Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Chceme, aby investičná pomoc pomáhala (aj) životnému prostrediu

O sociálne a ekologicky orientovanom trhovom hospodárstve, ako o doktríne fungovania a smerovania štátu, sa píše v Ústave Slovenskej republiky.

Minimálne od roku 1992, kedy sme sa - ešte ako súčasť bývalej ČSFR – zaviazali dodržiavať záväzky Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji a definitívne od roku 2001, kedy vláda SR prijala Národnú stratégiu TUR, máme povinnosť prihliadať nielen na sociálne a ekonomické, ale v maximálnej možnej miere aj na environmentálne aspekty rozvoja.

Predložený vládny návrh novely zákona o investičnej pomoci obsahuje ustanovenie, ktoré by malo zabrániť tomu, aby sa investičná pomoc poskytovala na projekty ohrozujúce životné prostredie.

To vítam.

Ale zároveň som presvedčený, že by sme mali k tejto problematike pristupovať nielen reštriktívne, ale aj proaktívne. Inými slovami, investičná pomoc by nielenže nemala poškodzovať životné prostredie, ale mala by ho aj zlepšovať.

S týmto zámerom predkladám aj nasledujúci stručný a jednoduchý doplňujúci návrh, ktorý podľa môjho názoru vylepšuje predložený vládny návrh a dopĺňa do neho novú, spoločensky žiaducu dimenziu. Preto si myslím, že nikto z Vás by s prijatím tohto môjho doplňujúceho návrhu nemusel mať problém.

Môj doplňujúci návrh znie:

DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 (tlač 357)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

  1. V Čl. I bode 1 v § 1 ods. 1 sa za slovo „rozvoja“ vkladá čiarka a slová „zlepšenia životného prostredia a kvality života“.

Odôvodnenie:

Účel poskytovania investičnej pomoci sa rozširuje o environmentálne parametre, ktorých zohľadnenie pri investičných stimuloch by malo byť samozrejmé pre krajinu oficiálne podporujúcu paradigmu trvalo udržateľnému rozvoju s troma základnými piliermi: sociálnym, ekonomickým a environmentálnym.

  1. V Čl. I bode 2 v § 3 písm. a) sa za slová „existujúcom podniku“ vkladá čiarka a slová „zlepšenie environmentálnych parametrov výroby“.

Odôvodnenie:

Do definície investičného zámeru sa pripája aj environmentálny parameter výroby, ktorý by mal byť podľa predkladateľa súčasťou tejto definície z dôvodu žiaducej podpory  ochrany životného prostredia pri akomkoľvek investičnom zámere.

3. V Čl. I bode 13 sa § 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) realizácia investičného zámeru vedie k zlepšeniu stavu životného prostredia“.

4. V Čl. I bode 13 sa § 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) realizácia investičného zámeru vedie k zlepšeniu stavu životného prostredia“.

Odôvodnenie k bodom 3 a 4:

Tak činnosť technologických centier, ako aj centier strategických služieb by mala smerovať okrem iného i k zlepšeniu stavu životného prostredia. Z tohto dôvodu sa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre oba typy centier rozširujú o novú podmienku, ktorá zohľadňuje environmentálne aspekty investície.

Navrhujem, aby sa o bodoch 1 a 2 a o bodoch 3 a 4 hlasovalo spoločne.