Stanovisko k zámeru výstavby v Chorvátskom Grobe - Šúrske lúky

Vec:  Stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti Šúrske lúky navrhovateľa Bellheaven Slovakia, s. r. o., Bratislava

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a na základe zverejnenia uvedeného zámeru na úradnej tabuli obce Svätý Jur zasielame v stanovenej lehote toto písomné stanovisko skupiny členov a členiek neformálnej občianskej iniciatívy Slovenský ochranársky snem (S-O-S). Predmetom navrhovanej činnosti je príprava územia pre výstavbu rodinných domov v obci Chorvátsky Grob a ich následná výstavba a trvalé využívanie. Predložený zámer je však z odborného hľadiska jednoznačne nedostatočným podkladom pre vydanie kladného stanoviska MŽP SR v rámci procesu EIA, ako aj všetkých ďalších rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti.

Nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci, keďže výrazne zanedbáva a podhodnocuje významné nepriaznivé vplyvy navrhovanej činnosti na tesne susediace prírodné – mokraďové územie výnimočnej hodnoty: ide o unikátnu mokraď medzinárodného významu v zmysle Ramsarského dohovoru, NPR Šúr, územie európskeho významu SKUEV0279 Šúr, ako aj nadregionálne biocentrum ÚSES NRBc Šúr. Existencia/fungovanie tohto mokraďového územia a jeho bezprostredné susedstvo s lokalitou navrhovanej činnosti v predloženom zámere je preto zásadným limitujúcim faktorom územného rozvoja predmetnej lokality, ktorý nemožno obísť ani podceniť. V predloženom zámere však tento zásadný faktor nebol dostatočne preskúmaný a vyhodnotený.

Okrem uvedených prírodných podmienok predložený zámer nezohľadňuje ani neudržateľné sociálne i ekonomické dopady urbanizácie územia, predpokladanej predloženým zámerom. Už dnes suburbanizácia na území Chorvátskeho Grobu parazituje na infraštruktúre obce a tak je odstrašujúcim príkladom. V prípade, že by táto urbanizácia pokračovala novou výstavbou, situácia v predmetnom území by bola nielen z environmentálneho, ale aj sociálneho, ekonomického a kultúrneho hľadiska neudržateľná. Okrem iných vplyvov by si vyžiadala napr. výrazný rast nákladov na osobnú dopravu a infraštruktúru, vzrast intenzity dopravy a s tým súvisiaci nárast bezpečnostných rizík (popri dopravných nehodách napr. vrátane oneskorených zásahov zdravotných, hasičských a iných záchranných služieb a pod.), stratu sociálneho kapitálu zapríčinenú väčšou sociálnou homogenizáciou obyvateľstva, sociálnou izoláciou niektorých skupín, zníženou kvalitou susedstiev a pod., ďalej vzrast segregácie obytných a ostatných služieb či funkcií (výrobných, obchodných, kultúrnych) a pod. Ide o závažné vplyvy, ktoré predložený zámer dostatočne odborne neskúma a vôbec nezohľadňuje.

Predložený zámer taktiež podceňuje a nezohľadňuje dlhodobé environmentálne riziká navrhovanej činnosti, napr.: stratu tunajšej environmentálne krehkej krajiny, zmenšenie otvoreného priestoru a zhoršenie jeho priestupnosti pre ľudí i pre pôvodné organizmy, zväčšenie fragmentácie ekosystémov a krajiny, zväčšenie podielu nepriepustných povrchov a zrýchlení odtoku zrážok (zvlášť búrkových), nárast „divokých“ skládok komunálneho i iného odpadu, vzrast hrozby požiarov, zväčšenie spotreby energie, rast odkázanosti na autá a fosílne palivá a tým znečistenia vzduchu, zhoršovanie kvality vody (vplyvy áut, odpadov, pesticídov, hnojív a iných chemikálií), zmenšenie druhovej rozmanitosti a zväčšenie homogenizácie cennej bioty, úbytok unikátnej prirodzenej vegetácie a jej nahradenie synantropnou vegetáciou s dominantnými inváznymi a rozpínavými druhmi, zvýšenie synantropizácie niektorých živočíchov, zmenšenie estetickej príťažlivosti krajiny, prírastok regionálne nevhodného vizuálneho prostredia a i.

Nedostatočná odborná kvalita predloženého zámeru sa o. i. prejavuje aj v nedostatočnej variantnosti predloženého zámeru a v jej formálnosti. Navrhnuté varianty sú takmer rovnaké, takže v konečnom dôsledku ani nemožno hovoriť o variantnom riešení. Napriek tesnej blízkosti výnimočného prírodného mokraďového územia ani jeden tzv. „variant“ nie je navrhnutý z hľadiska minimalizácie potenciálnych negatívnych vplyvov na toto územie, chránené národnou aj európskou legislatívou. Naopak, je vysoko relevantný predpoklad zničenia a znefunkčnenia minimálne časti dotknutého, vysoko hodnotného prírodného územia.

Posúdenie vplyvov na prírodné prostredie chráneného územia, územia NATURA 2000, biotopy a druhy európskeho významu, ako aj na druhy a ich biotopy chránené národnou legislatívou sú v predloženom zámere nedostatočné a v ďalšom procese posudzovania je potrebné ich podrobne a odborne fundovane identifikovať a posúdiť. Takisto je nevyhnutné seriózne a dostatočne podrobne posúdiť vplyvy navrhovanej činnosti na ďalšie zachovanie funkčnosti nadregionálneho biocentra (NRBc) Šúr ako celku, t. j. ako v súčasnosti stabilnej a funkčnej súčasti územného systému ekologickej stability.

Z dôvodu predpokladaných významných nepriaznivých priamych aj nepriamych, dlhodobých i trvalých vplyvov navrhovanej činnosti na chránené územie a jeho ochranné pásmo (počas výstavby aj počas prevádzky) je preto nevyhnutné vypracovať správu o hodnotení činnosti navrhovanej v rámci predloženého zámeru. Navrhovanú činnosť preto požadujeme ďalej posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Ďalej žiadame zapracovať do rozsahu hodnotenia a v rámci správy o hodnotení podrobne vyhodnotiť tieto naše pripomienky a požiadavky:

1. Spracovať kvalitné a odborne fundované posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na dotknuté územia sústavy Natura 2000 podľa článkov 6.3 a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín („smernica o biotopoch“) a vychádzajúc z § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Toto posúdenie žiadame vykonať nezávislými odborníkmi a podľa štandardnej Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, 2016).

2. Podrobne zhodnotiť všetky priame, nepriame a kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti (počas výstavby i prevádzky), vrátane ich synergických efektov na:

 • územie európskeho významu SKUEV0279 Šúr,
 • územie NPR Šúr
 • územie medzinárodne významnej mokrade - ramsarskej lokality Šúr
 • územie nadregionálneho biocentra NRBc Šúr

V rámci tohto posúdenia podľa štandardného hodnotenia významnosti vplyvov na územia sústavy NATURA 2000 je nevyhnutné dôkladne vyhodnotiť:

 • vplyv bariérového a okrajového efektu v dôsledku navrhovanej činnosti – obmedzenie presunov a migrácie voľne žijúcich živočíchov, hlavne obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov medzi ekosystémami jelšového lesa a Panónskeho hája;
 • vplyv navrhovanej činnosti na mortalitu voľne žijúcich chránených živočíchov,
 • vplyv svetelného znečistenia a zvýšenej hladiny hluku na všetky skupiny živočíchov, hlavne na hmyz, vtáky a cicavce;
 • vplyv navrhovanej činnosti na periodické vodné plochy (slúžiace ako reprodukčné biotopy druhov, ktoré sú na ne viazané) nachádzajúce sa priamo v území navrhovanej činnosti;
 • vplyv rozširovania inváznych a invázne sa správajúcich druhov rastlín, kontamináciu prirodzených biotopov nepôvodnými a synantropnými druhmi, ruderalizáciu chráneného územia;
 • vplyv pohybu domácich zvierat a osôb počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na chránené územie a jeho prírodné zložky;
 • vplyv na celkovú ekologickú stabilitu dotknutého územia, chránené biotopy a biotopy chránených druhov, ako i ostatné chránené druhy využívajúce danú lokalitu nadregionálneho biocentra ako svoj životný priestor,
 • zmeny vodného režimu v dôsledku odvádzania zrážkových vôd kanalizáciou mimo územia nadregionálneho biocentra, ako aj zmeny vodného režimu a hladín podzemných vôd v chránenom území a v jeho ochrannom pásme v dôsledku čerpania vody z individuálnych studní (používanej na polievanie trávnikov, záhrad, napúšťanie záhradných bazénov, a pod.);

Týmto stanoviskom sa zároveň v plnej miere stotožňujeme s požiadavkami Lesoochranárskeho zoskupenia VLK so sídlom v Tulčíku a Bratislavského ochranárskeho združenia so sídlom v Bratislave, ktoré sa týkajú určenia Rozsahu hodnotenia a ktoré sú uvedené v ich písomných stanoviskách k zámeru navrhovanej činnosti doručených príslušnému orgánu. Požiadavky uvedených združení požadujeme v celom rozsahu zapracovať do Rozsahu hodnotenia.

3. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie všetkých požiadaviek a pripomienok zo stanovísk doručených k predloženému zámeru; v prípade nesplnenia zdôvodniť, prečo neboli splnené a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov z určeného rozsahu hodnotenia.

4. Vypracovať seriózny tretí variant zámeru – Prírodný park "Šúrske lúky"

Žiadame o doplnenie nového variantu navrhovanej činnosti, ktorý bude spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • V časti Šúrske lúky 1 a Šúrske lúky 2 s kombinovaným funkčným využitím pre šport a rekreáciu v prírodnom prostredí a pre ochranu prírody (vytvorenie ochranného pásma pre NPR Šúr), s vylúčením technickej infraštruktúry, rodinných a radových domov, spevnených plôch a s doplnením rozptýlenej výsadby autochtónnych drevín, a s premenou súčasných plôch ornej pôdy a tzv. zastavaných plôch na trvalé trávne porasty s druhovo pestrým floristickým zložením.
 • V časti Šúrske lúky 3 s prioritným funkčným využitím pre ochranu prírody (vytvorenie ochranného pásma pre NPR Šúr), s možnosťou tzv. „jemnej rekreácie“ v prírodnom prostredí, s vylúčením technickej infraštruktúry, rodinných a radových domov, spevnených plôch, a s možnosťou doplnenia rozptýlenej výsadby / spontánnej sukcesie autochtónnych drevín a s premenou súčasných plôch ornej pôdy na trvalé trávne porasty s druhovo pestrým floristickým zložením.

5. Vypracovať hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na charakteristický vzhľad, krajinný ráz a estetickú hodnotu krajiny, ako aj z hľadiska jej súladu s Európskym dohovorom o krajine (European Landscape Convention).

6. Vypracovať hodnotenie dopadov na zdravie (Health impact assessment – HIA) navrhovanej činnosti nezávislým odborníkmi, vychádzajúc pritom z metodickým prístupov a postupov používaných v rozvinutých krajinách EÚ a vo svete.

7. Vypracovať hodnotenie sociálnych dopadov (Social Impact Analysis – SIA) navrhovanej činnosti nezávislým odborníkmi, vychádzajúc pritom z metodickým prístupov a postupov používaných v rozvinutých krajinách EÚ a vo svete.

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov zaujímame k navrhovanej činnosti tak, ako je uvedená v predloženom zámere, zásadne zamietavé stanovisko.

Všetky naše požiadavky týkajúce sa rozsahu hodnotenia a následnej správy o hodnotení sú zásadné. Považujeme za nevyhnutné, aby sa stali súčasťou rozsahu hodnotenia určeného MŽP SR.

Bratislava, 14. 2. 2019

S pozdravom,
uvedení členovia a členky S-O-S:

Ing. Martina Barancová Paulíková, Sabina Barborjak-Galeková, Ing. Dušan Bevilaqua, PhD., Mgr. Michal Deraj, doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., Mgr. Zuzana Dovalová, RNDr. Elena Fatulová, Ing. Karol Fröhlich, DrSc., Ing. Zuzana Gallayová, PhD., doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., Ing. František Guldan, Ing. arch. Boris Hochel, Mgr. Martin Hojsík, prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Mgr. Irena Jenčová, PhD., RNDr. Ján Kadlečík, Ing. Ľubica Kolková, RNDr. Ľubica Krištofová, prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., Mgr. Richard Medal, Ing. Klaudia Medalová, Mgr. Katarína Mikulová (N), prof. Juraj Nvota, MVDr. Samuel Pačenovský, Soňa Párnická, Ing. Jana Pavlíková, Mgr. Tomáš Peciar, Pavel Petráš (N), doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Ing. Koloman Prónay, Mgr. Samuel Smetana, RNDr. Jozef Šibík, PhD., Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. Natália Šovkoplias, Eulalia Štefanová, Ing. Ján Topercer, CSc., Ing. Ľubica Trubíniová, doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ing. Alexander Vágner, Pavol Ziman

Kontaktná adresa:
Slovenský ochranársky snem (S-O-S), prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava
e-mail: mikulas.huba2@gmail.com, trubiniova@odz.sk

- - - -

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava