Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

List európskej komisii: Podpora lazníckeho osídlenia na Slovensku

Vážený pán komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

European Commission
DG Agriculture and Rural Development
130, Rue de la Loi
B – 1049 Brussels
Belgium

Bratislava, 9. 10. 2014

Vec: Podpora lazníckeho osídlenia na Slovensku

Vážený pán komisár EÚ,

v prvom rade nám dovoľte zablahoželať Vám k povereniu viesť v nasledujúcich rokoch veľmi dôležitý komisariát EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ako reprezentanti vecne príslušného výboru slovenského parlamentu by sme  tiež radi vyjadrili nádej, že naša vzájomná spolupráca bude užitočná pre Slovensko i pre Európu. Zároveň nám dovoľte obrátiť sa na Vás s jednou naliehavou záležitosťou.

Slovensko je z krajinárskeho hľadiska mimoriadne pestrá krajina, ktorá disponuje takmer všetkými krajinnými typmi. Osobitne zaujímavé sú laznícke oblasti charakterizované rozptýlenými sídlami - samotami, ktorých obyvatelia sa živia takmer výhradne ako malovýrobcovia v poľnohospodárstve a lesníctve. Vhodnejší však bude termín živili sa, pretože pôvodní obyvatelia svoje rozptýlené sídla zväčša už opustili, tieto chátrajú, resp. už aj zanikli, prípadne sa premieňajú na rekreačné - prevažne víkendové - sídla, ktoré však neraz nerešpektujú pôvodnú laznícku architektúru a ich užívanie sa bezprostredne neviaže na obhospodarovanie priľahlých pozemkov. Z hľadiska záchrany súčasného torza vzácneho pôvodného typu osídlenia, ktorého obyvatelia sú schopní robiť účinnú a prirodzenú údržbu podhorskej a horskej krajiny, a to udržateľným, ekologickým a krajinársky vhodným spôsobom, je na hodinách záchrany tejto časti kultúrneho a prírodného dedičstva Európy o „päť minút dvanásť“.

Jediný spôsob, ako zabrániť nenávratnému zániku jedinečnej lazníckej krajiny na Slovensku, je prijať legislatívne nástroje, právne normy a manažmentové opatrenia, ktoré by podporili pôvodný tradičný spôsob života a hospodárenia lazníckeho obyvateľstva. Súbežne s týmto listom pripravujeme návrh lazníckeho zákona, ktorý by pomohol stabilizovať posledných lazníckych „mohykánov“ a zachoval tak pre Slovensko a Európu tento jedinečný fenomén.

Domnievame sa, že takýto zámer je v súlade aj s novým programovacím obdobím EÚ a príslušnými operačnými programami na roky 2014 až 2020, kde nachádzame viacero položiek, ktoré by boli pre tento účel vhodné. Týka sa to najmä kapitoly 5.2.6. - Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach s osobitným zameraním na podkapitolu 5.2.6.2 Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Možnosti podpory nachádzame aj v kapitole 5.5. - Poradenské kapacity a v rámci nej v opatrení 11 - Ekologické poľnohospodárstvo a/alebo Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými špecifickými obmedzeniami.

Z hľadiska sledovaného cieľa nie je samozrejme podstatné, z ktorej kapitoly sa prostriedky poskytnú, ale to, aby v primeranom rozsahu poskytnuté boli. Išlo by o prísne účelovo viazanú podporu územne vymedzenej lazníckej krajiny, o ktorej sme presvedčení, že jej zachovanie je dôležité z pohľadu celej Európy. Ako opoziční poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vás preto žiadame, aby ste v rámci podpory agrosektora Slovenskej republiky v programovom období 2014 – 2020 otvorili otázku uvedenej podpory, a to pod osobitnou podkapitolou „Podpora pôvodného lazníckeho typu osídlenia na Slovensku vo väzbe na manažment krajiny ekologicky a krajinársky vhodnými postupmi“. Považujeme to z časového hľadiska za mimoriadne dôležité, pretože laznícky spôsob života zaniká na Slovensku mimoriadnou rýchlosťou, pričom dnes možno považovať jeho rozsah v porovnaní s rokmi 1950 – 1970, keď k zániku tohto typu osídlenia a okolitej krajiny začalo dochádzať,  za ojedinelý.

Tento list posielame na vedomie aj ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s cieľom rokovať s ním o našej iniciatíve, pričom očakávame, že Vašou reakciou bude otvorenie rokovania o otázke, ku ktorej naša iniciatíva smeruje, a že pozitívne ovplyvníte aj rozhodovanie slovenskej strany.

S úctou,

Ján Mičovský, Mikuláš Huba, Martin Fecko