Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Doplnenie zákona o pozemkových úpravách

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

(tlač 833)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

  1. V Čl. I sa vypúšťa bod 6.

Doterajšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa ponechať platné znenie § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktoré definuje obvod projektu pozemkových úprav a jeho ohraničenie. Obvod pozemkových úpravu je teda ohraničený hranicou, ktorá oddeľuje súvislé územia pozemkov patriacich do pozemkových úprav od súvislých území s pozemkami vyňatými z pozemkových úprav a od pozemkov, ktoré neboli zahrnuté do pozemkových úprav.

2. V Čl. I bode 7 v § 4 ods. 5 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je v konaní viac ako 50 účastníkov a ak sú pozemkové úpravy nariadené, rozhodnutie sa účastníkovi oznamuje verejnou vyhláškou.6)“.

Odôvodnenie:

            V § 4 ods. 5 sa navrhuje doplniť časť ustanovenia o doručovaní rozhodnutia o zmene obvodu projektu pozemkových úprav dotknutému účastníkovi konania, ktorého cieľom je odstrániť prieťahy spojené s doručovaním veľkému počtu účastníkov konania, a to najmä z dôvodu naplnenia zásad správneho konania, rýchlosti a hospodárnosti. Verejnou vyhláškou sa bude doručovať v prípade, ak počet účastníkov konania, ktorých sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka, bude vyšší ako 50.

            Obdobné riešenie sa uplatňuje aj pri rozhodnutiach o povolení alebo nariadení pozemkových úprav podľa § 8 ods. 7 zákona. Ak je v konaní menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.

            Pozmeňujúci a doplňujúci návrh však pri doručovaní rozhodnutia o zmene obvodu projektu počíta s doručovaním prostredníctvom verejnej vyhlášky len v prípadoch, keď ide o rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav, ak sú pozemkové úpravy nariadené, a to z dôvodu, že v takýchto prípadoch je vylúčená možnosť účastníka podať opravný prostriedok. V prípade rozhodnutia o zmene obvodu projektu pozemkových úprav, ak sú povoľované sa navrhuje zachovať doručovanie do vlastných rúk aj v prípade počtu účastníkov konania nad 50, aby im bola zachovaná reálna možnosť zoznámiť sa s obsahom rozhodnutia a prípadne proti nemu podať opravný prostriedok.

3. V Čl. I sa vypúšťa bod 10.

Doterajšie body sa následne prečíslujú.

Odôvodnenie:

            Navrhuje sa ponechať súčasné znenie § 5 ods. 6 zákona, ktorým sa zamestnancom okresných úradov v sídle kraja, okresných úradov a ministerstva zakazuje výkon prác súvisiacich s pozemkovými úpravami alebo ochranou poľnohospodárskej pôdy, ktoré ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja alebo okresný úrad objednáva, a to za účelom získania peňažných príjmov. 

4. V Čl. I bod 12 znie:

„12. V 6 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 2 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. c) a d)“.“.

Odôvodnenie:

            Vládny návrh zákona navrhuje zo súčasného znenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona vypustiť zaradenie investora medzi účastníkov konania v prípade, ak ide o konanie o pozemkových úpravách, ktoré sú potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny. Zároveň priznáva investorovi postavenie účastníka konania v prípade, ak má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo jeho ucelenej časti.

            Navrhuje sa ponechať investora ako účastníka konania pri vykonávaní pozemkových úprav v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny, pretože konanie týkajúce sa ochrany krajiny a prírody je rovnako dôležité a s investorom bezprostredne súvisí, resp. sa ho týka.

5. V Čl. I bod 40 znie:

„40. V § 11 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri vzniku rozdielnej hodnoty pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav si môžu vlastníci určiť rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov až do výšky 25 % v zásadách pre umiestnenie nových pozemkov.“.“.

Odôvodnenie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá úpravu vládneho návrhu zákona s výnimkou pripojenia vety týkajúcej sa výmery do 200 m2, pretože prekročenie prípustného rozdielu v neprospech vlastníka je už zakotvené bez ohľadu na výmeru v platnom znení zákona v znení tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

6. V Čl. I bod 41 znie:

„41. V § 11 ods. 5 prvej vete sa slovo „desať“ nahrádza slovom „päť“.“.

Odôvodnenie:

Ide o vypustenie zmeny výrazu „vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia“ jeho nahradením výrazom „po odpočítaní podielu pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia“  navrhované vládnym návrhom zákona. Zmenou by totiž došlo k situácii, kedy by rozdiel výmery pôvodných a nových pozemkov v sebe nezahŕňal pozemky alebo ich časti potrebné na spoločné zariadenia a opatrenia, ale tieto podiely pozemkov alebo ich časti by sa odpočítavali. 

V ostatnom pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá úpravu vládneho návrhu zákona, podľa ktorého sa sprísňuje limit pre výmeru pozemkov § 11 ods. 5 na plus mínus 5 % z pôvodných 10 %, nakoľko tolerancie je možné bez problémov dodržať, avšak s výnimkou pripojenia vety týkajúcej sa výmery do 200 m2, pretože prekročenie prípustného rozdielu v neprospech vlastníka je už zakotvené bez ohľadu na výmeru v platnom znení zákona.

7. V Čl. II bode 3 v § 4 ods. 6 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

Odôvodnenie:

V súvislosti s úpravou navrhovanou v bode 9 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo treba upraviť aj funkčné obdobie komisie, aby mal kto prípadný návrh na zmenu schváleného registra posúdiť pred vydaním rozhodnutia správneho orgánu.

8. V Čl. II bode 6 v § 7 ods. 3 sa vypúšťa veta: „Rozhodnutie o schválení registra sa doručuje verejnou vyhláškou“.

Odôvodnenie:

Hoci takýto spôsob doručovania správny poriadok pripúšťa, nejaví sa byť náležitým, keďže schválený register môže predstavovať zásah do vlastníckeho práva účastníka konania, ktorý ho môže dať následne preskúmať súdom v zmysle platného aj nového znenia § 7 ods. 3. Preto je dôležité, aby sa vlastník, ktorý má často trvalý pobyt mimo obce, kde konanie o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim prebieha, mohol o rozhodnutí dozvedieť včas a prípadne sa aj domáhať svojich práv, ktoré mohli byť poškodené, na súde.

9. V Čl. II bode 7 v § 7 ods. 6 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa predĺžiť lehotu na rozhodnutie o zmene údajov schváleného registra do katastra nehnuteľností vzhľadom na dĺžku iných súvisiacich a prebiehajúcich konaní, ktorých výsledok by mohol mať vplyv na údaje o vlastníckom práve zapísanom na základe takéhoto registra do katastra nehnuteľností.