Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zaujíma nás, ako sa rozhodlo o dobývacom priestore na ťažbu zlata v Detve

Obvodný banský úrad, Banská Bystrica

Bratislava, 12. 3. 2013

 Vec: Žiadosť o informácie

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nadväzujúcich právnych predpisov žiadam o kópiu kompletného spisu konania o určení dobývacieho priestoru Detva na ložisku rúd zlata navrhovaného firmou Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s.r.o., vrátane:

  • všetkých dokladov, ktoré boli doložené k návrhu na určenie dobývacieho priestoru (aj s kópiami obálok, v ktorých boli doručené) podľa § 28 ods. 1 písm. a) až f),
  • stanoviska Obvodného banského úradu v B. Bystrici k odvolaniam účastníkov konania,
  • stanovisko Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici,
  • stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja k návrhu na určenie vyššie uvedeného dobývacieho priestoru.

S pozdravom,

Mikuláš Huba

poslanec NR SR – predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie