitosti 100. výročia vzniku štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Mimoriadna bola aj publikačná aktivita RNDr. Galvánka, ktorá prevyšuje tri stovky autorských alebo spoluautorských prác. Z knižných publikácií spomeňme aspoň „Prírodné výtvory a zaujímavosti Stredoslovenského kraja“ (1976), „Ochrana prírody Slovenska“ (1979) alebo „Klenoty neživej prírody Slovenska“ (1987).

RNDr. Juraj Galvánek nás navždy opustil 13. januára 2021 vo veku nedožitých 76 rokov.

Česť jeho pamiatke !

Zaradenie článku: