Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Dôležité víťazstvo občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato na Najvyššom súde SR

Poslanec NR SR Mikuláš Huba (OĽaNO), predseda  parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, víta nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR týkajúce sa prebiehajúceho sporu o ťažbu zlata pri Detve, ktorú chce realizovať spoločnosť Eastern Mediterranean Resources - Slovakia (EMED). Občianske združenie Podpoľanie nad zlato v zastúpení advokátkou Evou Kováčechovou žalovalo príslušný banský úrad, že ho neoprávnene vylúčil ako účastníka konania o určenie dobývacieho priestoru Detva, čo je v rozpore s Aarhuským dohovorom*. Ten má ako medzinárodná zmluva ratifikovaná SR prednosť pred slovenskými zákonmi. Najvyšší súd SR 12. Marca 2013 jednomyseľne a v plnom rozsahu potvrdil predošlé rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, že občianske združenie, ktoré má za cieľ chrániť životné prostredie pred negatívnymi dopadmi ťažby nerastných surovín na Podpoľaní a jeho okolí, má postavenie účastníka v uvedenom konaní.

"Je to veľmi dôležitý precedens pre všetky podobné prípady hroziace poškodením životného prostredia, v ktorých sa dotknutí občania aktívne dožadujú svojho práva na informácie a na spoluúčasť pri rozhodovaní. Orgány verejnej správy musia demokraticky rešpektovať občianske práva a legitímne požiadavky ľudí aj v prípadoch, keď je názor verejnosti protichodný ako zámer investora. Musia poskytnúť verejnosti čo najširší priestor na presadenie jej záujmov a potrieb," hovorí Mikuláš Huba.

Podľa čl. 7 Aarhuského dohovoru sa majú verejnosti poskytnúť potrebné informácie a prijať vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia účasť verejnosti (okrem iného) aj na príprave plánov a programov súvisiacich so životným prostredím, a to v transparentných a spravodlivých podmienkach. Pritom podľa čl. 6 ods. 4 je nevyhnutné umožniť včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti, a tak sa jej účasť môže uskutočniť efektívne. Pred zákonom preto neobstojí argumentácia firmy EMED, Obvodného banského úradu v B. Bystrici a po ňom aj Hlavného banského úradu, že konaním o určení dobývacieho územia sa ešte nepovoľuje žiadna konkrétna činnosť, keďže sa "len" rozhoduje o využití územia.

"Táto argumentácia sa snaží odsunúť námietky a pripomienky verejnosti až do druhej fázy procesu - do rozhodovania úradov o konkrétnom projekte, teda v tomto prípade o vydaní povolenia na ťažbu zlata. Lenže v týchto konaniach potom úrady na Slovensku zvyknú odkazovať ľuďom, že na ich námietky je už neskoro a mali sa ozvať ešte v prvej fáze procesu (odkiaľ ich však vylúčili). Úradníci tak neoprávnene a nedemokraticky znemožňujú verejnosti spolurozhodovať o zásadných veciach, ktoré ovplyvňujú životy ľudí," hovorí Mikuláš Huba. Na túto skutočnosť upozornil vo svojom najnovšom uznesení aj Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Podľa slovenského právneho poriadku iba účastník konania (fyzická aj právnická osoba) má reálnu možnosť svojím konaním - teda napríklad námietkami a pripomienkami - včas ovplyvňovať priebeh a výsledky konania. Tzv. zúčastnená osoba ani osoby stojace mimo konania už takúto možnosť nemajú. Preto je podľa Krajského súdu aj Najvyššieho súdu nutné, aby občianske združenie, ktoré chráni životné prostredie v dotknutom regióne, v prípade svojho záujmu bolo účastníkom konania a nebolo vylúčené z reálnej možnosti ovplyvniť činnosť s dopadmi na životné prostredie.

Súd taktiež upozornil, že aj správne orgány, teda úrady s rozhodovacou právomocou podľa zákona, majú rovnakú povinnosť aplikovať európske (aj medzinárodné) právo a zdržať sa aplikácie ustanovení národného práva, ktoré sú v rozpore s ním. Banské (aj všetky iné) úrady preto musia dodržiavať a uplatňovať Aarhuský dohovor rovnako ako legislatívu SR.

17. 4. 2013

Kontakt: Mikuláš Huba - mikulas.huba@nrsr.sk

Pozn.: * Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, Oznámenie MZV SR č. 43/2006 Z. z.