Volebné programy politických strán a životné prostredie

Ide o politické strany a koalíciu, preferencie ktorých dlhodobo prekračujú 5 %, resp. 7 %

Smer-SD

Žiadny program pre životné  prostredie (ŽP).

Ďalšie mínusové body: Negatívna skúsenosť s touto stranou počas jej doterajšieho spravovania vecí verejných vo vzťahu k životnému prostrediu. Absencia dôveryhodných expertov/expertiek na kandidátke.

SNS

Názov kapitoly: Ekologický štát 

Z programu:

„Slovenská republika podporuje ochranu a obnovu životného prostredia nielen kvôli zachovaniu prírodného dedičstva, ale aj ako významnú investíciu s perspektívou zdravého vývoja súčasných aj budúcich generácií. Slovenská republika nebude podliehať tlaku korporácií, ktorých záujmom je nekontrolovateľná ťažba prírodných zdrojov Slovenska, ale ani zahraničným projektom, ktoré zneužívajú ekologické cítenie našich ľudí. Naším vzorom je odkaz našich predkov, ktorí nám zanechali prírodné zdroje (najmä v predkomunistickom období) v oveľa lepšom stave, ako sú dnes. Ich znalosti, schopnosti, vzťah k okolitému prostrediu a životný štýl v súlade a rovnováhe s prírodou nech je nám všetkým vzorom a inšpiráciou aj v 21. storočí.“

Mínusové body: Negatívna skúsenosť s touto stranou počas jej doterajšieho spravovania vecí verejných vo vzťahu k životnému prostrediu. Absencia dôveryhodných expertov/expertiek na kandidátke.

ĽSNS

Názov kapitoly: Ochránime naše životné prostredie

Z programu:

 „Pán Boh nám dal najkrajšiu krajinu na svete. Avšak nádherné Slovensko je dnes devastované v dôsledku bezohľadného prístupu k životnému prostrediu. ĽS Naše Slovensko si dobre uvedomuje, že zdravé životné prostredie je základom našej existencie. Preto nedovolíme, aby bola naša príroda nenávratne zničená kvôli bezohľadnej ziskuchtivosti majiteľov ťažobných spoločností. Slovenskú prírodu ubránime nielen pred nimi, ale aj pred asociálmi, ktorí drancujú naše lesy a národné parky! Budúcnosť Slovenska vidíme v používaní alternatívnych a obnoviteľných zdrojov, ktoré šetria prírodu aj peniaze. Zvýhodníme používanie alternatívnych palív - LPG a CNG. Masovou výsadbou obnovíme lesy. Sprísnime tresty za devastáciu životného prostredia.“

Mínusové body: Spochybňovanie demokratických základov štátu a nášho členstva v EÚ. Absencia dôveryhodných expertov/expertiek na kandidátke.

KDH

Názov programu: Zdravé lesy, poľnohospodárstvo a ochrana prírody  (Zdravá krajina) – z toho ŽP (5 strán)

 • klimatické zmeny
 • ochrana vôd
 • ochrana pôdy
 • ochrana ovzdušia
 • environmentálne záťaže
 • cirkulárna ekonomika

Pozn.: Problematika ochrany prírody, ktorá sa vyskytuje v názve kapitoly, v jej texte explicitne chýba.

Z programu:

„Už celé generácie ľudí svojím konaním prinášajú svetu environmentálne záťaže, ktoré znehodnocujú kvalitu nášho života. Súčasným konzumným spôsobom života spôsobujeme znečisťovanie prírodných zdrojov, ničenie biodiverzity, znečisťovanie ovzdušia i vody. Človek využíva a zároveň znehodnocuje zdroje prírody, ktorá bez našej pomoci nie je schopná obnovy. Je najvyšší čas na zamyslenie sa a zmenu návykov správania sa voči nášmu prostrediu, pretože nemôžeme budúcim generáciám našich detí zanechať odkaz v podobe klimatických zmien, zdeštruovaného životného prostredia či znehodnotenej pôdy – každý z nás však musí začať práve u seba. 
Aktívnu starostlivosť o životné prostredie v protiklade k pasívnemu ignorovaniu jeho stavu považujeme v súčasnom svete za principiálnu morálnu povinnosť každého človeka žijúceho na Zemi. Devastáciu životného prostredia považujeme za neakceptovateľné zlo. My chceme chrániť život a jeho podmienky. Máme záujem tvár krajiny aj aktívne tvoriť tak, aby bol optimálne využívaný potenciál krajiny v súlade s jeho limitmi udržateľnosti a s dôrazom na zachovanie biologickej a krajinnej diverzity – budeme sa usilovať o realizáciu programu „Zdravá krajina“ – projektov územného systému ekologickej stability. V záujme ochrany životného prostredia principiálne nepodporíme rizikové projekty ohrozujúce životné prostredie.“ 

Mínusový bod: Absencia dôveryhodných expertov/expertiek na kandidátke (s čiastočnou výnimkou bývalého aktivistu Alojza Hlinu).

OĽaNO

Životné prostredie a energetika (z toho ŽP 5 strán)

Opatrenia v životnom prostredí sú rozdelené do 22 bodov.

Ide o volebný program z r. 2016. Nový sľubujú „už čoskoro“. Najnovšie sa odvolávajú na výsledky internetového hlasovania s 11 otázkami, medzi ktorými však téma ŽP explicitne nefiguruje.

Pozitívne body: Pozitívna skúsenosť z doterajšieho pôsobenia v NR SR. Prítomnosť viacerých expertov/expertiek a aktivistov/aktivistiek na kandidátke.

Volebný program OĽaNO – kapitola Životné prostredie

11. 2. 2020 zverejnilo svoj volebný program pre voľby 2020 aj hnutie OĽaNO.

Kapitola B.17 – Životné prostredie má rozsah 10 strán a dve hlavné časti: Výzvy, problémyNaše riešenia.

Druhá časť sa člení na viacero podkapitol:

 • Organizácia a riadenie starostlivosti o životné prostredie
 • Posilnenie občianskej participácie
 • Environmentálne vzdelávanie
 • Ochrana biologickej rozmanitosti a lesov a Natura 2000
 • Ochrana a racionálne využívanie pôdy a vody, ekologické hospodárstvo
 • Ochrana ovzdušia a klímy, energetika
 • Hospodárenie s odpadmi
 • Nerastné bohatstvo a trvalo udržateľná doprava
 • Kvalita života
 • Európska integrácia v oblasti životného prostredia

V rámci uvedených podkapitol sa nachádza 84 konkrétnych riešení. Spomedzi systémových a prierezových opatrení sú to napr.: dôsledné vyšetrenie environmentálnych káuz vrátane korupcie, rozšírenie kompetencie MŽP o správu národných parkov a rezervácií, obnovenie samostatného Výboru NR SR pre životné prostredie, ochranu prírody a krajiny, vypracovanie novej štátnej environmentálnej politiky, posilnenie právomocí a kapacít Štátnej ochrany prírody SR, podpora spolurozhodovania občanov a komunít, novela zákona o EIA i reforma činnosti Environmentálneho fondu. Hnutie OĽaNO tiež navrhuje prehodnotiť a aktualizovať štátnu politiku vo výchove a vzdelávaní k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju. Čo sa týka chránených území, navrhujú zonáciu národných parkov v súlade s kritériami IUCN a dobudovanie sústavy chránených území Natura 2000, ako aj  zabezpečenie prírode blízkych spôsobov hospodárenia v lesoch, prísnejšiu kontrolu obchodu s drevom a sprísnenie vstupu motorových vozidiel do lesa. Navrhnú opatrenia proti záberom kvalitných pôd a na využívanie spustnutých a devastovaných pôd, tzv. brownfields. Budú podporovať zvyšovanie energetickej účinnosti, energetiku na regionálnej úrovni a smerovanie k bezuhlíkovej budúcnosti. Volajú po novej legislatíve na minimalizáciu množstva odpadov, na ich triedenie a recykláciu, ako aj sfunkčnenie systému zálohovania. Sľubujú podporu verejnej dopravy a integrovaných dopravných systémov, vrátane vypracovania generelov cyklistickej a pešej dopravy, ozelenenie prostredia miest a dodržiavanie záväzkov voči EÚ vrátane väčšej integrácie environmentálnych aspektov do rozvojových politík.

Rozsahom a počtom navrhovaných opatrení je enviroprogram OĽaNO druhý, hneď za PS/Spolu. Je podobne komplexný a prierezový, aj keď menej „revolučný“.

Volebný program OĽaNO - voda:

V časti Životné prostredie sa venuje vode veľká pozornosť. Konkrétne v podkapitole s názvom Ochrana a racionálne využívanie pôdy a vody, ekologické hospodárstvo (1,5 strany). Táto obsahuje 16 konkrétnych opatrení, z ktorých 12 sa týka explicitne vody.

Hnutie OĽaNO vo svojom programe o. i. navrhuje zmenu správy vodného hospodárstva, novú vodnú politiku, dôslednejšie zosúladenie slovenskej legislatívy s európskou smernicou o vode, komplexné sledovanie kvality vody a informovanie verejnosti. Navrhuje tiež akčný plán na elimináciu dopadov sucha a prírode blízke spôsoby zadržiavania vody v krajine (dôraz na zelenú infraštruktúru), podstatné zvýšenie napojenia obyvateľov na verejné vodovody a kanalizáciu, ale aj transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov v tejto oblasti.

Sme rodina

Životné prostredie (8 strán)

Úvod: Kritika MŽP

Systémové opatrenia (obnova samostatných úradov ŽP, posilnenie rezortu, zapájanie verejnosti...)

Podkapitoly:

 • ochrana vôd
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana prírody a krajiny
 • lesné hospodárstvo a životné prostredie

Z programu:

„Vyhodnotiť činnosť MŽP: odbornú stránku fungovania rezortu, t. j. analyzovať činnosť, opodstatnenosť a odbornosť nastavenia smerovania rezortu v jednotlivých zložkách životného prostredia – najmä voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, environmentálne záťaže, geológia, posudzovanie vplyvov EIA, analýza čerpania finančných prostriedkov EÚ a z environmentálneho fondu.

Zapájanie verejnosti s dôrazom na mládež: Pre tento cieľ je vhodné zapájať žiakov základných a stredných škôl do nasledujúcich aktivít: obnova lesov na Slovensku, tvorba náučných chodníkov, výsadba stromov, zbieranie odpadu v prírode, vlastná kreatívna tvorba informačných letákov na motívy ochrany životného prostredia, budovanie odpočívadiel a informačných tabúľ v spolupráci s príslušnou správou chránených území, podporovať školy v prírode, ktoré by sa zamerali na komplexnú environmentálnu výchovu mladej generácie.

Ochrana prírody: prijatie nového moderného zákona o ochrane prírody, ktorý bude postavený na filozofii motivačného a proaktívneho prístupu s dôrazom na integrovanú ochranu prírody a krajiny, kde bude vytvorený priestor na spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými zložkami – od vlastníkov cez štátnu správu, samosprávu až po odbornú organizáciu ochrany prírody, schválenie transparentnej, jednoduchej a zrozumiteľnej metodiky na výpočet ujmy za obmedzenie hospodárenia, prehodnotenie veľkoplošných a maloplošných chránených území na vedeckom základe, schválenie  zonácie všetkých národných parkov. 

Obnova osobitnej územnej štátnej správy pre životné prostredie.“

Negatívne body: Nejednoznačná skúsenosť s pôsobením v NR SR v uplynulom období. Absencia dôveryhodných expertov/expertiek na kandidátke.

Sloboda a solidarita

Názov kapitoly: Zelená krajina

 • poľnohospodárstvo
 • ochrana zvierat
 • životné prostredie
 • odpadové hospodárstvo
 • lesy – naše prírodné bohatstvo

Z toho ŽP  (7 strán – 28 opatrení)

 • Slovensko: pestrá krajina pripravená na zmenu klímy – systémové opatrenia
 • Klimatické zmeny a Európa
 • Dostupná voda
 • Biodiverzita
 • Účinná prevencia a ochrana

Z programu:

„Aj v malej krajine, akou je naša, môžeme už dnes urobiť kroky, aby sme sa na dosahy zmeny klímy, ako sú prívalové dažde, horúčavy či suchá, pripravili. Zameriame sa na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky prírody – cez lesy až po vodu. Cieľom je zachovanie zelenej krajiny pre naše deti.

Životné prostredie je a bude medzi ľuďmi témou. Nie je im jedno, akú vodu pijú, na akej pôde pestujú plodiny, aký vzduch dýchajú. Nie je im jedno, že miesto lesov vidia len holé pláne. Nie je im jedno, akú krajinu zanechajú svojim deťom.

Máme riešenia. Nechceme ísť cestou krátkodobých opatrení, ktoré hasia jeden strom, kým nám horí les. Červenú tiež dávame korupcii a výnimkám. Naopak, zelenú má cesta motivácie, vzdelávania a zavádzania nových technológií.

Štyri najdôležitejšie opatrenia:

 • Zavedieme nový výpočet dane z motorových vozidiel na základe výšky emisií CO2 namiesto zdvihového objemu valcov. Celkový výnos bude rovnaký alebo nižší, ako je v súčasnosti, avšak prerozdelený princípom znečisťovateľ platí.
 • Zavedieme povinnosť dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu predložiť spotrebiteľovi raz ročne samostatné úplné analýzy dodávanej vody v rozsahu podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, vrátane porovnaní limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tej istej vyhlášky.
 • Zvýšime ekologickú gramotnosť obyvateľstva. Do učebných osnov zavedieme vzdelávanie o životnom prostredí (viac nájdete v kapitole pre školstvo).
 • Systém poradenstva a metodického usmernenia zavedieme aj pre podnikateľský sektor. Skôr ako na pokuty budeme dbať na efektívnu motiváciu.“

Pozitívne body: V uplynulom volebnom období pôsobenie tímlíderky SaS pre ŽP, členky S-O-S a zároveň najkompetentnejšej poslankyne na otázky ŽP v NR SR. Prítomnosť expertov/expertiek na kandidátke. Najlepšia skúsenosť spomedzi dnešných parlamentných strán, čo sa týka komunikácie.

Negatívny bod: Nejednoznačná skúsenosť s  hlasovaním v NR SR v uplynulom období.

Za ľudí

Názov kapitoly: Odovzdáme zelenšiu krajinu (5 strán – 47 opatrení)

 • Úvod
 • Zdravé lesy
 • Krajina bez odpadov
 • Voda je zdroj života
 • Čistý vzduch
 • Zelené mestá pripravené na zmenu klímy
 • S mladými za záchranu planéty
 • Záchrana rozmanitosti
 • Účinný boj proti envirokriminalite

Z programu:

„Slovensko je jedinečné svojimi prírodnými krásami, pestrosťou fauny a flóry. V mnohom sme európskym unikátom. Napriek tomu je ochrana životného prostredia na Slovensku vážnym problémom, predčasne u nás zomrie pre znečistené ovzdušie viac ako 5 200 ľudí za rok. Patríme ku krajinám s najhoršou kvalitou ovzdušia v Európskej únii.

Prebieha šieste celosvetové vymieranie druhov, až milión druhov je ohrozených vyhynutím. Klimatická zmena môže viesť k nezvrátiteľným následkom, ktorým treba predísť. Globálne otepľovanie prebieha rýchlejšie, ako bol pôvodný predpoklad. Slovensko ako vnútrozemská krajina je na zmenu klímy mimoriadne citlivé. Naplnenie najhoršieho scenára môže znamenať zvýšenie priemernej ročnej teploty na Slovensku až o 5 – 6 °C. Takáto prudká zmena by mala dopad na život, zdravie, produkciu potravín, ale najmä na zdroje pitnej vody.

Sami si ničíme prostredie, v ktorom žijeme. Masívne rúbeme lesy, aj v národných parkoch a rezerváciách. Štát zlyháva pri ochrane prírody, najmä vzácnych druhov a ekosystémov lesov, lúk a mokradí. Recyklujeme málo, väčšina odpadu stále končí na skládkach, pričom sa nevieme vysporiadať so starými záťažami s nebezpečným odpadom. Nezadržiavame vodu v krajine, odteká zregulovanými korytami riek. Podpora úspor, zelenej energie a ekologických inovácií je nízka, závislosť od dovozu fosílnych palív neklesá a domáce zdroje využívame neefektívne. A vymôcť právo a postihnúť tých, čo nám ničia životné prostredie, je ešte ťažšie ako v ostatných oblastiach.

V boji so zmenou klímy musíme zabrať v každej oblasti, preto navrhujeme opatrenia, ktoré jej predchádzajú a zmierňujú dopady zmeny klímy v každej časti nášho programu. Globálne otepľovanie si však vyžaduje chladnú hlavu pri zavádzaní perspektívnych opatrení. Podporujeme konštruktívny prístup a konkrétne riešenia environmentálnych problémov, podložené najnovšími odbornými poznatkami a inováciami, ktoré pomôžu tento vážny problém zvládnuť. V spolupráci s vedcami a odborníkmi v EÚ sa chceme posunúť k cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050 a prechodu na obehové, nízkoemisné a zároveň konkurencieschopné hospodárstvo.

Spoločné úsilie Európskej únie v dosahovaní ambicióznych environmentálnych cieľov prináša nové príležitosti. Zasadíme sa o rozvoj ekopriemyslu, inovácií a prírode blízkeho hospodárenia v krajine. Tento ucelený prístup nevyhnutne povedie k zlepšeniu zdravia a kvality životného prostredia, a zároveň prispeje k rozvoju a zamestnanosti v slovenských regiónoch.“

Pozitívny bod: Účasť niekoľkých expertov/expertiek a/alebo aktivistov/aktivistiek na kandidátke.

PS/Spolu

Názov kapitoly: Životné prostredie, klimatická kríza a energetika (19 strán – 108 opatrení)

 • Klimatická kríza (5 častí)
 • Národné parky a lesy pre ľudí (4 časti)
 • Živé rieky, ochrana vôd (5 častí)
 • Ochrana ovzdušia (2 časti)
 • Od skládok k obehovému hospodárstvu (9 častí)
 • Energetika šetrnejšia k ŽP (7 častí)

Z programu:

„Na ťažké výzvy 21. storočia, hlboké zmeny naprieč celou našou spoločnosťou a ekonomikou s vplyvom na kvalitu života ľudí nemôžeme odpovedať politikami a nástrojmi minulého storočia. Chceme Slovensko, ktoré bude odrážať zmenené potreby spoločnosti, prispeje k riešeniu klimatickej krízy aj k ochrane biologickej rozmanitosti. Navrhujeme prelomové posilnenie úlohy ministerstva životného prostredia, rozšírenie jeho politického významu a právomocí napríklad o lesné hospodárstvo a energetiku. Túto zmenu chceme symbolicky aj prakticky vyjadriť aj premenovaním rezortu na Ministerstvo životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky SR. Sme presvedčení, že iba takto budeme schopní úspešne čeliť výzvam, ktoré nás čakajú.

Zavedieme environmentálnu hierarchiu a opatrenia pre nakladanie so zrážkovými vodami vo vykonávacích predpisoch k stavebnému zákonu. Zrážková voda sa má prednostne riešiť povrchovým vsakovaním alebo zachytením a následným využitím v mieste, kde spadla... Zmeníme legislatívu tak, aby zásahy pri protipovodňových opatreniach boli primerané dôsledkom, pred ktorými majú chrániť, aby v chránených územiach boli zásahy podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody. Prijmeme novú, udržateľnú vodnú politiku Slovenska, ktorá zabezpečí dostatok pitnej vody vo všetkých regiónoch a zabezpečí dobrý stav vôd. Spracujeme a implementujeme rámcový dokument Plán revitalizácie a renaturácie vodných tokov Slovenska, ktorého predmetom bude ochrana a manažment vodných druhov a biotopov, obnova ekosystémových funkcií záplavových oblastí vodných tokov vrátane lužných lesov, mokradí a lúk.

Vypracujeme nový zákon na zlepšenie ochrany a rozvoja zelene v sídlach. Pre obce vytvoríme rámec pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení, ktoré im umožnia stanoviť podmienky územného rozvoja z hľadiska ochrany ľudí a majetku pred predpokladanými dôsledkami zmeny klímy.

Lesy sú dôležitou súčasťou slovenskej krajiny a zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane životného prostredia. Súčasný spôsob hospodárenia nezohľadňuje zmenené potreby a očakávania spoločnosti. Produkčná funkcia lesov dominuje na úkor iných funkcií, ako je prevencia povodní a sucha, ochrana biologickej rozmanitosti, zmierňovanie klimatických zmien či rozvoj prírodného turizmu.

Zastarané spôsoby manažmentu majú negatívne dopady na ekologickú stabilitu lesov (vysoký podiel kalamít), ako aj ekonomiku lesného hospodárstva. Korupcia a klientelizmus tieto vplyvy ešte prehlbujú. Doterajší stav, keď mal rezort životného prostredia minimálny dosah, sa ukázal ako neudržateľný a je hlavnou prekážkou systémových zmien. Pre úspešnú realizáciu nášho programu je dôležité presunúť štátnu správu lesného hospodárstva vrátane štátnych podnikov spravujúcich lesy pod Ministerstvo životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky SR.

Štátne pozemky v územiach národných parkov prejdú pod správy parkov. Dnes ich spravujú Lesy SR alebo iné organizácie rezortu pôdohospodárstva, ktoré majú iné priority, ako je ochrana prírody. Správy národných parkov budú mať vlastnú právnu subjektivitu a budú orgánom štátnej správy. Toto opatrenie posilní ich nezávislosť. Dnes sú len odbornou organizáciou, ktorá vydáva stanoviská, ale nerozhoduje. Presadíme, aby celková výmera prísne chránených území bez zásahov človeka dosiahla minimálne 5 % z rozlohy Slovenska. Zvýšime príspevky pre súkromných vlastníkov lesov na kompenzáciu majetkovej ujmy z dôvodov ochrany prírody na 30 miliónov eur ročne. Z týchto zdrojov bude možné platiť aj za ekosystémové služby. Zreformujeme Štátnu ochranu prírody SR – zmeníme spôsob jej financovania a posilníme personálne obsadenie. Prepojíme ochranu národných parkov s rozvojom regiónov tak, aby boli aktívnymi podporovateľmi rozvoja prírodného turizmu.

Zvýšime rozsah monitoringu znečisťovania ovzdušia na miestnej úrovni so zameraním na najviac znečistené oblasti, identifikované na základe analýzy rizika vplyvu znečistenia ovzdušia... Začneme uplatňovať presnejšie kvalitatívne chemické analýzy jemných prachových častíc, ktoré budú reflektovať zdroje znečistenia a pomôžu identifikovať nebezpečnosť týchto častíc, ktoré často na sebe nesú rôzne chemické látky. Zavedieme monitorovanie a reguláciu pachov z priemyselných prevádzok, ktoré obťažujú obyvateľov v okolí. Zlepšíme dostupnosť informácií a dát o znečisťovaní ovzdušia. Zlepšíme dostupnosť faktických (kvalita ovzdušia) a praktických (vplyvy na zdravie) informácií súvisiacich so znečisteným ovzduším.

V jednotlivých sektoroch zabezpečíme aplikáciu najlepších dostupných technológií, platných v EÚ pre oblasť emisií. Presadíme legislatívny rámec pre účinnejšie čistenie emisií spaľovacích energetických zariadení vrátane stredných zdrojov znečistenia s cieľom dosiahnuť štandardy ekodizajnu spaľovacích zariadení EÚ do roku 2025. Zabezpečíme realizáciu nedávno schváleného ukončenia ťažby a výroby elektrickej energie z uhlia na Slovensku v praxi bez odkladov a so zameraním sa na sociálnu a environmentálnu citlivosť transformácie regiónu Hornej Nitry. Pripravíme Slovensko na ukončenie spaľovania uhlia v domácnostiach podporou environmentálne šetrnejších energetických zdrojov, s dočasnou výnimkou automatických uhoľných kotlov s emisným štandardom ekodizajnu EÚ.

Podporíme recykláciu. Využitím investičných stimulov podporíme rozvoj a stabilizáciu recyklačného podnikania. Prijmeme legislatívne, ekonomické a plánovacie opatrenia pre znižovanie znečisťovania prostredia nelegálnymi spôsobmi nakladania s odpadmi. Zlepšíme dostupnosť zberných dvorov. Zvýšime alokáciu finančných prostriedkov aj eurofondov na urýchlenie odstraňovania starých environmentálnych záťaží.

Naším cieľom je zvýšiť kvalitu života ľudí pri súbežnom zlepšení kvality životného prostredia. Dopady a riziká plynúce z klimatickej krízy, zmeny v globálnej obchodnej a geopolitickej situácii a transformáciu energetiky v dôsledku technologického pokroku a novej európskej legislatívy považujeme za hlavné faktory a výzvy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia ďalší rozvoj slovenskej energetiky. Nevyhnutné investície znížia emisie CO2, podporia energetickú sebestačnosť regiónov, vytvoria nové pracovné miesta a zlepšia zdravie ľudí.

Zabezpečíme vznik udržateľných energetických politík na úrovni regiónov. Máme tým na mysli koordináciu prechodu regiónu k vyššej miere energetickej sebestačnosti na báze úspor energie, energetickej efektívnosti a lokálnych obnoviteľných zdrojov. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie musí rešpektovať limity prostredia. Nesmie prispievať k jeho deštrukcii či pokrývať plytvanie. Doplníme kritériá udržateľného využívania drevnej biomasy na energetické účely a rozšírime ich pôsobnosť na všetky verejné dotácie a podporné programy. Podobné kritériá na rešpektovanie limitov prostredia zavedieme aj pre ostatné obnoviteľné zdroje vrátane vodných elektrární... Dopravné koridory sa zmenia na dopravno-energetické a namiesto reklamných bilbordov sa zasadíme o inštalácie siete zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov určených pre dopravu, čím podporíme rozvoj e-mobility. Presadíme dobudovanie energeticky úspornej infraštruktúry v malých obciach. Podporíme výstavbu prírodných čističiek odpadových vôd v okresoch, kde je napojenosť na kanalizačný systém zakončený čističkami nízka.

Investície do energetickej efektívnosti budov spolu s podporou využitia lokálnych obnoviteľných zdrojov prispejú aj k ochrane sociálne slabších vrstiev pred energetickou chudobou. Preto na ich podporu budú prioritne smerovať zdroje z fondov EÚ a z verejných zdrojov (Štátny fond rozvoja bývania). Chceme do roku 2022 dosiahnuť trojpercentné tempo obnovy verejných budov s rastúcim podielom budov obnovených do energetických tried A, resp. A1 a A0. Pri obnove verejných budov budeme podporovať účasť súkromného sektora ako poskytovateľa garantovaných energetických služieb.“

Ďalšie pozitívne body: Účasť najväčšieho počtu expertov/expertiek a aktivistov/aktivistiek na kandidátke plus zastúpenie dvoma ochranármi v  Europarlamente.

Záver

Všetky relevantné strany, s výnimkou Smeru-SD, venujú problematike životného prostredia samostatnú kapitolu. Niektoré ju spájajú s inými rezortnými politikami (najmä s lesným hospodárstvom, poľnohospodárstvom, potravinárstvom, ochranou zvierat či energetikou).  Rozsahom, konkrétnosťou, originalitou, ambicióznosťou a sofistikovanosťou je však medzi enviroprogramami strán priepastný rozdiel (od niekoľkých frázovitých viet pri ĽSNS a SNS, cez pomerne stručný program KDH, dosiaľ neaktualizovaný program OĽaNO z r. 2016, či solídne prepracované enviroprogramy strán Za ľudí, SaS a Sme rodina až po 19-stranový komplexný, konkrétny (108 opatrení) a zároveň vizionársky program koalície PS/Spolu, zodpovedajúci výzvam 21. storočia. (Ide o pravdepodobne najambicióznejší environmentálny program v slovenských dejinách.)

Pozn.: Volebné programy politických strán a koalícií sú dôležité z viacerých dôvodov:

 1. Umožňujú lepšiu informovanosť, a teda aj informovanejšie rozhodovanie sa voličov a voličiek vo voľbách.
 2. Umožňujú lepšiu kontrolu činnosti strán v priebehu volebného obdobia a odpočet plnenia na jeho konci.
 3. Predstavujú východisko pre tvorbu budúceho programového vyhlásenia vlády.

Zároveň však platí: program nie je ani zďaleka všetko. Presviedča nás o tom aj minulosť, keď strany i vlády so solídnym environmentálnym programom robili anti-environmentálnu politiku.

Pozn.2: V analýze sme sa zamerali na kapitoly prioritne zamerané na ŽP, hoci to sa spomína aj v iných kapitolách (napr. pôdohospodárstvo, energetika, školstvo, kultúra a i.).

Summa summarum

Ak budúca vládna koalícia vznikne na báze demokratických strán dnešnej opozície (vrátane mimoparlamentných PS/Spolu a Za ľudí), bude formulácia kvalitnej a zmysluplnej environmentálnej časti programového vyhlásenia vlády síce náročná (viaceré parciálne rozdiely), ale nie nereálna (prevaha spoločného). Veľmi dôležité bude aj to, ktorému politickému subjektu budúcej koalície príslušný rezort pripadne.

Autor: prof. RNDr. Mikuláš Huba, PhD., čestný predseda ZO SZOPK č. 6 a Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR, zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu.

február 2020