Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa rozhodovalo o ťažbe zlata v Detve?

Problematike ťažby zlata v Detve venujeme dlhodobú a systematickú  pozornosť. Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vykonal v tejto veci dvojetapový poslanecký prieskum. Najskôr - koncom februára t.r. - na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici (OBÚ), ktorý koncom minulého roka vydal rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru Detva. Následne sme sa stretli  s predstaviteľmi ďalších zainteresovaných subjektov, ktoré sa voči rozhodnutiu OBÚ odvolali.

Okrem toho som si z Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici, ktorý momentálne rozhoduje o odvolaní voči spomínanému rozhodnutiu, vyžiadal celý spisový materiál, ktorý mi bol doručený v týchto dňoch s výnimkou zmluvy s cyperskou ťažiarskou firmou EMED, ktorá zmluvu odmietla poskytnúť, voči čomu sa plánujem odvolať.

Na základe vyššie uvedeného komplexného prehľadu o situácii okolo plánovanej povrchovej ťažby zlata s použitím kyanidovej metódy lúhovania v Detve možno konštatovať, že Obvodný banský úrad vydal rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru v zásadnom rozpore s aktuálnymi stanoviskami dotknutých obcí (mesto Detva a obec Dúbravy) a nezobral do úvahy ani oprávnené námietky najväčšieho zamestnávateľa v regióne, PPS Group a.s., ktorý sa obáva otrasov, prašnosti, znečistenia podzemných vôd i ohrozenia zamestnanosti a investícií vložených do areálu podniku v uplynulých rokoch. Podobne neboli rešpektované ani odmietavé stanoviská ďalších dotknutých právnických a fyzických osôb. Z konania bolo neoprávnene vylúčené Občianske združenie Podpoľanie nad zlato, pričom protiprávnosť takéhoto postupu OBÚ  potvrdil aj konečný verdikt Najvyššieho súdu. V súlade s banským zákonom i názorom expertov mal Obvodný banský úrad pred svojím rozhodnutím požadovať posúdenie vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona o EIA, čo taktiež neurobil. Namiesto toho sa pri rozhodovaní opieral o štúdiu sociálnych dopadov a technicko-ekonomickú štúdiu, ktoré nespĺňajú kritériá skutočne odborných štúdií a majú skôr charakter propagačných materiálov na podporu ťažby. O tom, že v spisoch nesedia ani niektoré dátumy, už radšej pomlčím.

Spôsob rozhodovania Obvodného banského úradu v tejto veci možno označiť za nebezpečný precedens účelového postupu štátneho orgánu v prospech jednej záujmovej finančnej skupiny a v neprospech všetkých potenciálne negatívne dotknutých subjektov v danom regióne, ktoré svoj nesúhlasný postoj jasne a včas formulovali v podobe záväzných stanovísk. Tieto však úrad nezobral do úvahy.

Na záver ešte malé zamyslenie: Cena zlata neustále stúpa. Technológie na jeho ťažbu a úpravu sa stále zdokonaľujú. Všetko preto nahráva tomu, aby sme časť prírodného dedičstva nechali aj budúcim generáciám. Aj tak  sme z neho už vyťažili a zničili práve dosť!

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie