Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Sto dní v parlamente = sto aktivít

Od prvého momentu, ako som zistil, že som sa stal poslancom NR SR, alebo lepšie povedané odo dňa, keď som prijal ponuku kandidovať ako nezávislý (obyčajný ochranár) na kandidátke OĽaNO, uvažujem o tom, ako dať tomuto poslaniu reálny zmysel, náplň, užitočnosť...

Od chvíle, ako som zložil poslanecký sľub, uplynulo práve 100 dní.

Keď to veľmi zjednoduším a spriemerujem, snažil som sa za každý z týchto dní urobiť niečo ako-tak zmysluplné a zapamätaniahodné. Keďže na svoju nedokonalú pamäť sa už nespolieham, robím a uverejňujem každomesačne odpočet týchto svojich aktivít: pre seba i pre druhých. Sto dní je symbolický časový úsek, po uplynulý ktorého sa zvykne v politike robiť prvá väčšia (seba)reflexia.

Nebudem Vás teraz obťažovať výpočtom stovky aktivít – napokon, nájdete ich aj s mojím komentárom, ak budete chcieť, na stránke www.obycajniochranari.sk.

Pokúsim sa len to, čo som v priebehu uplynulých sto dní v parlamente, okrem bežných poslaneckých činností,  zhrnúť do niekoľkých - povedzme desiatich - okruhov a urobiť si v tejto dosť nesúrodej množine trochu poriadok.

 1. Vystúpenia v pléne NR SR. Bolo ich dosiaľ, ak dobre počítam, 12. Z toho najrozsiahlejšie, najobsažnejšie a najkomplexnejšie odznelo v rozprave k Programovému vyhláseniu vlády na 2. schôdzi NR SR.
 2. Interpelácie členov vlády: zatiaľ ich bolo z mojej strany šesť a ich adresátmi boli predseda vlády, podpredseda vlády a minister vnútra, minister kultúry a minister životného prostredia.
 3. Legislatívne a iné iniciatívy: nepredložil som samostatne žiadny návrh zákona, ale spolupodieľal som sa na niekoľkých legislatívnych iniciatívach, najmä v podobe pozmeňujúcich návrhov.
 4. Vedenie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ide o výbor s nesmierne širokým tematickým zameraním, do ktorého sa, ako zvyknem hovoriť, zmestí každý meter štrorcový územia Slovenska. Patrí sem, okrem iného, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, potravinarástvo, životné prostrediie a rozvoj vidieka. Dosiaľ sa uskutočnili štyri schôze výboru, niekoľko desiatok prijatí a zoznam vybavenej korešpondencie sa pohybuje okolo čísla 50.
 5. Medzinárodné aktivity. Za najvýznamnejšiu považujem účasť na konferencii predsedov environmentálnych parlamenentných výborov z krajín EÚ a Európskeho parlamentu v Kodani na tému prípravy Summitu OSN Rio + 20. Odznelo tam niekoľko mojich príspevkov a nadviazal som tam cenné kontakty. K tomu by som prirátal pomerne intenzívnu spoluprácu s Bruselom, Prahou a Olomoucom, prijatie delegácie aktivistov z Tuniska a Rakúska, stretnutie s rakúskym prezidentom, veľvyslancom USA, PR, návštevu zastúpenia EÚ v SR a pod.
 6. Regionálne a miestne aktivity. Ich zhmotnenie predstavuje regionálna poslanecká kancelária v Trenčíne, ktorú sa mi podarilo otvoriť  a sprevádzkovať v Trenčíne najmä vďaka môjmu asistentovi Mgr. Richardovi Medalovi a jeho manželke. Okrem toho, že každomesačne minimálne raz navštívim Trenčín, uskutočnil som aj desiatky iných výjazdov, návštev a poslaneckých prieskumov na západnom, strednom i východnom Slovensku a aktívne som sa zúčastnil viacerých podujatí regionálneho či miestneho charakteru.
 7. Organizovanie seminárov, okrúhlych stolov a pod. na pôde NR SR. Dosiaľ to boli tri väčšie a niekoľko menších podujatí. Tie väčšie sa tematicky týkali spolupráce s tretím sektorom, 10. výročia priajtia Národnej spretégie trvalo udržateľného rozvoja a prípravy na Summit Rio+20.
 8. Publikačná činnosť, internet, facebook, spolupráca s médiami. Väčšinu relevatných textov, vystúpení,interpelácií a pod. umiestňujem na webovú stránku www.obycajniochranari.sk, časť z nich je prístupná aj na www.changenet.sk a niektorých ďalších serveroch. Spolupráca s médiami pozostávala dosiaľ z niekoľkých tlačových besied a tlačových správ a z cca 20 rozhovorov, z toho asi polovica bola takpovediac zásadného chrakteru: teda rozhovory v mienkotvorných médiách a na veľkej ploche.
 9. Venoval som prvý poslanecký plat na obnovu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka a vyzval som podobnému gestu aj svojich kolegov. K tomu som pridal zopár ďalších charitatívnych aktivít.
 10. Iné: sem by som zaradil všetko ostatné, čo sa nezmestilo do predchádzajúcich „balíčkov“.
  Napr. podnety a žiadosti o vyjadrenie adresovaného ministerstvám a iným úradom, stanoviská k rôznym problémom, recenzie a posudky, prednášky, diskusie, konzultácie neformálne pracovné stretnutia, budovanie asistentského a konzultačného tímu ai.

Ďakujem mojej asistentke, asistentom, sekretariátu,  kolegyniam, kolegom, konzultantom, poradcom, právnemu i mediálnemu tímu i všetkým ďalším, ktorí  akokoľvek pomohli tomu, aby mojich prvých sto dní v parlamente po dvadsiatich rokoch malo aký-taký zmysel.

Mikuláš Maňo Huba
Bratislava, 13.7.2012