Kontaminácia Žitného ostrova je zločin proti prírode i ľudskosti

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) včera odoslal otvorený list predsedovi vlády, ministrovi životného prostredia, ministrovi zdravotníctva a ďalším kompetentným vo veci kontaminácie vodných zdrojov na Žitnom ostrove. List podpísalo 64 osobností ochranárskeho hnutia (príloha). V liste sa o. i. konštatuje, že po medializácii kauzy vrakunskej skládky nebezpečného odpadu sa objavili informácie aj o kontaminácii využívaných vodárenských zdrojov na Žitnom ostrove. A to toxickým atrazínom.

Následne obyvatelia 6 obcí (s cca 5000 obyvateľmi) zostali pred Vianocami 2017 bez pitnej vody. Už to nie sú len obavy ochranárov, ktorí od čias Bratislavy/nahlas (1987) opakovane upozorňujú na zanedbávanie reálnej ochrany vôd a varujú pred jej hroziacou devastáciou. Sama príroda teraz usvedčila štátne orgány zo zlyhania pri zabezpečovaní ochrany vody, prírody a zdravia ľudí. A to priamo na území nášho najvýznamnejšieho prirodzeného rezervoáru donedávna kvalitných podzemných vôd, predstavujúceho národné bohatstvo medzinárodného významu!

Skutočnosť, že kontaminácia pitnej vody sa zistila až u spotrebiteľov, dokazuje, že štát de facto stratil kontrolu nad kvalitou podzemnej vody Žitného ostrova. S-O-S sa obáva, že podobná situácia panuje aj v iných vodohospodársky významných a zraniteľných regiónoch.

Ak by si všetky relevantné zložky riadne plnili svoje úlohy, k znečisteniu pitnej vody, k dlhodobej neinformovanosti a k ohrozeniu zdravia ľudí by nemohlo dôjsť. V procese prípravy aktuálneho Vodného plánu Slovenska desiatky expertov opakovane žiadali Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) o dopracovanie programu opatrení, osobitne v oblastiach s významnými zásobami pitnej vody (najmä na Žitnom ostrove, ale aj inde). Vzhľadom na závažnosť problému plošného znečistenia vôd Žitného ostrova a ohrozovania zdravia ľudí, ktorí sú neraz odkázaní na vodu z domových studní, S-O-S veľmi znepokojujú vyhlásenia MŽP na margo tohto prípadu. Nielenže si nepripúšťa svoju zodpovednosť, ale prišlo s tvrdením, že daný problém je nad rámec jeho kompetencií (hoci informácie o výskyte atrazínu v podzemnej vode má už od roku 2009)! Medzičasom plošný rozsah výskytu tohto jedu zaberá viac ako polovicu územia Žitného ostrova a miestami prenikol už do hĺbky viac ako 80 metrov! Mlčí aj ministerstvo zdravotníctva a jeho úrady verejného zdravotníctva, ktoré dopustili, že ľudia dlhodobo používali znečistenú vodu z verejných vodovodov. S-O-S upozorňuje na neinformovanosť ľudí o kvalite vody z verejných vodovodov. Je to pritom jedna z povinností štátnych orgánov, zakotvená v európskej smernici o pitnej vode.

V závere listu S-O-S dôrazne žiada preveriť kvalitu využívaných vodárenských zdrojov na Žitnom ostrove i v ostatných vodárensky významných regiónoch Slovenska a výsledky v zrozumiteľnej podobe sprístupniť verejnosti, pomenovať a riešiť príčiny znečistenia a posilniť kontrolnú funkciu inšpekčných orgánov. Vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby spoločne s MŽP špecifikovali chyby v systéme ochrany pitnej vody a zabezpečili ochranu ľudského zdravia a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby zabezpečilo taký spôsob hospodárenia na pôde, ktorý nebude ohrozovať vodné zdroje ani pôdu či biotu a zníži agrochemické zaťaženie pôdy. Podzemné vody a vodné zdroje ohrozujú aj ďalšie činnosti, súvisiace s hospodárskou činnosťou, dopravou, skladovaním, odpadovým hospodárstvom a pod., a preto S-O-S vyzýva všetky hospodárske a iné subjekty, pôsobiace v tomto citlivom území, aby svoju aktivitu prispôsobili požiadavkám ochrany vody.

Voda je nielen prírodné bohatstvo, ale aj životodarná surovina, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu. Jej nedostatok môže ohroziť zdravie i životy obyvateľstva a tým ohroziť plnenie základných funkcií štátu. S-O-S preto vyzýva predsedu Vlády SR, aby zvolal Bezpečnostnú radu SR, ktorá vyhodnotí bezpečnostné riziko z hľadiska ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a možného vyradenia veľkokapacitných vodárenských zdrojov Žitného ostrova.

 

Viac informácií:

RNDr. Elena Fatulová - elena.fatulova@gmail.com, Ing. Tatiana Kratochvílová - tana.kratochvilova@gmail.com, prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - mikulas.huba2@gmail.com, Ing. Martina Barancová Paulíková - paulikova@changenet.sk, Ing. Daniel Lešinský, PhD. - lesinsky@changenet.sk

 

PrílohaVeľkosť
Súbor Otvorený list S-O-S35.01 KB
Súbor Tlačová správa (20. 2. 2018)21.3 KB