Odpovede bratislavského primátora M. Valla a župana J. Drobu na urgentnú výzvu S-O-S (CHKO Dunajské luhy)

Dobrý deň,

situáciu ohľadom zrušenia správy CHKO Dunajské luhy vnímame intenzívne a s veľkým znepokojením. Zabezpečenie ochrany prírody zo strany štátu dôverne poznáme a považujeme ho za nedostatočné z viacerých hľadísk. Všetci vnímame potrebu intenzívnej práce s verejnosťou v oblasti ochrany prírody a krajiny. V praxi sú za Štátnu ochranu prírody osobami prvého kontaktu s verejnosťou strážcovia prírody a v prípade Bratislavy najmä pracovníci vykonávajúci tzv. pohotovosť – pri riešení zranených chránených druhov živočíchov.

V rámci štruktúry poddimenzovaného bratislavského pracoviska je pre obe menované oblasti zamestnaný len jeden človek. V prípade stráže prírody je výsledkom priestor mimo kontroly a často bez riadneho označenia hraníc chránených území. Výsledkom sú dnes už obrovské škody na prírodnom prostredí – napríklad na chránených druhoch rastlín takmer 1 mil. €. Nedostatočné zabezpečenie stráže prírody, spolu s absenciou pozície pracovníka na environmentálnu výchovu generuje konfliktné situácie a nepochopenie verejnosti významu ochrany prírody a jednotlivých obmedzení, ktoré so sebou prináša. Dunajské luhy, ktorých jadro predstavujú lužné lesy, si vyžadujú aj lesníka, ktorý by systematicky riešil potrebu ochrany posledných zvyškov biotopov lužného lesa. Takáto pozícia nanešťastie v Bratislave dlhodobo chýba a situáciu pomáhajú riešiť skôr jednotlivé občianske združenia. V prípade výkonu tzv. pohotovosti – teda záchrany chránených druhov, sme znepokojení pretrvávaním mimoriadne nepriaznivej situácie. V mieste s jednoznačne najvyšším počtom riešených prípadov absentuje rehabilitačná stanica s jej patričným technickým a personálnym zabezpečením. V tejto oblasti tak pretrváva kritická situácia, ktorá podľa dostupných informácií už tento rok nebude zvládnuteľná. Sme presvedčení, že štátom chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov by mali byť štátom zabezpečené tak, aby ich ochrana neostávala len na papieri.

V Bratislave je viditeľná jasná a silná spoločenská objednávka na zlepšenie stavu ochrany prírody. K tejto požiadavke sa prihlásili aj všetky úrovne samosprávy. V tomto kontexte považujeme zrušenie správy CHKO Dunajské luhy, presunutie jeho pracovísk pod Správu CHKO Ponitrie a prepustenie dvoch zamestnancov za nešťastný krok.

S pozdravom

Matúš Vallo

12. 3. 2019

Kancelária primátora hlavného mesta SR Bratislava

T: +421 2 593 56 435

E-mail: primator@bratislava.sk

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

http://www.bratislava.sk