Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

ODPOVEĎ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra - vo veci novely Ústavy SR

Vážení páni poslanci,

odpovedáme na Vašu žiadosť, v ktorom nás prosíte o jazykovú konzultáciu časti znenia pripravovanej novely Ústavy SR, pričom ako spornú uvádzate hrubo vyznačenú časť tohto znenia:

„(2) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje;  zákaz sa nevzť ahuje na pitnú vodu a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľ ských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v n.dzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na humanitárnu pomoc a pomoc v núdzových stavoch ustanoví zákon.“

Z jazykového hľadiska konštrukcia balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky predstavuje tesnú prívlastkovú polovetnú konštrukciu (tesný prívlastok), ktorá rozvíja predovšetkým spojenie prírodnú minerálnu vodu, za ktorým bezprostredne stojí: prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky. Tento tesný prívlastok môže, ale nemusí rozvíjať aj spojenie pitnú vodu, keďže sa, ako je známe, rozlišuje „všetka pitná voda, teda aj nebalená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“ a „pitná voda balená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“. Vzniká tu teda nejednoznačnosť vo vyjadrení.

Vzhľadom na to, že z mimojazykového hľadiska sa rozlišuje „všetka pitná voda, teda aj nebalená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“ a „pitná voda balená do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky“, môže vzniknúť dvojaká interpretácia danej formulácie, tak ako ju uvádzate v prílohe 1; a aj vzhľadom na to, že v danom prípade ide o legislatívny text, ktorý si vyžaduje všeobecnú zrozumiteľnosť textu, odporúčame formulovať toto znenie presnejšie a uvedený tesný prívlastok zopakovať (v našom návrhu odporúčame zopakovať aj predložku na v ďalšej časti súvetia):

„...  zákaz sa nevzť ahuje na pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľ ských obalov na území Slovenskej republiky a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch... “.

S pozdravom

Mgr. Nicol Janočková, PhD., poverená riadením JÚĽŠ SAV