Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Pýtame sa, ako to robia iní

Parlamentný inštitút NR SR sme si dovolili požiadať o vykonanie prieskumu príslušných legislatívnych úprav nižšie uvedených okruhov problémov na národnej úrovni  nasledujúcich štátov: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko, Velká Británia, Írsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko:

1) Ako upravuje legislatíva výrobu potravín na farme prvovýrobcu (legislatíva, realita) - konkrétne syry, mäsové výrobky, zavareniny, sušené ovocie?

2) Ako upravuje legislatíva predaj z dvora (na farme prvovýrobcu)? Čo je možné z dvora predávať a za akých podmienok?

3) Jestvuje legislatívna podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov (úľavy, motivácia) ?

4) Je legislatívne definovaný štatút farmárska rodina (odvody, dane) ?

5) Akým spôsobom sa dedí pôda (na Slovensku je to rovnakým dielom, takže sa pôda stále drobí) ?

6) Akým spôsobom sa rieši ochrana majetku a úrody farmára (farmársky zákon – ochrana majetku v extraviláne) ?

7) Kto a koľko sa platí za likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov (kafiléria) ?

8) Jestvuje legálna možnosť nákupu aj použitých strojov a zariadení z fondov EU ?

9) Ako je legislatívne riešená plemenitba? Musia na ňu byť použité iba plemenné zvieratá, odchované v šľachtiteľských chovoch, ktoré prešli hodnotením na nákupnom trhu a majú vystavené potvrdenie o pôvode?

10) Aké hladiny DPH sú v súčasnosti platné? Je uzákonená nižšia sadzba DPH na potraviny? Ak áno, v akej výške? Má predaj z dvora uzákonenú zníženú sadzbu DPH?

11) Uplatňujú sa legislatívne/finančné nástroje na podporu domácich potravín? Ako sú definované domáce potraviny (ak sú definované)?

12) Umožňuje legislatíva prípravu stravy pre deti v školských zariadeniach z produktov dopestovaných v školskej záhrade? Ak áno, za akých podmienok?

13) Umožňuje legislatíva štátnym školským zariadeniam/školským jedálňam voľbu vegetariánskej stravy pre strávnikov - žiakov?

14) Je používanie BIOpotravín (organic) v školských jedálňach a iných zariadeniach verejného stravovania (nemocnice, zariadenia pre seniorov) legislatívne podporené? (konkrétne napr. v Taliansku existuje takáto právna úprava).

15) Má štát zo zákona povinnosť robiť osvetu/informačnú kampaň/vzdelávanie žiakov/vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva? (vieme, že v Rakúsku áno, www.bio-info.at).

Vážime si ústretovosti pracovníkov Parlamentného inštitútu NR SR pri vybavovaní našej požiadavky, o to viac, že ide o veľmi široký prieskum, aj o veľmi špecifické otázky, v niektorých aspektoch pravdepodobne aj nad rámec možností a kapacít Parlamentného inštitútu NR SR.

O výsledkoch budeme návštevníkov stránky www.obycajniochranari.sk samozrejme informovať.