Výzva k Plánu obnovy a odolnosti SR

Výzva environmentálnych MVO na doplnenie priority „Zelené Slovensko“ o opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre nemotorovú dopravu.

Ministerstvo financií SR zaslalo pred Vianocami Európskej komisii prvý komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti. Jednou z jeho priorít má byť aj zelená ekonomika, ktorá podľa návrhu dokumentu „podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu“-

V rámci priority „Zelené Slovensko“ by mali byť sumou 1 900 mil. € financované štyri komponenty: 1) obnoviteľné zdroje a energetické siete; 2) zelená obnova budov; 3) modernizácia železníc a 4) dekarbonizácia priemyslu a alternatívne palivá.

Oceňujeme snahu Ministerstva financií SR a ďalších štátnych inštitúcií pripraviť v tejto náročnej dobe a v relatívne krátkom časovom úseku dokument , ktorý by mal byť „odpoveďou na bezprostredné dôsledky krízy aj systémové nedostatky slovenskej ekonomiky“1. Dovoľujeme si však vyjadriť znepokojenie zo spôsobu, akým bola do prípravy a spracovania materiálu zapojená zainteresovaná verejnosť, vrátane mimovládnych organizácií či samospráv. V procese chýbali postupy vyžadované a odporúčané Aarhuským dohovorom, Európskym kódexom správania pre partnerstvo či Iniciatívou pre otvorené vládnutie a pravdepodobne aj v dôsledku minimálnej odbornej verejnej diskusie predstavený návrh Plánu obnovy a odolnosti, podľa nášho názoru, neobsahuje dostatočné najefektívnejšie opatrenia vo viacerých dôležitých oblastiach.

Sme presvedčení, že plán obnovy by nemal iba zaplatiť budovy, siete a kóble, ale mal by podporiť aj zvýšenie odolnosti krajiny voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy, zachovanie biodiverzity a vytvoriť predpoklady pre udržateľnú mobilitu. Tieto transformačné aj investičné opatrenia majú nezvrátiteľný dlhodobý pozitívny dopad a spolu s tými, ktoré sú už v rámci priority Zelené Slovensko navrhnuté, prinesú „významné a udržateľné zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života na Slovensku“, ako si to kladie za cieľ Plán obnovy a odolnosti v svojich úvodných častiach.

Preto žiadame Ministerstvo financií SR a vecne príslušné ministerstvá, aby v zostávajúcom čase realizovali skutočné konzultácie s odbornou verejnosťou a do slovenského Plánu obnovy a odolnosti doplnili v rámci priority „Zelené Slovensko“ nasledovné tematické okruhy:

1. tematický okruh: „Odolná a zelená krajina“ s cieľom zvýšenia odolnosti, zníženia zraniteľnosti a podpory adaptácie urbanizovanej, lesnej aj poľnohospodárskej krajiny na zmenu klímy. Komponent bude komplementárne podporovať aj zachovanie resp. zvýšenie biodiverzity.

Pôjde o investície do komplexného plánovania a realizácie pozemkových úprav, vodozádržných zelených opatrení v lesnej a poľnohospodárskej krajine, obnovu prirodzených lesov, obnovu biotopov a biotopov druhov v nepriaznivom stave, výsadbu zelene, remízok, vsakovacích pásov, biopásov, alejí, obnovu záplavových oblastí, vrátane mokradí, riečnych ramien a iných na vodu viazaných ekosystémov, v urbanizovanej krajine potom o podporu širokej škály opatrení na spomalenie odtoku a opätovné využívanie vody. Komponent bude naviazaný na reformy v oblasti správy chránených území.

Nevyhnutnosť doplnenia tohto komponentu vyplýva z faktu, že aj keby sme na Slovensku použili tie najtvrdšie mitigačné opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov či ich pohlcovaniu na všetkých úrovniach, ani tak sa už nevieme vyhnúť nepriaznivým dopadom klimatickej zmeny. Tie sú hrozbou osobitne v kumulácii s ďalším globálnym problémom - stratou biodiverzity. Ochrana a obnova prirodzených biotopov, ako zdroja potrebných environmentálnych statkov a služieb, je nevyhnutná v rámci chránených a prírodných spoločenstiev, ale aj v urbanizovanom prostredí, lesnej a poľnohospodárskej krajine. Priamo Európska komisia explicitne uvádza ochranu biodiverzity ako súčasť európskeho plánu obnovy.

2.  tematický okruh „Rozvoj cyklistickej dopravy“ s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej dopravnej práci v mestách a prímestských oblastiach Slovenska. Posilnením významu cyklistickej dopravy na krátke vzdialenosti sa znížia negatívne dopady dopravy na životné prostredie (čistota vzduchu, klimatické zmeny) a posilnia sa jeho pozitívne spoločenské dopady. Rozvoj cyklistickej dopravy tiež pripravuje našu spoločnosť na digitálnu a zelenú transformáciu (zníženie dochádzkových vzdialeností a frekvencie dochádzania do práce, posilňovanie verejnej osobnej dopravy a i.).

Súčasťou podporovaných aktivít bude okrem vlastných investícií do budovania cyklistických komunikácií a úprav ostatných komunikácií a verejných priestorov,  ukľudňovania dopravy, zriaďovania bezpečných parkovísk pre bicykle, podpora bike-sharingu a i. aj systematický zber dát, vytvorenie princípov, podľa ktorých sa budú vyčleňovať verejné financie na rozvoj cyklistickej dopravy; úpravy koncepčnej a územno-plánovacej dokumentácie na krajskej a mestskej úrovni (začlenenie nemotorovej dopravy), vypracovanie metodík a postupov, vzdelávanie odbornej verejnosti o udržateľnej doprave z rôznych hľadísk, zavedenie vysokoškolského vzdelávania o udržateľnej doprave. Pre zvýšenie synergie sa investície do budovania infraštruktúry môžu zameriavať na prepojenie cyklistickej a železničnej dopravy (zväčšovanie zbernej oblasti železničných staníc, podpora intermodality a pod.).

3. existujúci komponent „Obnoviteľné zdroje a energetické siete“ navrhujeme výrazne finančne posilniť a zároveň do tohto komponentu navrhujeme doplniť aktivitu zameranú na prípravu podmienok pre vytvorenie regionálnych centier udržateľnej energetiky. Bez stabilného a kvalitného systému koordinácie a plánovania udržateľnej energetiky (v širšom význame, vrátane napr. dopravy) v subregiónoch / územiach mestského rozvoja nie je možné splniť náročný medzinárodný záväzok Slovenska a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do 2050 a ani optimálne využívať verejné fondy. Schválený Národný energetický a klimatický plán SR 2021-2030 (NECP) obsahuje osobitné opatrenie na vytvorenie regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) ako základu takéhoto systému. NECP predpokladá financovanie RCUE z EŠIF a ŠR, avšak v dekáde 2020/30 uvažuje iba s vytvorením 16 RCUE. Aby systém od začiatku plnil svoje poslanie, je potrebné, aby pokryl celé územie SR. Zároveň je potrebné už do vzniku RCUE v roku 2024 najmä vytvoriť a schváliť optimálny organizačný model a štandardizované metodické postupy pre ich fungovanie a tiež systém priebežného odborného vzdelávania personálu RCUE (dnes tieto podmienky efektívneho fungovania RCUE nie sú zabezpečené). 

Realizácia týchto investícií naviazaných na štrukturálne reformy bude mať multiplikačný a dlhodobý efekt z hľadiska ekonomického, ale aj z hľadiska celkovej kvality života obyvateľstva a kvality životného prostredia. Ich vynechanie z pripravovaného Plánu obnovy a odolnosti Slovenska by znamenalo premárniť príležitosť pre našu krajinu, prírodu a obyvateľov.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať o prepracovanie priority Zelené Slovensko. Dovoľujeme si Vás tiež požiadať, aby ste zo svojej úrovne apelovali na všetky príslušné orgány a inštitúcie, aby sa spomínané tematické okruhy stali súčasťou Plány obnovy a odolnosti Slovenska a boli adekvátnou finančnou čiastkou podporené z Fondu obnovy.

Pri doplnení resp. prepracované komponentov ponúkame naše kapacity a expertízu.

 

Znenie výzvy aj so zoznamom signatáro, s adresátmi a s odkazmi nájdete v pdf súbore v prílohe, spolu s tlačovou správou. 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Výzva MVO na doplnenie Plánu obnovy...615.29 KB
Súbor Tlačová správa22.55 KB