Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia: Pralesy Slovenska

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR

 

Vážený pán minister,

v súlade s čL 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si
dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

V uplynulých dňoch prieniesli naše médiá alarmujúcu správu o likvidácii významnej súčasti nášho prírodného dedičstva, pralesov pod Veľkým bokom v Národnom parku Nízke Tatry. Žiaľ, tento prípad nie je na Slovensku ojedinelý a predstavuje len ďalšie ohnivko v reťazi ničenia našich pralesov a ďalších nenahraditeľných prírodných hodnôt (mementom z nedávnej minulosti je napr. zničenie časti pralesa v lokalite Smrekovica, ako aj na území Národnej prírodnej rezervácie Poľana).

Deje sa tak paradoxne v čase, kedy nás chrániť naše pralesy, okrem nášho vlastného zákona o ochrane prírody a krajiny, zaväzuje stále viac medzinárodných záväzkov, z ktorých uvediem aspoň:

Dohovor o biologickej diverzite, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor). K posledne menovanému dohovoru bol v máji 2011 (zhodou okolností práve v Bratislave) podpísaný Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, v čl. 10 ktorého sa okrem iného uvádza:

„Každá zo zmluvných strán musí na svojom národnom území prijať opatrenia, ktoré sú zamerané na identifikáciu a ochranu prirodzených lesov, a to najmä pralesov v Karpatoch, vytváraním chránených území s dostatočnou veľkosťou a v dostatočnom počte a realizáciou iných konkrétnych ochranných opatrení"

Požiadavky na záchranu posledných pralesov a pralesových zvyškov na Slovensku podporujú okrem vyššie uvedeného aj ďalšie skutočnosti (údaje pochádzajú z výskum FSC Slovensko, 2012):

  • výmera slovenských pralesov sa medzičasom zredukovala na 10 104 ha, čo predstavuje púhych 0,21% plochy štátu,
  • 68,5% výmery slovenských pralesov sa nachádza v 5. stupni ochrany a len zvyšok je dosiaľ nechránený (ale ak má dôjsť k realizácii vyššie citovaného protokolu, je ho treba chrániť aj preventívne),
  • veľká väčšina výmery pralesov na Slovensku sa nachádza na štátnych pozemkoch, nevyžadujúcich kompenzáciu majetkovej ujmy neštátnym vlastníkom z titulu ochrany.

Na základe vyššie uvedeného Vás, vážený pán minister, interpelujem vo veci nedostatočnej ochrany pralesov a pralesných zvyškov na Slovensku. Zároveň si Vás dovoľujem požiadať o urýchlené kroky k tomu, aby pralesy na Slovensku začali byť účinne chránené.

S úctou a pozdravom

Prof. Mikuláš Huba, poslanec NR SR
Bratislava 18. júna 2012

Kľúčové slová: