Ponúkame pomoc pri ochrane európskej prírody a krajiny na Slovensku

Otvorený list eurokomisárovi pre životné prostredie, oceány a rybárstvo pánovi Virginijusovi Sinkevičiusovi

Vážený pán eurokomisár,

v predvečer 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa obraciame na Vás ako na najvyššieho predstaviteľa ochrany prírody v rámci Európskej komisie s upozornením na závažné skutočnosti a tiež s ponukou našej pomoci a spolupráce.

Od chvíle, ako sa na Slovensku ministrom životného prostredia vo vláde, ktorá vzišla z parlamentných volieb 30. septembra 2023, stal nominant Slovenskej národnej strany Tomáš Taraba, sa hodnoty európskej prírody, nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, stali bezprecedentne ohrozené a bez okamžitej akcie akútne hrozí, že vzniknuté škody budú nezvratné.

Je tomu tak z viacerých dôvodov, z ktorých aspoň niektoré uvádzame v nasledujúcom prehľade (bez ohľadu na úplnosť i na poradie ich dôležitosti):

  1. Celoplošné personálne výmeny takmer na všetkých úrovniach riadenia a postoch vo sfére ochrany prírody a krajiny, ako aj v inšpekčných a ďalších relevantných orgánoch a organizáciách v pôsobnosti rezortu, pričom kompetentní pracovníci boli bez uvedenia dôvodu nahradení menej kompetentnými až nekompetentnými či vyslovene proti ochrane prírody ideologicky zameranými jednotlivcami. Dosiaľ zaužívané verejné výberové konania na obsadenie týchto postov boli nahradené neverejnými. Hrozí aj výrazné znižovanie stavu zamestnancov správ národných parkov a redukcia rozpočtu na zabezpečenie výkonu ich úloh.
  2. Zmeny právnych predpisov - vrátane novelizácie zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré o. i. existenčne ohrozujú väčšinu stromovej a inej zelene rastúcej mimo les. Ale aj ďalšie legislatívne zmeny (EIA, stavebná legislatíva, podpora tzv. strategických investícií verejné obstarávanie, znižovanie trestov za envirokriminalitu, útok na nezávislosť médií a ďalšie) o. i. priamo či nepriamo uľahčujú devastáciu prírody.
  3. Prijatie právnych noriem na elimináciu časti chránených živočíchov (veľkých šeliem) bez predchádzajúcej odbornej diskusie a zohľadnenia odborných argumentov.
  4. Nezvládnutý proces zonácie národných parkov.
  5. Nedodržanie predchádzajúcimi vládami stanoveného termínu na vyhlásenie Národného parku Podunajsko (30. 3. 2024).
  6. Zastavenie legislatívneho procesu smerujúceho k uzákoneniu krajinného plánovania ako integrálnej súčasti plánovania využívania krajiny.
  7. Kampaň proti mimovládnym organizáciám (vrátane environmentálnych) a snahy o ich diskrimináciu a tiež o elimináciu účasti verejnosti na plánovaní a rozhodovaní,

ako aj viaceré ďalšie rozhodnutia, prejavy, aktivity a zámery celkom evidentne ohrozujúce ochranu území, ekosystémov a druhov, na ktoré sa vzťahuje sústava Natura 2000, resp. Dohovor Rady Európy o krajine ako aj ďalšie právne predpisy a dohovory zamerané na ochranu európsky významnej prírody a krajiny, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať.

Celkovo sú kroky súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR v protiklade aj s viacerými záväzkami Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, plnenie ktorých takáto exploatácia prírodných zdrojov, nekontrolovateľné zásahy do biotopov európskeho významu a následná strata biodiverzity výrazne ohrozuje. 

Vážený pán komisár,

keďže dôležitou súčasťou Vašej misie je účinná ochrana vyššie uvedených hodnôt európskeho významu ako aj kontrola dodržiavania povinností a záväzkov členských štátov v tejto oblasti, apelujeme na Vás, aby ste v tejto veci urýchlene konali! Naše snahy komunikovať v tejto veci s Ministerstvom životného prostredia SR sa nestretli s úspechom, a preto sa obraciame priamo na Vás.

V rámci svojich schopností a možností sme Vám pri tom ochotní a ochotné pomôcť.

S úctou,

členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:

Ing. Erik Baláž, Sabina Barborjak, Dr. Dušan Bevilaqua, Mgr. Jakub Cíbik, Dr. Michal Daniška, Doc. Tomáš Derka, Mgr. Zuzana Dovalová, Mgr. Viera Dubačová, Ing. Juraj Flamik, Dr. Karol Fröhlich, Ing. Zuzana Gallayová, prof. Fedor Gömöry, Ing. Fero Guldan, Dr. Ján Hanušin, Dr. Ladislav Hegyi, Ing. arch. Boris Hochel, Mgr. Zuzana Homolová, prof. Mikuláš Huba, Mgr. Tomáš Hulík, Dr. Ján Kadlečík, Ing. Gabriela Kalašová, Ing. Karol Kaliský, Ing. Peter Klučka, Ing. Ľubica Kolková, prof. Mária Kozová, Dr. Ľubica Krištofová, Mgr. Richard Krivda, doc. Ján Lacika, Dr. Branislav Líška, prof. Juraj Nvota, Mgr. Richard Medal, Mgr. Vladimír Mokráň, Dr. Peter Mihók, Soňa Párnická, Ing. Jana Pavlíková, Dr. Patrícia Pavlovská, Mgr. Tomáš Peciar, doc. Henrich Pifko, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Mgr. Samuel Smetana, Ing. Drahomír D. Stano, Mgr. Boris Strečanský, Dr. Štefan Szabó, Mgr. Silvia Szabóová, Mgr. Natália Shovkoplias, Dr. Jozef Šibík, Mgr. Pavel Šremer, Ing. Ľubica Trubíniová, doc. Marcel Uhrin, Ing. Alexander Vágner, Mgr. Marcel Zajac

Bratislava, 30. 4. 2024