MY SME LES: Vláda SR pretláča zlé riešenia

Iniciatíva MY SME LES spoločne s odborníkmi dnes opakovane vyzvala Vládu SR, aby prestala podporovať a presadzovať neodborné, netransparentné a neefektívne opatrenia v chránených územiach, ktoré majú vážny dopad nielen na životné prostredie, ale aj na rozvoj a bezpečnosť regiónov a ich obyvateľov. Stalo sa tak v rámci tlačového brífingu iniciatívy, ktorý sa uskutočnil v Kežmarku, súbežne s výjazdovým zasadnutím vlády, ktorého témou boli aj lesy. 

Rastislav Mičaník z iniciatívy MY SME LES zdôraznil, že Vláda SR si (v zmysle oficiálneho programu predsedu vlády) prišla do Tatier v sprievode štátnych lesníkov pozrieť “ukážky suchých stromov a poškodených korýt z povodní”. “Vláda SR v chránených územiach dlhodobo preferuje úzko zamerané lesnícke, poľovnícke a vodohospodárske záujmy pred záujmami ochrany prírody a ďalšími celospoločenskými záujmami. Výsledkom sú veľmi často iba konflikty, krákodobé nesystémové riešenia, neefektívne minuté verejné prostriedky, vyholené lesy a vybuldozérované rieky. A to všetko na miestach, na ktorých sa od bežného návštevníka a turistu vyžaduje pokora a úcta k prírode,” skonštatoval Mičaník. Podľa Mičaníka sú povodne a lykožrút veľmi často zneužívané a cieľom je dostať sa k “lacným peniazom” v národných parkoch.

Lesník a ochranár Karol Kaliský z iniciatívy MY SME LES na brífingu skonštatoval, že ochranári, odborníci aj občianski aktivisti už Vláde SR adresovali niekoľko výziev a petícií, no tá ich dlhodobo ignoruje. Pripomenul napr. minuloročnú výzvu Slovenského ochranárskeho snemu, ktorú podporili desiatky mimovládnych organizácií a viac ako sto slovenských vedcov. “Zodpovednosť za obrovské škody vzniknuté zničením našich najhodnotnejších ekosystémov je jednoznačne na strane Vlády SR a vecne príslušných ministerstiev. Vláda musí použiť dostupné legislatívne nástroje na bezodkladné zastavenie ťažby a výstavby lesných ciest najmä v posledných pralesov a horských lesoch Slovenska. Musí zamedziť udeľovaniu výnimiek na deštrukčné zásahy v najprísnejších stupňoch ochrany,” zdôraznil Kaliský. Zároveň dodal, že tak odborná ako aj laická verejnosť od Vlády SR očakáva, že zabezpečí zvýšenie podielu skutočne chránených území, a to na výmere najmenej 5 % z rozlohy Slovenska a urýchlene schváli zonácie národných parkov podľa medzinárodných kritérií.

Podľa doc. RNDr. Tomáša Derku, PhD., špecialistu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Vláda SR naďalej ignoruje aj odbornikov z oblasti riečnych ekosystémov, ktorí už v lete tohto roku poukazovali na neadekvátne zásahy do korýt riek po júlovej povodni. “Správca vodných tokov poslal bagre a buldozéry, ktoré nivočili koryto. Trestuhodné je, že nerobili zásahy len tam, kde to ohrozovalo majetky a ľudí, ale aj na miestach, kde to nemalo žiaden zmysel. Domnievame sa, že reálnym účelom týchto zásahov nebola protipovodňová ochrana, ale umelé navyšovanie prác za účelom čerpania väčšieho množstva finančných prostriedkov,” uviedol Derka. Odborníci preto spísali protestný list, v ktorom okrem iného konštatujú, že neprotestujú proti adekvátnym zásahom, hnevá ich však, že sa míňajú státisíce eur na často nepotrebné a škodlivé zásahy. Derka zároveň dodal, že v prípade Tatier správcovia tokov jednoznačne zneužili povodeň. Príkladom je Bielovodský potok aj rieka Belá.

Ing. Martin Mikoláš, PhD., vedecký pracovník z Katedry Ekológie lesa, Fakulty lesníckej a drevárskej Českej zemědělskej univerzity v Prahe, prirovnal ničenie horských lesov na Slovensku k rakovine: “Šíri sa všade a je zdanlivo nezastaviteľná. Ani národné parky a chránené územia u nás nič neznamenajú.” Podľa Mikoláša úrady napriek usmerneniam stále nekonajú a ťažba horských lesov na Slovensku je naďalej v plnom prúde. Európska komisia dala prvé napomenutie Slovensku za ničenie horských lesov v súvislosti s vymieraním tetrova hlucháňa. “Musíme si na Slovensku zničiť aj tie posledné zbytky nádhernej Karpatskej prírody? Musíme nechať u nás vymierať ohrozené druhy? Aby sme pochopili, akú sme mali kedysi výnimočnú krajinu?” zamýšľa sa Mikoláš. “Naše odborné analýzy z pralesov jasne ukazujú, že prírodné disturbancie, ako sú vietor alebo lykožrút, sú prirodzenou súčasťou horských lesov. Lesy sú na ne dokonale prispôsobené a pokiaľ sú ponechané na samovývoj, naďalej plnia svoje funkcie, sú schopné regenerovať a sú domovom pre mnoho vzácnych a ohrozených druhov. Preto prírodné kalamity v lesoch nesmú byť dôvodom pre ťažbu v chránených územiach”, uzatvára Mikoláš.

Podľa prof. RNDr. Mikuláša Hubu, CSc., geografa a ekológa z Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied a zakladajúceho člena Slovenského ochranárskeho snemu, zostáva laická aj odborná verejnosť bez akýchkoľvek odpovedí, a pritom za ten čas prebieha obrovská devastácia prírody. Takéto (ne)konanie vlády je podľa Hubu okrem popretia dobrých mravov a prejavu arogancie moci aj v absolútnom rozpore so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústredných orgánov štátnej správy. V § 38 tohto zákona okrem iného píše, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú:

  • podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti,
  • poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk a stavovských a profesijných organizácií; zapájajú ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.

“Z toho vyplýva jediné smutné poznanie: táto vláda s plným vedomím koná v rozpore so zákonom, čo ju zbavuje legitimity. Nemôžeme preto mlčať a musíme protestovať,” konštatuje Huba.

Občianska iniaciatíva MY SME LES medzičasom na sociálnych sieťach a prostredníctvom médií oznámila, že dňa 27. 10. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční verejný protest A DOSŤ! za záchranu slovenských lesov. Účasť na tomto proteste už potvrdili stovky ľudí, odborníci a známe osobnosti. Vyzývame aj ďalších a ďalšie, aby nás podporili. Je to v záujme slovenských lesov, ale aj všetkých slušných občanov Slovenska.

 

Viac informácií:

Karol Kaliský: k.kalisky@gmail.com 

Rastislav Mičaník: rastislav.micanik@aevis.org

Mikuláš Huba: mikulas.huba2@gmail.com 

Tomáš Derka: tomas.derka@gmail.com 

Martin Mikoláš

 

Voľne použiteľné autorské fotografie Karola Kaliského:

PrílohaVeľkosť
Súbor Tlačová správa iniciatívy MY SME LES1.81 MB