Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Vyhlásenie účastníkov Valného zhromaždenia Zväzu ekologického poľnohospodárstva EKOTREND

Ekologické poľnohospodárstvo prispieva okrem údržby krajiny, zachovania biodiverzity, stabilizácii stavov hospodárskych  zvierat, produkcie kvalitných a bezpečných potravín bez rezíduí a konzervačných látok i k zvyšovaniu zamestnanosti na vidieku a rozvoju agroturistiky.

Naším cieľom je trvale udržateľným ekologickým poľnohospodárstvom chrániť životné prostredie, prírodu a jej zdroje, produkovať kvalitné biopotraviny a spoluvytvárať harmonickú a kultúrnu krajinu, starať sa o pestrosť života, vytvárať slušné životné podmienky pre človeka a chovanie zvierat, a tým udržať poľno-hospodárstvo ako tradičný odbor ľudskej činnosti.

My – poctiví roľníci, spracovatelia, zástupcovia škôl, mimovládnych organizácií a zároveň spotrebitelia a priatelia prírody, cítiaci zodpovednosť za budúcnosť zdravého životného prostredia a kvalitných potravín, združení vo zväze EKOTREND odmietame zovšeobecňovanie názoru o zneužívaní prostriedkov na EPV ( je to vec určenia podmienok v Nariadení ) a zároveň žiadame :

1) zachovať rozpočtované financovanie ekologickej poľnohospodárskej   výroby (EPV) v rokoch 2014-2020 v takom rozsahu ako v predchádzajúcom programovom období,

2) zachovať kontinuálnu podporu EPV v roku 2014 podľa podmienok určených v programovom období 2007-2013,

3) pokračovať  v novom programovom období 2015-2020 podľa nových Nariadení, ktoré budú stanovené tak, aby nebol priestor pre zneužívanie prostriedkov a zároveň, aby umožňovali zapojiť sa do EPV tým subjektom, ktoré majú skúsenosti s týmto spôsobom hospodárenia, sú k tomuto spôsobu hospodárenia nútené inými zákonnými predpismi (napr. zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o ochrane vôd, ...) a majú konkrétne výstupy v podobe spracovaných certifikovaných bioproduktov pre regionálny a slovenský trh,

4) zachovať zaťaženie dobytčími jednotkami od roku 2015 na 0,3 VDJ. Navrhované zvýšenie zaťaženia  sa môže prejaviť kontraproduktívne. Poctivý poľnohospodár vo vlastnom záujme (bez určovania podmienok a v snahe efektívne využiť prostriedky investované do technológie, do obnovy TTP, ap.)  rozširuje svoju produkciu, ak je o ňu v regióne záujem. Subjekty v EPV nemajú možnosť za jeden rok riešiť ustajňovacie priestory (pozemky, stavby), nakoľko doterajšie sú plne využité, nakoľko v EPV už bolo doteraz určené zaťaženie dobytčími jednotkami (0,3), majú obmedzenú produkciu objemových krmív na zimu z titulu ochrany biotopov, obmedzené kapacity hnojísk a pod.

5) zadefinovať v pripravovanom PRV na roky 2015-2020 financovanú podporu ochrany biotopov TTP v súvislosti s ekologickou poľnohospodárskou výrobou. Ak tieto plochy musia byť obhospodarované aj v extrémnych podmienkach, čo sa týka nadmorskej výšky a svahovitosti, bez produkcie, je kontraproduktívne určiť na tieto plochy zaťaženie dobytčími jednotkami.

6) povoliť  rozoranie  TTP do  5 %  v zmysle nariadenia EP a rady EÚ č.1307/2013    v podmienkach, kde TTP tvoria vysoký podiel a je potrebné zabezpečenie vlastných krmív pre EPV.

7) nesakcionovať farmára pri úbytku pôdy z rôznych dôvodov  počas trvania záväzku v EPV , ktore nespôsobil farmár.

8) zaradiť ovce a kozy do opatrenia "Životné podmienky zvierat"  ako v období 2007/2013.

V Liptovskej Tepličke, 22. 1. 2014

účastníci Valného zhromaždenia EKOTREND Slovakia