Otvorenie nového prírodného parku Szigetköz v Maďarsku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je zapojená do projektu maďarsko-slovenského cezhraničného projektu Príprava Prírodného parku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných aktivít ochrany prírody, reg. č. SKHU/1601/4.1/121, v rámci ktorého bol 28. marca 2018 slávnostne vyhlásený Prírodný park Szigetköz. Slávnosť sa konala v obci Lipót, v hoteli Orchidea.

Minister pôdohospodárstva Maďarska Sándor Fazekas, do ktorého kompetencie patrí aj ochrana prírody, prijal dokument odbornej podkladovej štúdie týkajúcej sa szigetközskej oblasti projektu a podpísal vymenovací dekrét Szigetköz Natúrpark. Vymenovací dekrét odovzdal do rúk predsedu združenia pre prírodný park štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva András Rácz.

Slávnostného odovzdávania dekrétu sa zúčastnili okrem mnohých pozvaných hostí z Maďarska aj dvaja vicežupani zo Slovenska, ktorých župy susedia s prírodným parkom Szigetköz. Trnavský samosprávny kraj zastupoval vicežupan József Berényi a Bratislavský samosprávny kraj vicežupanka Eliška Pätoprstá.

Prírodný park Szigetköz je už v poradí desiatym prírodným parkom Maďarska. Územia, ktoré u našich susedov získali štatút prírodného parku, sa vyznačujú zachovaným prírodným a kultúrnym dedičstvom, ktorého ďalšia ochrana a rozvoj si vyžaduje spoluprácu samospráv, hospodárskych subjektov, civilného sektora a tam žijúceho obyvateľstva. Cieľom je zachovanie nielen týchto hodnôt, ale aj atraktivity územia prírodného parku pre udržateľné rekreačné a turistické využitie, environmentálnu výchovu a vzdelávanie a rozvoj vidieka. Prírodný park sa teda svojím charakterom a poslaním v určitej miere odlišuje od poslania chránených území a národných parkov. Tie majú za cieľ striktnejšie chrániť prírodné útvary, rastliny, živočíchy a ich biotopy. Prírodné parky zasa tie časti krajiny, ktoré majú v dostatočnej miere zachované prírodné a kultúrne dedičstvo, priťahujúce návštevníkov a zvyšujúce povedomie obyvateľstva o prírodných a kultúrnych hodnotách krajiny.

Inštitút prírodného parku bol v Maďarsku zakotvený do zákona o ochrane prírody v roku 2004. Pre prírodné parky bola vypracovaná Koncepcia rozvoja prírodných parkov v Maďarsku, ako aj Odborná koncepcia maďarských prírodných parkov - stanovenie odborných a organizačno-správnych rámcov.

Prírodný park Szigetköz spravuje Združenie pre prírodný park Szigetköz, ktorého predsedom sa stal podpredseda župy Győr-Moson-Sopron Dr. Péter Pető. Jeho členmi sú všetky obce Szigetközu, ktoré sa stali zakladajúcimi členmi združenia. Pri slávnostnom vyhlasovaní obdržali dekrét o členstve v Prírodnom parku. Maďarský Národný park Fertő-Hanság podpísal dohodu o spolupráci so Združením pre prírodný park Szigetköz s cieľom koordinovať spoluprácu a aktivity národného parku a prírodného parku.

Na slovenskej strane Dunaja Štátna ochrana prírody vypracováva v rámci projektu odbornú podkladovú štúdiu pre Prírodný park Žitný ostrov. Jeho dokumentácia sa vypracováva na základe osnovy pre národné parky, nakoľko na Slovensku neexistuje v právnom systéme inštitút prírodného parku.

Svojou účasťou v tomto projekte slovenskí štátni ochranári z Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy nielen pokračujú vo veľmi dobrej spolupráci s maďarskými národnými parkami, ale ju rozširujú aj o spoluprácu s prírodným parkom Szigetköz. Maďarskí partneri majú záujem užšie spolupracovať s bratislavskou a trnavskou župou pri príprave ďalších projektov a spoločných cezhraničných aktivít v ochrane prírody, prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálnej výchove a vzdelávaní.

Len na najvyššej úrovni túto spoluprácu akosi nebadať. Ponímanie ochrany prírody, rozvoja národných parkov, chránených území a prípadné ukotvenie prírodných parkov na Slovensku do inštitucionálneho rámca ochrany prírody a krajiny nekorešponduje s vývojom v okolitých krajinách. Na Slovensku v tejto oblasti nielenže zaostávame, ale ideme úplne neznámou cestou vedúcou nikam. Aj preto sú plné námestia, lebo ľudia toho majú už plné zuby. Na Slovensku vláda nevládne, neexistujú, alebo ak áno, tak iba veľmi chabé koncepcie na papieri. Vládnu tu oligarchovia, korupcia a klientelizmus, mizne príroda, lesy, pôda, čistá voda, čistý vzduch a chod vecí diktuje zo zákulisia skupina ľudí posadnutá honbou za mocou a peniazmi.

 

Viac informácií:  Michal Deraj - michal.deraj@sopsr.sk

PrílohaVeľkosť
Súbor PP Szigetköz - info19.9 KB