Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Veľký úspech občanov Trnavej Hory: krajská prokurátorka v Banskej Bystrici protestuje proti územnému rozhodnutiu pre MVE Jalná

Poslanec a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba (OĽaNO) upozorňuje na protest krajskej prokurátorky v Banskej Bystrici JUDr. Jany Gallovej, ktorý začiatkom apríla vydala proti rozhodnutiu (bývalého) Krajského stavebného úradu (KSÚ) v Banskej Bystrici v územnom konaní o umiestnení stavby Malej vodnej elektrárne (MVE) Jalná. Poslanec Huba víta a oceňuje tento krok krajskej prokurátorky.

Na podnet predsedu petičného výboru a ďalších občanov obce Trnavá Hora prokurátorka preskúmala postup stavebného úradu susednej obce Pitelová a KSÚ ako odvolacieho orgánu. Potvrdila, že v rozhodnutiach oboch stavebných úradov bolo viacero hmotnoprávnych a procesných pochybení, ktoré namietali občania Trnavej Hory, a územné konanie tak nebolo v súlade so zákonom. Prokurátorka taktiež konštatovala, že úrady sa nesnažili zistiť skutočný stav veci a vydať zákonné rozhodnutie (ako im nariaďuje aj zákon), ale viedli konanie účelovo tak, aby napokon vydali kladné územné rozhodnutie.

„Mimoriadne oceňujem jednoznačnosť, nezávislosť a kvalifikovanosť rozhodnutia krajskej prokurátorky, ako aj jej systematický prístup. Konečne jeden štátny orgán otvorene pomenoval veci pravým menom: že stavebný úrad v obci Pitelová a Krajský stavebný úrad v Bystrici postupovali v rozpore so zákonom a konanie neviedli za účelom zistenia skutočného stavu veci a vydania zákonného rozhodnutia, ale tak, aby nakoniec mohli vydať kladné územné rozhodnutie. Inými slovami, oba úrady vydali jednostranné rozhodnutie v prospech budúcej výstavby MVE, pričom úplne ignorovali pripomienky rôznych organizácií a občanov," uvádza Mikuláš Huba. "Vzhľadom na kľúčový význam územného rozhodnutia pre celú výstavbu je rozhodnutie krajskej prokurátorky veľkým úspechom miestnych obyvateľov, ktorí už dlho protestujú proti plánovanej devastačnej výstavbe tzv. malej vodnej elektrárne. Verím, že toto rozhodnutie bude pozitívnym precedensom, ktorým sa budú inšpirovať aj ďalšie štátne a samosprávne orgány. Všetci by sme mali mať jeden hlavný cieľ - realizovať verejný záujem a rozhodovať v otvorenej a partnerskej komunikácii s občanmi."

Prokurátorka zdôraznila, že (cit.):  "územné konanie a rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby je práve preto nosným konaním, lebo v ňom musí byť - a na základe zistenia skutočného stavu veci - posúdené, či súkromný záujem navrhovateľa je, alebo nie je zlučiteľný s ochranou verejných záujmov, vrátane ochrany práv ostatných účastníkov konania. Bez územného rozhodnutia o využívaní územia a o umiestnení stavby nie je možné dosiahnuť stavebné povolenie práve preto, že v stavebnom konaní sa riešia už len otázky stavebnotechnickej realizácie stavby."

Prokurátorka dala za pravdu miestnym obyvateľom a v proteste taktiež uviedla veľké množstvo konkrétnych nezákonných krokov a rozhodnutí oboch úradov. Konštatovala, že (cit.): "stavebný úrad - Obec Pitelová počnúc prvým úkonom po začatí konania postupoval v rozpore s platnou právnou úpravou, čím všetkým účastníkom konania uprel možnosť uplatňovať svoje práva zákonom predpísaným postupom v zákonom predpísanom konaní. ... Od navrhovateľa nevyžadoval splnenie zákonom predpísaných povinností pre priznanie práva a ďalším účastníkom konania neumožnil uplatňovať ochranu svojich práv tak, ako im zaručuje právna úprava. Nesprávny postup stavebného úradu - Obce Pitelová preto vyústil do nezákonného - zmätočného, nepreskúmateľného arbitrárneho územného rozhodnutia a len o umiestnení stavby, t. j. ktorého vecný prieskum sa nedá vykonať." Pritom napr. zdôraznila, že "účelom a zmyslom prenosu pôsobnosti stavebných úradov na obce však má byť priblíženie tejto oblasti štátnej správy k účastníkom konania, nie komplikovať im možnosť uplatňovania ich práv "vysúvaním" konania a administratívneho spisu mimo stavebného úradu."

Podľa prokurátorky taktiež "Krajský stavebný úrad - ako odvolací orgán porušil zákon svojím postupom v odvolacom konaní ... len mechanicky popísal priebeh prvostupňového konania. S uplatňovanými odvolacími dôvodmi sa (ne)vysporiadal odcitovaním obsiahlej právnej úpravy, bez posúdenia jej dodržania stavebným úradom. ... Niektoré dôvody v jednotlivých odvolaniach si vôbec nevšimol. Vzhľadom na to žiadne pochybenia nezistil, hoci už prvý úkon stavebného úradu - Obce Pitelová bol nezákonný a bez odstránenia tejto vady ... vôbec neboli splnené podmienky pre uskutočňovanie ďalších úkonov v konaní."

Mikuláš Huba - mikulas.huba@nrsr.sk