Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Interpelácia na tému devastácie národných parkov

Bratislava, 26. 8. 2013

Vec:  Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

nové a nové alarmujúce informácie z médií, ale aj osobné skúsenosti z návštevy terénu potvrdzujú moje obavy o osud našich národných parkov, s ktorými som sa na Vás obrátil pred rokom a na ktoré ste reagovali veľmi benevolentne. Ešte vypuklejšie sa to prejavilo vo Vašej reakcii na moju interpeláciu vo veci ambícií slovenskej vlády (ktorej ste členom) usporiadať environmentálne veľmi náročnú časť zimných olympijských hier na území našich národných parkov.

Aktuálne kauzy, ako napríklad akútne ohrozenie Štrbského plesa, či chronické kauzy, ako napríklad stále odsúvaná zonácia TANAP-u a obrovské hlučné stavenisko, na ktoré sa premenila oblasť Jasná – Chopok – Srdiečko a tatranské osady, ktoré majú paradoxne dodnes štatút kúpeľných, plne potvrdzujú to, čo desaťročia tvrdia nielen ochrancovia prírody, ale aj veľká väčšina prírodovedcov, urbanistov a územných plánovačov, zaoberajúcich sa Tatrami: Tatry sú koncepčne nevyriešené, stavebne, infraštruktúrne a prevádzkovo preťažené a veľká väčšina funkcií, ktoré stále viac a viac atakujú a devastujú územie TANAP-u a NAPANT-u, sa mala citlivým a rozumným spôsobom realizovať v ich neďalekom podhorí.

Rozhorčenie verejnosti nad devastáciou národných parkov, ktorej sa vláda i Váš rezort viac-menej nečinne prizerajú, stále rastie, čo opakovane dokazujú sociologické výskumy. Aj výzva 55 vedcov z februára 2012 upozornila, že najsilnejšie negatívne vplyvy na prírodu Tatier majú veľké, nedostatočne posúdené a často krátkozraké projekty developerských „veľkých hráčov“. Tie profitujú hlavne z nečinnosti štátnych orgánov a organizácií, ktoré prehliadajú dostupné fakty, svedčiace proti takýmto projektom. Dlhodobo významnejšie nezvyšujú kvalitu života miestnych a regionálnych spoločenstiev, zato zvyšujú riziko nenávratných strát biodiverzity a narušenia prírodných procesov, ktoré ju vytvárajú a udržiavajú a ktorých ochrana má byť zákonnou prioritou. Okrem týchto strát môžu významne znižovať aj dlhodobé zisky z udržateľného cestovného ruchu a z ekosystémových služieb.

Opätovne si Vás preto, vážený pán minister, dovoľujem interpelovať v tejto záležitosti, ktorá neznesie odklad a obrátiť sa na Vás s niekoľkými otázkami:

1. Ako je možné, že Vaše ministerstvo a ním riadená Štátna ochrana prírody SR mlčky akceptujú to, čo sa v súčasnosti odohráva na území našich národných parkov (podotýkam, že sa to netýka iba TANAP-u a NAPANT-u)?

2. Myslíte si, že autorita a kľúčové kompetencie Vášho rezortu a ŠOP SR sú dostatočné v konfrontácii s požiadavkami, záujmami a následne aktivitami developerov na území národných parkov? Ak to tak nie je – čo musí byť každému na prvý pohľad zrejmé – aké bezodkladné kroky (koncepčné, právne, sankčné, personálne, organizačné a iné) plánujete urobiť, aby sa situácia radikálne zlepšila?

3. Ako konkrétne ste zakročili, alebo aspoň vystúpili proti vyššie uvedeným negatívnym trendom, okrem Vášho stanoviska k ťažbe dreva v NPR Tichá a NPR Kôprová dolina? Prosím uviesť konkrétne príklady!

4. Aké sú stanoviská Vášho rezortu a ním riadených inštitúcií k vyššie uvedeným kauzám? Ako k nim vôbec mohlo dôjsť (ako príklad za mnohé uvediem opäť Štrbské pleso či prakticky celoplošnú likvidáciu lesných porastov v širokom okolí Čertovice)?

5. Nemyslíte si, že je najvyšší čas vyhlásiť embargo na novú výstavbu na území národných parkov (ako žiadala už spomenutá výzva vedcov z februára 2012) a iniciovať odstránenie všetkých zariadení a aktivít, ktorých prítomnosť na území národných parkov odporuje platnému zákonu o ochrane prírody a krajiny?

6. Aké zásadné opatrenia v prospech ochrany prírody a krajiny na území národných parkov má priniesť pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny? Prečo pri jej medzirezortnom prerokúvaní boli takmer bezo zvyšku odmietnuté, resp. ignorované zásadné pripomienky mimovládnych organizácií i vedeckých inštitúcií, smerujúce práve k efektívnejšiemu a systematickejšiemu výkonu a kontrole opatrení ochrany prírody a krajiny?

7. Prečo ste v takej pokročilej fáze v tichosti zastavili prípravu zonácie TANAP-u podľa medzinárodných štandardov, keď práve zonácia je v civilizovaných štátoch strategickým nástrojom na kombinovanie ochrany prírody s využívaním krajiny? Aká je Vaša predstava o dovŕšení tohto procesu?

8. Sú stavebné a iné antropické aktivity, prebiehajúce na území TANAP-u a NAPANT-u, podľa Vás v súlade s ochranou biotopov európskeho významu? Nemali by sa podrobiť aj primeranému posúdeniu významnosti ich vplyvov na predmet ochrany území európskeho významu podľa čl. 6.3 Smernice o biotopoch?

S pozdravom

Mikuláš Huba

 

Vážený pán

Peter Žiga, minister životného prostredia SR

 

PRÍLOHA: výzva vedcov ministrovi ŽP P. Žigovi z februára 2012

Tatry_intpel_Ziga_130826_pril_vyzva