Predvolebné sľuby koaličných strán v oblasti životného prostredia

Vážení páni predsedovia strán vznikajúcej koalície Most-Híd, Sieť a Smer-SD,

radi by sme týmto listom pripomenuli Vaše verejné prísľuby v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré ste dali občanom SR, voličom pred parlamentnými voľbami 5. marca 2016. Sú to odpovede a reakcie Vašich strán na Envirodotazník 2016, ktorý mal podporu osobností a organizácií zo všetkých enviro-platforiem na Slovensku.

A-otázky majú formu konkrétnych záväzkov s ich naplnením do roka od volieb, teda do marca 2017. B-otázky sú odborného rázu a definujú priority jednotlivých strán vo vybraných oblastiach ochrany prírody, krajiny a životného prostredia.

Budeme sledovať zapracovanie Vašich záväzkov do nového programového vyhlásenia vlády SR 2016 – 2020, ako aj ich napĺňanie v praxi. Pre realizáciu jednotlivých priorít sme samozrejme nápomocní.

Odpovede strán Most-Híd, Sieť Smer-SD (iba reakcia) na Envirodotazník 2016 nájdete v prílohe. Odpovede všetkých strán, ktoré reagovali, nájdete v príspevku Envirodotazník 2016 - vyhodnotenie.

Dňa 18. 3. 2016 vo Zvolene

Ing. Daniel Lešinský, PhD., predseda o. z. CEPTA

 

Odpovede strán Most-Híd a Sieť na otázky Envirodotazníka 2016:

A-otázky: Do roka po voľbách (do marca 2017) Vaša strana / nominanti Vašej strany budú iniciovať zavedenie, presadzovať, podporovať:

 •  Zelené verejné obstarávanie (GPP): Do marca 2017 zaviesť povinné zelené verejné obstarávanie - GPP (Green Public Procurement) na všetky verejné financie, bezpodmienečne však na všetky fondy EÚ v SR 2014 – 2020.

Most-Híd: „ÁNO, ALE nie plošne, po vypracovaní dopadovej štúdie.“

Sieť: ÁNO, ALE: „Zelené obstarávanie je dobrý princíp, ale vo verejnom obstarávaní má dnes prioritu vylúčenie schránkových firiem a celkové očistenie. Zavádzanie zelených kritérií budeme podporovať, musí mu však predchádzať odborná diskusia (aj) s MVO, aby nešlo iba o opatrenie na papieri.

 • Voda: Napĺňať požiadavky výzvy Za živé rieky a čistú vodu smerované na MŽP SR, vládu, NR SR s cieľom uprednostniť zelené opatrenia a zvýšiť ochranu vôd.

Most-Híd: ÁNO                      Sieť: ÁNO

 • Ovzdušie: Výstražný systém pre znečistenie ovzdušia nastaviť na základné znečisťujúce látky na úroveň limitov, ktoré ohrozujú zdravie človeka – limitov WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie).

Most-Híd: ÁNO                Sieť: ÁNO

 • Odpady: Zaviesť zálohovanie jednorazových nápojových obalov (PET fľaše, nápojové plechovky, sklenené fľaše).

Most-Híd:ÁNO, ALE po vypracovaní dopadovej štúdie, na základe zahraničných skúseností, s dostatočným prechodným obdobím, a na základe zabezpečeného znovupoužitia, recyklácie či spracovania.“

Sieť: ÁNO

 • EIA: Zmenou legislatívy SR zabezpečiť úplnú nezávislosť (vecnú aj finančnú) procesu posudzovania vplyvov investičného zámeru na životné prostredie od investora – zavedením spoločného fondu EIA, náhodného výberu certifikovaných hodnotiteľov a zachovaním anonymity hodnotiteľa, resp. spracovateľa EIA.

Most-Híd: ÁNO                Sieť: ÁNO

 • Biodiverzita: Zabezpečiť podmienky pre efektívnu správu chránených území: 1) výkupom alebo výmenou najvzácnejších lokalít do vlastníctva štátu; 2) zavedením fungujúceho a adekvátneho systému finančných kompenzácií pre vlastníkov za obmedzenia z titulu ochrany prírody a 3) posilnením kompetencií ŠOP SR pri správe chránených území.

Most-Híd: ÁNO

Sieť: ÁNO, ALE: „Opatrenie 3 áno. Opatrenia 1 a 2 závisia od možností rozpočtu a dnes nevieme sľúbiť, v akom rozsahu ho budeme realizovať. Máme v pláne prehodnotiť financovanie správy chránených území aj finančné kompenzácie vlastníkom na základe ekosystémových služieb, ale to vyžaduje dlhú a odbornú prípravu.“

Most-Híd: ÁNO

Sieť: ÁNO, ALE: „Problematike sa nevenujeme detailne. Nebránime sa spolupráci v tejto oblasti.“

 • Poľnohospodárstvo: Zaviesť nezávislé, terénne a štátom podporované poradenstvo so zameraním na podporu trvalo udržateľného hospodárenia na pôde, agro/lesnícko-environmentálnych schém, platieb Natura 2000 a ekologického poľnohospodárstva v SR.

Most-Híd: „NIE – využiť existujúce štruktúry rezortov.“

Sieť: ÁNO, ALE:Myšlienka takéhoto poradenstva je zaujímavá. Jeho účinnosť je otázna, preto nedávame jasnú odpoveď „áno“. Nebránime sa však diskusii na túto tému.“

 • Geneticky modifikované organizmy (GMO): Zakázať pestovanie GMO plodín v SR a zaviesť označovanie živočíšnych potravinových výrobkov „vyrobené bez GMO“.

Most-Híd:ÁNO, ALE nezakázať, ale označiť produkty, povoliť pri energetickom využití.“

Sieť: ÁNO, ALE: „Princíp predbežnej opatrnosti velí byť v problematike GMO v strehu. Keďže nepovažujeme pestovanie GMO plodín na Slovensku za liek na našu potravinovú sebestačnosť, odpoveď je predbežné áno, avšak k tejto problematike je potrebná odborná a celospoločenská diskusia. Označovanie určite áno.“

 • Obnoviteľné zdroje energie (OZE): Zaviesť kritériá udržateľnosti pre všetky OZE v SR – voda, biomasa, slnko, vietor a akúkoľvek podporu viazať na splnenie kritérií trvalej udržateľnosti. Napr. v prípade využívania biomasy na energetické účely stanoviť limity využívania biomasy na základe analýzy jej trvalo udržateľnej dostupnosti z domácich zdrojov a minimalizácie negatívnych dopadov pri jej spaľovaní.

Most-Híd: ÁNO          Sieť: ÁNO

 • Environmentálna výchova (EVVO): Obnoviť medzirezortnú a medzisektorovú Radu pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu pre koordináciu prípravy a následnej realizácie Štátnej koncepcie EVVO v SR do r. 2030. Na MŠVVaŠ SR a MŽP SR zriadiť pracovnú pozíciu rezortných a medzirezortných koordinátorov pre EVVO.

Most-Híd:ÁNO, ALE v rámci existujúcich kapacít.“

Sieť: ÁNO

 • MVO v procese legislatívy: Systémovo zaradiť zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (MVO) do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v procese tvorby legislatívy a strategických dokumentov a finančne zabezpečiť ich odborné kapacity.

Most-Híd:ÁNO, ALE finančne majú byť od štátu nezávislé, inak sa z nich stanú vybraní vládni poradcovia.“

Sieť: ÁNO, ALE: „Čo najširšie umožnenie MVO byť súčasťou legislatívneho procesu, poctivé vyhodnocovanie ich pripomienok a systémové zabezpečenie, aby nemohli byť jednoducho odignorované, vnímame ako veľmi dôležité. Ale financovanie ich odborných kapacít z pozície vlády je asi nerealizovateľný prvok.“

 • Trvalo udržateľný rozvoj (TUR): Sfunkčniť nadrezortnú Radu vlády pre trvalo udržateľný rozvoj SR a každoročne vyhodnotiť plnenie opatrení Národnej stratégie TUR SR vyplývajúcich pre vládu a jednotlivé ústredné orgány v SR tak, ako to vyplýva z platného uznesenia NR SR z 3. 4. 2002.

Most-Híd: ÁNO          Sieť: ÁNO

 

B-otázky: Tematické otázky týkajúce sa aktivít/priorít Vašej strany na najbližšie 4 roky v nasledujúcich problematických oblastiach:

 • Aké prioritné opatrenia budete presadzovať pre dosiahnutie dobrého stavu vôd na Slovensku?

Most-Híd: Využitie termálnych prameňov nielen na turistické ale aj na energetické účely a podpora udržateľného podnikania v tejto oblasti.

Podpora vodného hospodárstva, ďalšie budovanie kanalizácie a čističiek odpadových vôd, s prioritou na územiach s významnými zásobami podzemnej pitnej vody.

Sieť: Presadíme spracovanie novej vodnej politiky SR. Tá bude založená na princípoch spoločnej vodnej politiky EÚ, najnovších vedeckých poznatkoch a otvorenej spolupráci; spracovanie zabezpečíme participatívnym spôsobom, so zapojením samospráv, odborníkov, mimovládnych organizácií a verejnosti. Tiež zahájime program na obnovu rozčlenenej poľnohospodársky využívanej krajiny, ktorá dokáže lepšie zadržiavať vodu v krajine a začne nahrádzať dnešné betonárske protipovodňové riešenia.

Prehodnotíme povoľovanie malých vodných elektrární a pridelené licencie na ich výstavbu a následne vyvodíme personálne a systémové dôsledky netransparentného rozhodovania pri ich prideľovaní z minulosti. O výstavbe každej elektrárne bude zabezpečená otvorená verejná diskusia za účasti odborníkov, v ktorej budú mať miestni obyvatelia rozhodujúce slovo.

 • Aké kroky podniknete, aby sa ochrana a zodpovedné spravovanie nášho prírodného bohatstva stali súčasťou biznis plánov podnikateľov a rozvojových stratégií našich regiónov ?

Most-Híd: Presadzovať princíp obehovej ekonomiky – circular economy, v čo najväčšej miere znovavyužiť a recyklovať, vytvoriť jednotný rámec a rovnaké podmienky pre všetkých, ktoré majú byť transparentné a nie flexibilné podľa potreby. Obmedzenia a opatrenia treba vysvetliť, aby nezostali nepochopené, štát a úrady musia viesť príkladom a komunikovať s médiami.

Sieť: Na smerovanie k tomuto cieľu je potrebná synergia viacerých opatrení:

Riadenie sa princípom služby občanovi: väčšie a reálne právomoci dotknutým ľuďom. Je nutné pracovať s pojmom „verejný záujem“ tak, aby sa v praxi nezneužíval, ale naopak, využíval na ochranu prírodných aj kultúrnych hodnôt a tiež na presadenie názoru miestneho obyvateľstva.

Kvalitný proces EIA, ktorý „nepustí“ škodlivé stratégie a zámery.

Naším cieľom je založiť financovanie chránených území aj lesov na princípe ekosystémových služieb. To by viedlo o. i. aj k motivácii podnikať napr. v cestovnom ruchu „eko-friendly“ spôsobom.

 • Čo spravíte pre zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie prašnosti PM10 a PM2,5 v SR?

Most-Híd: Podpora cyklodopravy, vytváranie cyklostôp na existujúcich cestných telesách, chodníkoch, výstavba cyklotrás, zjednodušiť povolenie vjazdu do jednosmernej cesty cyklistom, cykloparkoviská.

- Podpora MHD a integrovanej dopravy s prímestskou a medzimestskou dopravou, zladiť cestovné poriadky autobusov a vlakov, monitorované parkoviská na staniciach, cykloparkoviská na staniciach.

- MHD elektrifikovať, dízlové filtre, Euro6, výstavba obchvatov mimo miest a obcí, podpora ekologických priemyselných investícií, filtrov, podpora ekologizácie domáceho spaľovanie dreva - kachľové, krbové alebo komínové filtre.

Sieť: Je neprípustné, aby sa v niektorých mestách na Slovensku dlhodobo prekračovali limity znečistenia. Budeme podporovať investície do ekologických a čistejších technológií spôsobom, aby všetci znečisťovatelia boli dostatočne motivovaní využívať najlepšie dostupné ekologické technológie, a zároveň budeme presadzovať legislatívu, ktorá vynúti dodržiavanie princípu znečisťovateľ platí.

Pre efektívne riešenie znečistenia v najexponovanejších slovenských mestách (Krompachy, Slovenská Ľupča, Zvolen či Ružomberok) a postihy znečisťovateľov je nutné investovať do monitoringu. Kvôli nedostatočnému meraniu a priestorovému rozmiestneniu meračov je dnes náročné určiť, z akého zdroja znečistenie ovzdušia pochádza. Pritom sú už prístupné aj merače, ktoré dokážu rozlíšiť a kategorizovať aj menšie prachové častice ako pm10 – pm5 a pm2,5. Pri takomto diverzifikovaní a v kombinácii s chemickými analýzami je možné určiť pôvodcu znečistenia.

Do legislatívy taktiež zavedieme ochranu obyvateľov pred nadmerným zápachom, ktorý momentálne nie je obmedzovaný.

 • Aké konkrétne kroky podniknete na znovunaštartovanie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety? Ktoré cieľové skupiny považujete v oblasti EVVO za prioritné?

Most-Híd: Podpora civilnej sféry, zapájanie občanov a podnikateľských subjektov, ako aj samosprávy do kampaní, práca s médiami, podpora školstva, viď odpoveď v otázkach. Najvýznamnejšia cieľová skupina sú deti a mládež.

Sieť: Environmentálna výchova je dnes vykonávaná často iba formálne, je teoretická, bez praktického prepojenia na riešenie reálnych problémov životného prostredia v bezprostrednom okolí a bez jej zamerania sa na získavanie rôznych praktických zručností uplatniteľných v živote.

Konkrétnym krokom pre oživenie environmentálnej výchovy je partnerská spolupráca s tretím sektorom, ktorý má v oblasti enviro vzdelávania pred štátom veľký náskok. To samotné by malo znamenať veľký posun vpred.

Obnovená Rada pre environmentálnu výchovu by mala priniesť ďalšie konkrétne námety.

 • Ako budete podporovať ekologickú daňovú reformu? Ak nie, prečo?

Most-Híd: Mala by sa zaviesť uhlíková daň na úrovni EÚ, čím ochránime nielen emisie, ale aj carbon leakage, únik uhlíka, čiže sťahovanie výrobných kapacít a pracovných miest do zahraničia. Podporovať obehovú ekonomiku vo všetkých aspektoch a vytvárať najmä motivačné ekonomické schémy pre ekologické správanie a podnikanie.

Sieť: #SIEŤ nemá v programe priamo ekologickú daňovú reformu, plánuje však opatrenia s podobným efektom. Navrhuje, aby každá jednotka elektriny vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku bola oslobodená od spotrebnej dane, čo by takúto elektrinu „zvýhodnilo“ u obchodníkov a prinieslo by okamžité zníženie koncovej ceny elektriny pre podnikateľský sektor.

Po vzore českého programu „Zelená úsporám“ presadíme dotácie na zvyšovanie energetickej efektívnosti pre domácnosti, verejné a administratívne budovy na Slovensku.

Pripravíme legislatívnu podporu pre rozvoj elektromobility na Slovensku do roku 2020 (energetický zákon, stavebný zákon, životné prostredie), a zároveň nastavíme mechanizmy podpory rozvoja elektromobility, ktoré nezaťažia verejné financie.

 • Čo spravíte pre lepšiu adaptáciu SR na zmenu klímy?

Most-Híd: Kombinovaná ochrana proti povodniam, zadržanie vody v prírode, obnova poľnohospodárskeho závlahového systému a podpora využitia oslobodením od platieb za vodu, podporovať využitie obnoviteľných zdrojov energie v mieste spotreby, najmä pre domácnosti.

Sieť: SIEŤ zaháji program na obnovu rozčlenenej poľnohospodársky využívanej krajiny, ktorá dokáže efektívne zabrániť povodniam lepším zadržiavaním vody v krajine. Krajinné prvky, ako sú napríklad protierózne medze, mokrade, lužné lesy, aleje, vetrolamy či remízky, sú tiež priestorom pre živočíchy a zabraňujú zvetrávaniu pôdy. Túto snahu musia rešpektovať aj dotačné schémy pre poľnohospodárov, ktoré dnes farmárov finančne nabádajú k neprerušovaným poľnohospodársky obrábaným plochám.

SIEŤ bude iniciovať vytvorenie nezávislej odbornej komisie pracujúcej pod gesciou NR SR, ktorá sa zameria na kontrolu opodstatnenosti výstavby 3. a 4. bloku JE Mochovce.

 • Čo spravíte pre to, aby sa v SR dôsledne uplatňoval Európsky dohovor o krajine a aby sa ochrana charakteristického vzhľadu krajiny opätovne stala zákonnou povinnosťou?

Most-Híd: Školenie zodpovedných pracovníkov, lepší manažment a kontrola zodpovedných orgánov, vyvodenie zodpovednosti, prehodnotenie kompetencií, sprísniť odvolací systém, dodržiavanie Aarhuského dohovoru.

Sieť: Čo dlhodobo najviac hrozí slovenskej krajine, je jej nenávratná devastácia ťažiarskymi spoločnosťami. Tejto problematike #SIEŤ venuje veľkú pozornosť.

SIEŤ prijme nový banský zákon, ktorý umožní skutočnú účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch o ich životnom prostredí, pričom prevládajúce názory verejnosti budú rešpektované. Cez proces územného plánovania zabezpečíme samospráve a občanom právo veta pri zmene využitia krajiny.

SIEŤ zavedie skutočnú deľbu nákladov a výnosov ťažby medzi spoločnosť a podnikateľov. Pripravíme predpis so záväznými kontrolnými mechanizmami, podľa ktorého bude ťažiar počas ťažby povinný prispievať do osobitného verejne kontrolovateľného fondu na zabezpečenie a likvidáciu banských diel a na rekultiváciu následkov banskej činnosti.

SIEŤ presadí ocenenie ložísk nerastných surovín a prehodnotí surovinový potenciál, a to obzvlášť vo veľkoplošných a chránených územiach prírody (národné parky, CHKO) a podľa pamiatkového fondu. Ocenenia ložísk budú slúžiť ako podklad pre rozhodovací proces pri optimálnom využívaní území a znížení negatívnych vplyvov na krajinné prostredie.

 

Reakcia strany Smer-SD na Envirodotazník 2016:

Dobrý deň.

Na úvod chceme zdôrazniť, že strana Smer-SD rešpektuje úlohu mimovládnych organizácií vo verejnom živote a vzájomná konštruktívna spolupráca je aj pre našu stranu dôležitá.

Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj sa však objektívne nemôže obmedzovať len na plnenie predstáv mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku a ktoré spomína váš dotazník. Sú tu viaceré dôležité oblasti, ktoré naopak neobsahuje. Preto dovoľte, aby sme zhrnuli priority v oblasti životného prostredia, ktoré bude strana Smer-SD presadzovať, pokiaľ bude súčasťou vlády a ich sú obsiahnuté aj odpovede na mnohé vaše otázky.

Nová vláda s účasťou Smeru-SD sa v oblasti životného prostredia sa sústredí na boj s klimatickou zmenou a jej následkami. S tým súvisí aj fenomén "sucha", ktorému budeme venovať tiež náležitú pozornosť. Smer-SD má výsostný záujem pokračovať v ochrane pitnej vody, čo sme už dokázali skutkami. Vláda Roberta Fica v roku 2014 dokonca historicky prvý raz povýšila vodu na nenahraditeľnú strategickú surovinu a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu, života a zdravia obyvateľov a plnenie základných funkcií štátu. Rovnako bezprecedentne zakotvila ústavný zákaz vývozu vody.

Smer chce pokračovať v sľubne rozbehnutom budovaní protipovodňovej ochrany na celom Slovensku, tak aby ju získalo každé krajské mesto a chránili sa najkritickejšie miesta na celom Slovensku a to aj uplatňovaním tzv. zelených opatrení v spolupráci s tretím sektorom. Máme záujem uplatňovať ochranu územia vrátane zelených opatrení, čo by malo priniesť citlivejšie a lepšie využívanie pôdy vo vzťahu k prírode, obnovu ekosystémov a krajiny ako aj komplexnejšie územné plánovanie, ktoré v potrebnom rozsahu zohľadní zmenu klímy, odolnosť voči extrémom a potreby adaptácie na klimatickú zmenu.

Dôležitou prioritou je podpora budovania vodovodov a kanalizácií, ako aj dôraz na pokračovanie odstraňovania environmentálnych záťaží ako dedičstva minulosti a hrozby pre zdravie a životné prostredie. Chceme pokračovať aj v intenzívnej podpore odstraňovania čiernych skládok, pričom konkrétne úspešné výsledky týchto krokov mohla verejnosť jasne vidieť už v rokoch 2012 2014.

Smer-SD bude pokračovať v podpore intenzívnejšieho využitia obnoviteľné zdrojov energie a znižovanie emisií skleníkových plynov v súlade s klimatickou dohodou v Paríži. Budeme podporovať aj znižovanie emisií prachových častíc plne v súlade s predstavami Európskej únie a zdravotnými normami. V oblasti odpadového hospodárstva súčasná vláda po 14 rokoch úspešne presadila nový zákon o odpadoch, ktorý zohľadňuje moderné európske trendy a odpad, vrátane PET fliaš vníma ako surovinu. Na jeho základe budeme podporovať triedenie a recyklovanie odpadu, tak aby nekončil na skládkach, pričom podporíme všetky snahy výrobcov zaviesť zálohovanie PET fliaš.

Smer-SD bude podporovať ekologické a trvalo udržateľné hospodárenie na pôde a v lesoch a budeme sa usilovať o využitie nástrojov vrátane výkupu a nájmu, aby Slovensko v sieti chránených oblastí a národných parkov chránilo predovšetkým to najcennejšie z prírody. Budeme podporovať aj princípy zeleného verejného obstarávania.

Za ďalšie dôležité ciele považujeme dokončiť práce na Environmentálnej stratégii na najbližšie obdobie, ako aj podporu environmentálnej výchovy a vzdelávanie.

 

ZÁVER:

Z odpovedí strán Most-Híd. Sieť Smer-SD možno definovať minimálne 7 oblastí, na ktorých potrebe riešenia sa samostatne zhodli všetky tri strany zapojené do Envirodotazníka 2016:

 • Adaptácia Slovenska na zmenu klímy
 • Ochrana pitnej vody
 • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (intenzívnejšie a udržateľnejšie)
 • Znižovanie emisií prachových častíc (PM10, PM2,5)
 • Zálohovanie jednorazových nápojových obalov
 • Zelené verejné obstarávanie
 • Environmentálna výchova a vzdelávanie
PrílohaVeľkosť
Súbor priloha1_envirodotaznik_2016.rtf77.03 KB
Zaradenie článku: