Voda nad zlato (aj nad realitný biznis)

Výzva Slovenského ochranárskeho snemu
na podporu účinnej ochrany vodárenského zdroja Šamorín

Vodárenský zdroj Šamorín (doteraz chránený na výdatnosť 600 l/s) bol v roku 2013 preskúmaný na základe aktuálnej legislatívy a výsledky potvrdili výdatnosť zdroja s kapacitou cca 3300 l/s kvalitnej pitnej vody. Správu, ktorú odsúhlasilo a podpísalo vtedajšie vedenie Ministerstva životného prostredia SR, rešpektoval aj Okresný úrad Bratislava v roku 2018.

Záverečná správa vypracovaná firmou Geospektrum, s.r.o. (2013) navrhuje rozšírenie vodárenského zdroja o osem studní na 3300 l/s. Na túto správu reagovala súkromná spoločnosť X-Bionic Sphere, a.s. Šamorín a dala si vypracovať svoj znalecký posudok inej firme (2017), ktorá uprednostnila právo vlastníkov pozemkov na bytovú výstavbu pred ochranou vodárenského zdroja!

Ministerstvo životného prostredia SR vyhovelo (2017) odvolaniam vlastníkov pozemkov, rozhodnutie o zväčšenom ochrannom pásme zrušilo a uložilo príslušnému okresnému úradu zosúladiť nové ochranné pásmo s územnými plánmi obcí, teda so stavom, kedy ochranné pásmo bolo stanovené len na výdatnosť 600 l/s.

Terajšia vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení označila vodu za strategickú surovinu štátu. V týchto dňoch opäť prebieha na Okresnom úrade v Bratislave konanie o návrhu na určenie ochranných pásiem a povolenia na osobitné užívanie vôd vodárenského zdroja Šamorín.

Sme presvedčení a presvedčené, že tento najvýdatnejší zdroj kvalitnej pitnej vody je pre Slovensko strategickou komoditou, ktorú je spoločnosť povinná chrániť pre budúce generácie. V čase klimatických zmien bude dostatok pitnej vody devízou, ktorá ďaleko presiahne hodnotu súčasných ziskov developerov z predaja stavebných pozemkov. Kategoricky preto žiadame uprednostniť celospoločenský záujem pred individuálnym.

Vyzývame Okresný úrad v Bratislave a Ministerstvo životného prostredia SR, aby v konaní o vyhlásení ochranných pásiem vodárenského zdroja Šamorín rešpektovali Ústavu Slovenskej republiky a v zmysle čl. 4 ods. 1: „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.“ aby stáli na strane ochrany verejného záujmu.

Túto výzvu zasielame v prvom rade Okresnému úradu v Bratislave ako podporu návrhu na určenie ochranných pásiem a povolenia na osobitné užívanie vôd vodárenského zdroja Šamorín žiadateľa - Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Za Slovenský ochranársky snem:
Ing. arch. Ľudmila Priehodová (kontaktná osoba, lpriehodova@gmail.com)
Mgr. Katarína Začková (kontaktná osoba, katarina.zackova1@gmail.com)

Mgr. Alexander Ač, PhD.
Sabina Barborjak
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Mgr. Michal Deraj
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Mgr. Michal Daniška, PhD.
Ing. Michal Drotován
Mgr. art. Viera Dubačová
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Ing. František Guldan
Ing. Ladislav Hegyi
Mgr. Martin Hojsík
Mgr. Dionýz Hochel
Mgr. Zuzana Homolová
Mgr. Tomáš Hulík
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
RNDr. Ján Kadlečík
Ing. Gabriela Kalašová
Ing. Peter Klučka
Ing. Ľubica Kolková
prof. RNDr. Mária Kozová CSc.
Mgr. art. Richard Krivda
doc. Mgr. art. Zuzana Kronerová
doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Ing. Milan Lichý
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.
Mgr. Dana Mareková
Mgr. Richard Medal
Ing. Klaudia Medalová
Ing. Juraj Melichár
MUDr. Juraj Mesík
Ing. Peter Mihók, PhD.
Mgr. Vladimír Mokráň
prof. Mgr. art. Juraj Nvota
MVDr. Samuel Pačenovský
Soňa Párnická
Ing. Jana Pavlíková
Ing. Patrícia Pavlovská, DPD
Mgr. Tomáš Peciar
Pavol Petráš
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing. Koloman Prónay
Mgr. Samo Smetana
RNDr. Eva Stanková, PhD.
Mgr. Lucia Szabová
Ing. Štefan Szabó
RNDr. Silvia Szabóová
Mgr. RNDr. Ján Szőllos, CSc.
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Ing. Katarína Šimončičová
Mgr. Natália Škovkoplias
Mgr. Pavel Šremer
signatárka si neželá byť menovaná
Ing. Ľubica Trubíniová
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Mgr. Marcel Zajac
Juraj Zamkovský
RNDr. Anna Zemanová
Pavol Ziman
 .