Odporúčania S-O-S v Programovom vyhlásení vlády

Odporúčania Slovenského ochranárskeho snemu adresované novej vláde a hodnotenie ich (ne)akceptovania v programovom vyhlásení vlády

Slovenský ochranársky snem adresoval vláde koncom marca súbor odporúčaní a priorít, ktoré by mali byť podľa jeho členov súčasťou Programového vyhlásenia vlády - http://www.ochranari.sk/vyzva-S-O-S-novej-vlade-sr. PVV bolo zhruba o mesiac neskôr zverejnené - pozrime sa, nakoľko sa doňho odporúčania S-O-S premietli...

Prioritné opatrenia:

1. Legislatívne zakotviť povinnosť nadrezortnej či prierezovej súčinnosti a koordinácie rezortných politík týkajúcich sa životného prostredia (ŽP), napr. cez úrad príslušného podpredsedu/níčky vlády.

- Dosiaľ sa tak, pokiaľ vieme, nestalo, ale ešte sa môže stať: napríklad pri najbližšej zmene kompetenčného zákona (v PVV sme to nenašli). Explicitne sa však spomína nadrezortnesť problematiky ŽP a premietnutie environmentálnych aspektov do ostatných rozvojových politík štátu. Zatiaľ 0,5 bodu.

2. Posilniť autoritu ministra životného prostredia jeho vymenovaním za podpredsedu vlády.

- Nestalo sa a zrejme sa ani nestane. Takisto sa neobnovil samostatný Výbor NR SR pre životné prostredie, hoci OĽaNO to vo svojom programe malo. 0 bodov.

3. Obsadiť odborné posty v rezorte najkompetentnejšími disponibilnými ľuďmi s dôrazom na ichodbornosť a zásadovosť, a nie politickú príslušnosť. Umožniť návrat všetkým schopným a čestným bývalým zamestnancom rezortu, ktorí a ktoré prišli o zamestnanie direktívnym, nesprávnym a nespravodlivým rozhodnutím počas predchádzajúcich vlád.

- Je to úloha na celé volebné obdobie, ale aspoň verejný prísľub či deklaráciu dobrej vôle sme v tomto smere od nového ministra očakávali. Dosiaľ sa tak nestalo. Pozitívne hodnotíme aspoň to, že ministrom ŽP sa nestal istý obávaný nominant. Zatiaľ s prižmúrením oka 0,5 bodu.

4. Skvalitniť včasnú informovanosť verejnosti, o. i. prostredníctvom bezodkladnej a permanentnej on-line dostupnosti dát, súvisiacich i odvodených informácií o ŽP ako aj informácií súvisiacich so zdravím obyvateľov, získaných za verejné financie, napr. cez centrálny register dát o ŽP v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme pre verejnosť.

- Je to úloha na celé volebné obdobie. V PVV sa prísľub lepšej informovanosti objavuje. S prižmúrením oka 1 bod.

5. Eliminovať negatívne dopady využívania verejných financií (vrátane fondov EÚ) na prírodu, krajinu, klímu, resp. ŽP v SR ako aj v tretích krajinách vývozu, napr. využívaním zeleného verejného obstarávania na minimálne 70 % celkového objemu investovaných verejných financií a zakotviť toto opatrenie aj v Partnerskej dohode SR s EK na roky 2021-2027 sfunkčnením posudzovania vplyvov na ŽP a jeho doplnením o vplyvy na klímu, ako aj odstránením konfliktov záujmov v zákone č. 24/2006 Z. z. O EIA a pod.

- Zelené verejné obstarávanie - aj keď nie takto konkrétne - sa v PVV objavuje, ale odstránenie konfliktu záujmov v zákone o EIA nie. S prižmúrením oka 0,5 b.

6. Motivačne nastaviť a účinne kontrolovať dodržiavanie princípu znečisťovateľ platí a princípupredbežnej opatrnosti na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch. Takto získané financie viazať predovšetkým na prevenciu vzniku problémov v danej oblasti.

- Podobnú formuláciu sme v PVV nenašli, ale implicitne sa na tieto princípy PVV miestami odvoláva. 0,5 bodu.

7. Opätovne zriadiť odborne, kapacitne i kompetenčne vybavenú špecializovanú miestnu, resp. Regionálnu štátnu správu na úseku ochrany prírody, krajiny a ŽP – namiesto v súčasnosti de facto nefunkčných odborov ŽP na okresných úradoch (dnes pôsobiacich pod rezortom vnútra).  Do PVV sa to nedostalo. 0 bodov.

8. Jasne a záväzne definovať partnerské princípy účasti verejnosti ako podmienku prípravy, výkonu,monitorovania a korigovania eurofondov a politík štátu, ako aj regionálnych a miestnych samospráv, a to nielen v záležitostiach ochrany klímy, prírody, krajiny a ŽP.

- V takejto podobe sa nič podobné do PVV nedostalo. 0 bodov.

Spomedzi tematických priorít považujeme za kľúčové sa v najbližších štyroch rokoch prednostne venovať:

1. Opatreniam, ktoré redukujú množstvo skleníkových plynov v atmosfére, resp. zvyšujú adaptabilitu prostredia na dopady zmeny klímy na všetkých úrovniach s osobitným zreteľom na energetiku, pôdohospodárstvo, vodné hospodárstvo, výstavbu, dopravu a územné/krajinné plánovanie, vrátane posilňovania kapacít štátu, regiónov i samospráv, dopracovaním už schválenej Nízkouhlíkovej stratégie s jej modelom uhlíkovej neutrality ako aj ostatnej relevantnej legislatívy;

- Niektoré z týchto opatrení - vrátane revízie Nízkohulíkovej stratégia sa do PVV dostali, ale v požadovanom rozsahu nie. 0,5 bodu.

2. Zastaveniu poklesu biologickej i kultúrnej diverzity na všetkých úrovniach: od druhov, cez biotopy, osobitne chránené územia až po charakteristické typy krajiny, a to elimináciou všetkých činností, ktoré ohrozujú celistvosť, funkčnosť a pestrosť týchto celkov. A to aj presunutím správy pozemkov v chránených územiach pod príslušné odborné organizácie v rezorte ŽP, personálnym a kompetenčným posilnením správ národných parkov, vrátane právnej subjektivity a rozhodovacej právomoci, ako aj zabezpečením účinnej ochrany národných parkov v súlade s medzinárodnými kritériami IUCN, kompenzáciou majetkovej ujmy neštátnym vlastníkom pôdy v chránených územiach a ďalšími opatreniami v intenciách platnej Envirostratégie 2030;

- Niečo z toho sa do PVV dostalo, ale niečo nie - vrátane záväzku vybaviť správy národných parkovprávnou subjektivitou. 0,5 bodu.

3. Podpore udržateľného poľnohospodárstva, lesníctva, cestovného ruchu a rozvoja vidieka;

- Áno. 1 bod.

4. Rozvoju udržateľného vodného hospodárstva: zastaveniu zhoršovania kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu vôd a obnove vodných útvarov na úroveň limitov dobrého stavu v zmysle Smernice EK o vode;

- Áno. 1 bod.

5. Zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku pod úroveň limitov EÚ a čo najbližšie k štandardom Svetovej zdravotníckej organizácie WHO;

- Čiastočne. 0,5 bodu.

6. Rozvoju udržateľnej, komfortnej, dostupnej a bezpečnej mobility, vrátane účinnej a dostatočnej podpory budovania železničnej a cyklistickej infraštruktúry, ako aj lepších podmienok pre chodcov;

- Áno. 1 bod.

7. Obehovému hospodárstvu: vytvorením podmienok a prijatím opatrení na posilnenie prevencie vzniku odpadov a ich materiálovú recykláciu s dôrazom na cieľ SR v EÚ – do roku 2025 zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 55 % hmotnosti, zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov (do 30. 6. 2022), ako aj zabezpečiť triedený zberu bioodpadu bez výnimiek (do 1. 1. 2023) a textilu (do 1. 1. 2025);

- Vo všeobecnej podobe áno, ale v takejto explicitnej podobe nie. 0,5 bodu.

8. Posilniť a zefektívniť cieľavedomú environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu (EVVO) v

celoživotnom vzdelávaní s ich podporou na všetkých stupňoch typoch škôl i predškolských zariadení s prioritou koncepčného environmentálneho vzdelávania všetkých súčasných aj budúcich pedagógov a pedagogičiek.

- Áno. Aj keď namiesto pedagógov sú tam podnikatelia. Ale aj to je dôležité. 1 bod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reakciou bola ústretová odpoveď ministra ŽP, v ktorej o.i. konštatoval príbuznosť názorov a prejavil záujem o ďalšiu spoluprácu. 1 bod.

Dodatočne sme vzniesli ešte dve požiadavky:

9. Dôslednejšie postihovať environmentálnu kriminalitu.

- Áno. 1 bod.

10. Venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zachovaniu charakteristického vzhľadu krajiny.

Nie. 0 bodov.
 

Vyhodnotenie:

Z 18 možných bodov vláda a MŽP získali za PVV i za niektoré ďalšie doterajšie aktivity/pasivity vo sfére ŽP 10. 
Je teda pohár poloprázdny, alebo „poloplný“?
Môžete si vybrať.

Mikuláš Huba, 22.4.2020

Zaradenie článku: