Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Životné prostredie v programe hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Kapitola 8. Volebného programu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností je venovaná životnému prostrediu.

Naše deti majú právo vyrastať v zdravom a bezpečnom prostredí.
Životné prostredie je nutné efektívne chrániť.

Od kvality životného prostredia do veľkej miery závisí kvalita nášho života. Za uplynulých 22 rokov sme na Slovensku zaznamenali pokles znečistenia životného prostredia vo väčšine sledovaných ukazovateľov. Napriek tomu je environmentálny dlh minulosti stále ešte veľký, nedoriešené sú viaceré environmentálne kauzy nedávnej minulosti a pribúdajú aj nové formy znečisťovania a devastácie nášho životného prostredia.

Logo OĽaNONa Slovensku chýba seriózna diskusia o klimatických zmenách a o tom, ako im čeliť. Nemáme ani dlhodobú koncepciu ochrany pred povodňami. Slovensko je naďalej posiate tisíckami nelegálnych skládok a nezodpovedné narábanie s nebezpečnými látkami neraz ohrozuje naše zdravie. Samotný zmysel ochrany prírody a krajiny sa dosiaľ u nás nestal súčasťou verejného povedomia. Na viacerých miestach dochádza k nadmernej záťaži krajiny, kým na iných k jej pustnutiu a následnej degradácii.

Slovensko výrazne zaostáva vo sfére efektívneho využívania surovinových zdrojov a energie. Zákonný inštitút posudzovania vplyvov na životné prostredie  sa realizuje často iba formálne. Nakladanie s prostriedkami na životné prostredie nie je vždy efektívne. V niektorých sférach sa využívajú neefektívne, v iných chýbajú. Zaostáva aj environmentálna výchova a vzdelávanie a tým aj naša gramotnosť v tejto oblasti.
Ochrana prírody a životného prostredia nie je len naša povinnosť, vyplývajúca z medzinárodných noriem. Je to najmä otázka našej každodennej snahy zabezpečiť čisté, zdravé a harmonické  prostredie, v ktorom žijeme a zachovať prírodné a kultúrno-historické hodnoty pre budúce generácie.

8.1. Budeme sa zasadzovať za zníženie produkcie škodlivých látok do ovzdušia, vody, pôdy i celého potravinového reťazca, ako aj proti nezodpovedným záberom kvalitných orných pôd na nepoľnohospodárske účely a presadzovať opatrenia proti vzniku nelegálnych skládok odpadov ako aj za riešenie problematiky odpadov vo všeobecnosti: od prevencie, cez lepší systém zberu, triedenia a recyklácie až po zvýšenie sankcií pre tých, ktorí nelegálne skládky vytvárajú.

8.2. Budeme trvať na dodržiavaní zásady „Znečisťovateľ platí“ a na tom, aby sa brali do úvahy ekonomické a právne aspekty poškodzovania životného prostredia. V záujme šetrenia prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia, ale aj znižovania surovinovej a energetickej závislosti Slovenska, budeme presadzovať podstatné zvýšenie energetickej efektívnosti celej slovenskej ekonomiky. Budeme podporovať komplexné prístupy so spolupôsobením šetrných technológií, znižovaním energetickej náročnosti a podporou vedy a výskumu na prospech ekonomickej efektívnosti, sociálnej inklúzie, životného prostredia i konkurencieschopnosti a prestíže Slovenska.

8.3. Pri protipovodňovej ochrane budeme preferovať prevenciu pred nutnosťou dodatočne odstraňovať tragické následky povodní. Budeme podporovať riešenia na udržanie vody v krajine, zadržanie povodňovej vlny v horných častiach povodí, spomalenie a rozdelenie odtoku vody. Základnou úlohou je vytvorenie vízie a dlhodobej koncepcie ochrany pred povodňami, ktorá bude  rešpektovať rôznorodosť slovenskej krajiny, zmeny klímy a integrovaný manažment celých povodí.

8.4. Okrem zlepšenia stavu a zvýšenia efektívnosti ochrany prírody sa budeme zasadzovať aj za zachovanie a znovuoživenie hodnôt krajiny a slovenského vidieka, ako je tradičný ráz architektúry a hospodárenia, remeslá, miestna kultúra, regionálne a miestne špecifiká a pod. vo väzbe na tvorbu nových pracovných príležitostí, potravinovú bezpečnosť, agroturizmus i celkovú renesanciu vidieckych sídiel a krajiny.

8.5. Budeme presadzovať, aby lesy boli spravované s osobitným dôrazom na morálku lesného personálu, s využitím ochranných, kultúrnych a sociálnych tradícií slovenského lesníctva. Profesia lesníka sa musí stať garantom statočnej, primerane ocenenej služby občanom, pre ktorých sú úžitky lesa nenahraditeľné. Pri hospodárení v lese musia byť prednostne uplatňované prírode blízke postupy. Štátny podnik Lesy SR musí byť riadený podľa osobitného zákona.

8.6. Väčšiu pozornosť si vyžaduje aj rozvoj našich miest tak, aby sa z nich stali skutočne príjemné a fungujúce miesta pre život svojich obyvateľov. Budeme preto podporovať skvalitnenie urbanistických prístupov k mestskému prostrediu, zlepšenie mestskej dopravy a adekvátne využívanie verejných priestorov v prospech verejnosti. Budeme sa zasadzovať aj za účinnejšiu ochranu hodnotnej zelene v sídlach. Budeme presadzovať rozvoj cyklistickej dopravy.

8.7. Veľkú pozornosť budeme venovať environmentálnej výchove a vzdelávaniu. S tým súvisí aj včasné, pravdivé a komplexné informovanie verejnosti o stave a vývoji životného prostredia. Budeme tiež presadzovať väčšie zapojenie sa mimovládnych environmentálnych organizácií na báze partnerských vzťahov so štátom a samosprávami.  Je žiaduce doceniť potenciál dobrovoľných ochranárov a dať im príležitosť i reálne práva pôsobiť proti poškodzovaniu prírody, krajiny a životného prostredia.