Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Poslanci chcú zabrániť rozkrádaniu najcennejšieho prírodného dedičstva

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Ján Mičovský, Miroslav Kadúc, Mikuláš Huba spolu s opozičným poslancom Radoslavom Procházkom opäť predkladajú návrh zákona, ktorý komplexne definuje osobitné postavenie štátneho podniku  Lesy SR, správcu nášho najcennejšieho prírodného národného dedičstva.

Je dôležité poznať zložité vzťahy, do ktorých jednotlivé funkcie lesa vstupujú a pri akýchkoľvek zásahoch ich dôsledne rešpektovať. To je základná povinnosť každého subjektu, ktorému bolo zverené hospodárenie v lese. Osobitné postavenie medzi týmito subjektmi má štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý má zásadný význam pri správe lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu. Pri správe tohto majetku je vždy potrebné uprednostniť celospoločenský záujem vyjadrený najmä princípmi trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,“ vyhlásili poslanci.

Cieľom zákona je zakotviť zákonom nové etické štandardy, ktoré musí podnik pri svojej činnosti dodržiavať. Zákon zároveň zvyšuje nezávislosť riadiacich orgánov, ktoré sú viac prepojené s dlhodobými verejnoprospešnými cieľmi. Zákon zároveň zavádza vyšší stupeň kontroly prostredníctvom dozornej rady, zavádza prísnejšiu zodpovednosť riaditeľa aj dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojim konaním spôsobiť a zavádza nové orgány - etickú a spoločenskú radu.

„Lesy sú trvalým zdrojom  surovín nevyhnutných  pre  život každého z nás, ich vnímanie ako producenta dreva je už prekonané. To nás zaväzuje k mimoriadne uvážlivému hospodáreniu, kde vplyv záujmových skupín musí byť čo najviac obmedzený. Keďže skúsenosť učí, že obrovské zásoby dreva, bohaté revíry, či lukratívne chaty v správe štátneho  podniku Lesy SR bývajú  veľkým pokušením pre mocných, treba dať vedeniu podniku do rúk nástroj, ktorý im umožní odolávať škodlivým tlakom. Zákon, ktorý predkladáme, takýmto nástrojom je. Tézy zákona  vznikli na základe  konkrétnych smutných skúseností a to, že sa tento zákon sa opäť dostáva na pôdu parlamentu, považujem za pokračovanie príbehu na konci ktorého musí stáť vzorová správa štátnych lesov našej krajiny,“ tvrdí poslanec Mičovský

Zámer vypracovať osobitnú právnu úpravu - osobitné ustanovenia o štátnom podniku vykonávajúcom výlučnú správu lesného majetku vo vlastníctve štátu vznikol na základe udalostí z 24. júna 2009, keď zamestnanci podniku, jedným z nich bol aj predkladateľ zákona Ján Mičovský, otvorene poukázali na nekalé praktiky v riadení tejto organizácie. Nekritická ústretovosť vedúcich predstaviteľov podniku i príslušného ministerstva na korupčnú ponuku doby viedla zamestnancov podniku nielen ku kritike, ale následne aj k hľadaniu riešení ako v budúcnosti znížiť riziká takéhoto správania.  „Je totiž nepochybné, že bohatstvo, ktorým podnik disponuje, môže zvádzať mnohých, ktorí budú mať v budúcnosti možnosť reálne ovplyvniť jeho chod,“ dodáva Mičovský.

Predložený návrh zákona je nielen naplnením očakávania verejnosti, najmä tej odbornej z oblasti lesov a lesníctva, vo vzťahu k tomuto kľúčovému štátnemu podniku, ale zároveň plnením cieľov, ktoré v tejto oblasti vytýčila v roku 2007 vláda SR v podobe Národného lesníckeho programu a Národná rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie.

Cieľom návrhu zákona je:

a)    zakotviť nové princípy správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu a etické štandardy, ktoré musí tento podnik a jeho predstavitelia a zamestnanci dodržiavať,

b)    zaviesť nové vnútorné mechanizmy rozhodovania a kontroly rozhodovania podniku s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku, a to aj s priamym vstupom prezidenta SR do týchto mechanizmov,

c)     zakotviť prísnejšiu zodpovednosť  riaditeľa a členov dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojím rozhodovaním spôsobiť,

d)    vytvoriť v podobe etickej rady a spoločenskej rady nové orgány podniku, do ktorých fungovania sa môžu zapojiť nielen zamestnanci podniku, ale aj široká, najmä odborná verejnosť,

e)    vylúčiť prípadne obmedziť nakladanie s lesným majetkom vo vlastníctve štátu, a to najmä pokiaľ ide o prevod a účel nájmu takéhoto majetku, ako aj o nakladanie s ostatným majetkom štátu s dôrazom na ochranu lesníckych pamiatok a významných lesníckych miest a s cieľom zlepšiť nielen hospodárenie štátneho podniku,  ale aj posilniť jeho kultúrne funkcie.

V súvislosti s tým, že vládna strana nepodporila prvý pokus poslancov o schválenie tohto zákona (7. 11.2012) je vhodné pripomenúť si niekdajšie slová súčasných autorít štátu:

"Dajme štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky právnu formu, ktorá zdôrazní jeho postavenie a ktorá bude minimalizovať akékoľvek podozrenia z nehospodárneho nakladania alebo z toho, že podnik nefunguje hospodársky tak, ako by mal fungovať. Hlásim sa k tomu, že treba zmeniť štruktúru riadenia Lesov SR ako takých a nájsť pre ne nový model.“ (Róbert Fico,  predseda vlády Slovenskej republiky, reaguje 1. júla 2009 na protesty zamestnancov podniku Lesy SR

„Privítal som iniciatívu týchto ľudí, ktorí upozorňovali, a to celkom konkrétne, na veci, ktoré sú v hospodárení lesov zlé. Pozrel som si so záujmom ich tézy a predstavy o budúcej správe štátnych lesov, ako by sa v nich mohla urobiť náprava a som veľmi spokojný, až na niekoľko maličkostí, ktoré bude treba z legislatívneho pohľadu upraviť. Les nesmie byť fabrikou na peniaze pre niekoľko skupín, ale musí slúžiť všetkým. Dal som preto týmto ľuďom záruku, že ich budem v ich konaní podporovať.“ (Takto Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky zhodnotil 4. 2. 2010 prvý pokus zamestnancov podniku vypracovať zákon o š.p. Lesy SR.)

„Ministerstvo pôdohospodárstva uvíta a podporí každú úpravu, ktorá prispeje k lepšej ochrane štátneho majetku.“ (Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky 20. 8. 2012).   

Ján Mičovský, Miroslav Kadúc, Mikuláš Huba, Radoslav Procházka, poslanci NR SR