malé vodné elektrárne

Keď malé nie sú vôbec malé (alebo malé výkonom, ale veľké devastačnými účinkami)

Dávno tvrdím, že elektrárne s výkonom do 10 MW nemožno nazývať "malé". Ide len o kamufláž, ktorá má zastrieť skutočnosť, že neraz ide o priehrady skôr veľké, ako malé. Preto pred skratku MVE zásadne píšem tzv. Túto filozofiu presadzujem aj v rámci posudzovania aktualizácie Koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu Slovenska. Budem rád, keď ma/nás v tom podporíte. Bližšie info o procese hodnotenia žiadajte napr. od Mgr. Martiny Paulíkovej (paulikova@changenet.sk).

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“

V stanovenej lehote predkladáme ku Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“

V stanovenej lehote predkladáme k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky“

V stanovenej lehote predkladáme k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky“ nasledovné pripomienky:

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Vodný plán Slovenska“

V stanovenej lehote predkladáme k návrhu Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Vodný plán Slovenska“ nasledovné pripomienky:

Opäť jedna dobrá správa

BANSKÁ BYSTRICA 12. decembra (SITA) – Odporcovia výstavby malých vodných elektrární na Hrone dnes dosiahli ďalšie významné víťazstvo na súde. Banskobystrický krajský súd vyhovel žalobám obce Trnavá Hora a občianskeho združenia (OZ) Hron pre slobodné rieky...

Protestná akcia – výzva na účasť

1. september 2014: Protestná akcia bude zameraná na problematiku výstavby nových priečnych hatí na našich riekach (MVE). Vyjadrime verejne svoje oprávnené obavy a sústreďme pozornosť širokej i odbornej verejnosti na túto pálčivú problematiku. „Už čoskoro bude neskoro!“...

Pitná voda nie je samozrejmosť (tlačová správa z odborného seminára v NR SR)

Ochrana zdrojov podzemnej aj povrchovej vody na Slovensku dnes čelí viacerým aktuálnym až akútnym hrozbám. Problémy spojené s využívaním pitnej vody je nutné riešiť systematicky, v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, modernou praxou, najlepšou dostupnou technikou a platnou legislatívou EÚ. Zhodli sa na tom mnohí odborníci a odborníčky, ale aj ďalší zúčastnení z radov samosprávy, štátnej správy aj občianskych organizácií na odbornom seminári spojenom s diskusiou o smerovaní vodnej politiky v SR. Seminár zorganizoval predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba.

Kam smeruje vodná politika na Slovensku? - pozvánka

Pozvánka na seminár a diskusné fórum "Kam smeruje vodná politika na Slovensku?"

Príroda je neprenosná, výroba elektriny áno – rozhovor s Mikulášom Hubom

V schválenej vládnej Koncepcii využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030 sa ráta s výstavbou malých vodných elektrární (MVE) až v 368 profiloch na riekach po celom Slovensku. Na vážne nedostatky koncepcie dlhší čas upozorňujú rôzne štátne orgány ochranári, vedci, vodáci, rybári aj občania. Zatiaľ to nepomáha.

Stránky