Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Tak ako Envirofond, pán minister?

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 4. schôdzi schválila v zrýchlenom legislatívnom konaní vládny návrh novely zákona 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, ktorý predpokladá poskytnutie nízko úročnej pôžičky zo strany Environmentálneho fondu (ďalej EF) Poľnohospodárskej platobnej agentúre na zmiernenie vplyvu extrémnych poveternostných podmienok v poľnohospodárstve.

Toto opatrenie podľa predkladateľa nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie.
Navrhol som, aby sa tieto potreby kryli zo zdrojov rozpočtu a fondov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, alebo z rezervy vlády, a nie zo zdrojov EF.
Argumentoval som tým, že zdroje EF sú určené na iné účely, než ako sa navrhovalo v spomínanej novele.

Ako reakcia na moje argumenty v rozprave okrem iného odznelo, že takáto forma nevýhodnej „pôžičky“, ktorej návratnosť nie je ničím garantovaná a ktorá bude viazať prostriedky EF minimálne po dobu 18 mesiacov, je pre EF vlastne výhodná, lebo v banke, kde vraj tieto prostriedky EF ležia nevyužité, by sa znehodnocovali rýchlejšie.
Keďže som si nie vedomý, že by stav životného prostredia na Slovensku bol v takom dobrom stave, aby si nevyžadoval na svoje zlepšenie efektívne a operatívne investície z EF, interpelujem Vás, vážený pán minister, vo veci minulého, súčasného a plánovaného narábania s prostriedkami EF, a to v nasledujúcej štruktúre:

  1. Prehľad hospodárenia EF v uplynulých piatich rokoch.
  2. Plánované príjmy a výdavky EF na r. 2012 a ich doterajšie čerpanie.
  3. Plánované príjmy a výdavky EF na r. 2013 – 2015.

Okrem informácie o finančnom čerpaní žiadam aj o detailný vecný prehľad investícií a projektov podporených z EF v tomto kalendárnom roku, ako aj  o prehľad plánovaných priorít EF na r. 2013 – 2015.

Teším sa na Vašu operatívnu a vecnú odpoveď.

S pozdravom
Mikuláš Huba, poslanec NR SR
Bratislava 1. 8. 2012