Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

List prezidentovi SR vo veci zákona o ochrane prírody a krajiny

 POSLANCI  NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MIKULÁŠ HUBA

JÁN MIČOVSKÝ

MARTIN FECKO

V Bratislave, 24. apríla 2014

Vážený pán prezident,

dňa 6. decembra 2013 sme si dovolili obrátiť sa na Vás s listom obsahujúcim žiadosť o nepodpísanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony pod parlamentnou tlačou č. 726 (ďalej len „novela zákona“).

Vo svojom liste sme Vás upozorňovali na viacero nedostatkov v novele zákona, kde sme poukazovali predovšetkým na jej nesystémovosť, ako aj na viaceré kontraproduktívne až škodlivé ustanovenia, ktoré právny stav platný do 31. 12. 2014 nezlepšujú, ale naopak zhoršujú, ako aj na ustanovenia, ktoré znižujú účinnosť a autoritu ochranu prírody a krajiny v Slovenskej republike. Novela vypúšťa spomedzi cieľov zákona aj ochranu charakteristického vzhľadu krajiny s „odôvodnením“, že sa tým bude zaoberať osobitný zákon, ktorý však ani do vlády, ani do NR SR dosiaľ nebol predložený. Vzniklo tak právne vákuum a spochybnila sa tým okrem iného aj samotná oprávnenosť názvu zákona, v ktorom sa ochrana krajiny spomína.

Upozorňovali sme Vás aj na priamy rozpor schválenej novely zákona s nasledujúcimi právnymi predpismi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi:

- smernica Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov, voľnežijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

 

- článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES o právnej ochrane databáz

 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva

 

- článok 13 Charty základných práv Európskej únie (2007/C 303/01),

- Európsky dohovor o krajine.

             Novela zákona však napriek tomu bola z Vašej strany podpísaná, z čoho vyplýva, že pripomienky, ktoré sme Vám adresovali, neboli vôbec akceptované a návrh zákona ste nevrátili v rámci Vašej ústavnej právomoci vyjadrenej v čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR v spojení s § 90 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národnej rade Slovenskej republike na opätovné prerokovanie a odstránenie vyššie uvedených rozporov.

Aj na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o Vaše stanovisko, ako ste sa s našimi vecnými pripomienkami naložili, prípadne o to, aby ste nám poskytli informáciu, na podklade akých skutočností ste sa rozhodli podpísať predmetnú novelu zákona.

S pozdravom, Mikuláš Huba za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

Vážený pán

Ivan Gašparovič

prezident

Slovenskej republiky

B r a t i s l a v a