Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zimné olympijské hry a príroda

Tlačová správa k pracovnému stretnutiu s diskusiou na tému Zimné olympijské hry a príroda s podtitulom Má mať politika prednosť pred odbornosťou?

Zámerom organizátorov bolo vypočuť si informáciu ministra životného prostredia, riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR a ďalších kompetentných o výsledkoch štúdie uskutočniteľnosti a ďalších analýz predpokladaných ekologických a environmentálnych dopadov avizovaných ZOH. Keďže zamýšľané disciplíny zimnej olympiády sa na Slovensku nedajú uskutočniť mimo územia národných parkov, bez zodpovedania  tejto zásadnej otázky, týkajúcej sa kľúčového limitujúceho faktoru, nie je možné prihlášku na kandidatúru vôbec podať.

Stretnutia sa odmietol zúčastniť minister životného prostredia Peter Žiga. Poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Mikuláš Huba od neho chcel počuť informáciu o dopadoch Zimných olympijských hier 2022 na životné prostredie. Minister mu však v liste odpovedal, že nie je možné jeho žiadosti vyhovieť a poskytnúť komplexnú informáciu o týchto dopadoch.

Ako povedal iniciátor stretnutia v NR SR, poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a  životné prostredie, hlavné problémy, súvisiace s témou stretnutia, sú:

Zásadné rozhodnutia či aspoň vyhlásenia na tému ZOH 2022 sa uskutočnili bez toho, aby bola verejnosť, odborníci, ale napr. i poslanci NR SR informovaní o výsledkoch komplexnej štúdie uskutočniteľnosti tohto megapodujatia v slovenských pomeroch. Takmer vôbec sa nehovorí o tom, že ZOH, resp. lyžiarske disciplíny ponúknuté Slovensku sa v našich podmienkach dajú uskutočniť jedine na území našich dvoch tatranských národných parkov TANAP-u a NAPANT-u, čo by v európskych krajinách na západ od nás bolo apriori neakceptovateľné. Komplexným problémom je aj celková dlhodobá neudržateľnosť projektu, ktorá nemá len dimenziu ekonomickú, ale aj ekologicko-environmentálnu.“

Do diskusie sa zapojil aj starosta obce Demänovská Dolina Jakub Vojtek, bývalý riaditeľ SACR Peter Belinský či riaditeľ inštitútu INESS Richard Ďurana so svojou prezentáciou „Olympijská samovražda“.

Organizátori stretnutia adresovali ministrovi životného prostredia SR, Petrovi Žigovi, tieto otázky:

Aký je postoj  súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany SR k avizovanému zámeru usporiadať Zimné olympijské hry 2022 v regióne Tatier, teda na území minimálne jedného národného parku?

V ktorých európskych štátoch sa konali zimné olympijské hry na území národných parkov?

Ako chce MŽP SR a ŠOP SR reagovať na zjavný nesúlad zámeru ZOH v regióne Tatier so znením zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého má byť na území národných parkov  ochrana prírody nadradená nad ostatné aktivity?

Bola hotová štúdia uskutočniteľnosti ZOH 2022 z ekologických a environmentálnych aspektov pred tým, ako predseda vlády SR vyhlásil, že Slovensko sa spolu s Poľskom bude uchádzať o ich usporiadanie?

Ak áno, aké sú hlavné zistenia a závery tejto štúdie a kde sa s ňou môže verejnosť oboznámiť?

Ak nie, tak prečo sa urobili zásadné politické vyhlásenia ku kandidatúre pred vznikom takejto štúdie?

Ak takáto štúdia a následné analýzy jasne preukážu, že ZOH v regióne Tatier sa nedajú uskutočniť bez fatálnych dopadov na prírodu národných parkov a krajinu ich ochranných pásiem, bude MŽP SR vetovať kandidatúru Slovenska na ZOH 2022?

M. Huba