hydroenergetický potenciál

VEC: pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“

V stanovenej lehote predkladáme ku Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ nasledovné pripomienky:

Protestná akcia – výzva na účasť

1. september 2014: Protestná akcia bude zameraná na problematiku výstavby nových priečnych hatí na našich riekach (MVE). Vyjadrime verejne svoje oprávnené obavy a sústreďme pozornosť širokej i odbornej verejnosti na túto pálčivú problematiku. „Už čoskoro bude neskoro!“...

Pitná voda nie je samozrejmosť (tlačová správa z odborného seminára v NR SR)

Ochrana zdrojov podzemnej aj povrchovej vody na Slovensku dnes čelí viacerým aktuálnym až akútnym hrozbám. Problémy spojené s využívaním pitnej vody je nutné riešiť systematicky, v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, modernou praxou, najlepšou dostupnou technikou a platnou legislatívou EÚ. Zhodli sa na tom mnohí odborníci a odborníčky, ale aj ďalší zúčastnení z radov samosprávy, štátnej správy aj občianskych organizácií na odbornom seminári spojenom s diskusiou o smerovaní vodnej politiky v SR. Seminár zorganizoval predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba.

Kam smeruje vodná politika na Slovensku? - všetko v jednom o seminári (fotoreportáž + príspevky + tlačová správa)

Vo štvrtok 24. októbra 2013 sa na pôde Národnej rady SR uskutočnil diskusný seminár s názvom Kam smeruje vodná politika na Slovensku? Zverejňujeme všetky prezentácie a príhovory, a aj niektoré diskusné príspevky, ktoré na tomto seminári zazneli.

Kam smeruje vodná politika na Slovensku? - pozvánka

Pozvánka na seminár a diskusné fórum "Kam smeruje vodná politika na Slovensku?"

Príroda je neprenosná, výroba elektriny áno – rozhovor s Mikulášom Hubom

V schválenej vládnej Koncepcii využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030 sa ráta s výstavbou malých vodných elektrární (MVE) až v 368 profiloch na riekach po celom Slovensku. Na vážne nedostatky koncepcie dlhší čas upozorňujú rôzne štátne orgány ochranári, vedci, vodáci, rybári aj občania. Zatiaľ to nepomáha.

Mikuláš Huba: Alternatívne prístupy k energetike ako výzva

Úvodné vystúpenie na seminári a diskusnom fóre, 4. 6. 2013 v NR SR.

MVE na Hrone: Malé výkonom, veľké možnými škodlivými dôsledkami

Tlačová správa k problematike výstavby "malých" vodných elektrární na rieke Hron.

Obnoviteľné zdroje áno, ale inak

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.