Výzva: Sme pobúrení neprimeranými zásahmi do korýt vodných tokov v Tatrách

Slovenský ochranársky snem je pobúrený, že pod zámienkou ochrany pred povodňami dochádza vo Vysokých Tatrách a v ich podhorí k neprimeraným zásahom do korýt vodných tokov, a tým k devastácii chránených riečnych ekosystémov európskeho významu. Uvedomujeme si, že v blízkosti tokov sa nachádzajú sídla a komunikácie, a preto boli niektoré povodňové zabezpečovacie práce nevyhnutné. Odstraňovanie starších sedimentov, narušovanie prirodzeného striedania tíšinových a prúdivých úsekov a ďalšie odborne i právne sporné zásahy do korýt však svojím charakterom a rozsahom nezohľadňujú fakt, že ide o toky v chránených územiach, nerešpektujú najlepšie dostupné vedecké poznatky o fungovaní a ochrane riečnych ekosystémov ani požiadavky európskej legislatívy na nezhoršovanie ekologického stavu vodných tokov.

Správca toku svojím konaním porušuje nielen ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v oblasti ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov, ochrany biotopov a ochrany mokradí, ale tiež smernicu Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Vzniknutú situáciu považujeme za trestuhodné zneužívanie slabých miest platnej legislatívy, ktoré viac ako mesiac po skončení povodne umožňuje správcom vodných tokov o. i. obchádzať štandardné posudzovanie protipovodňových opatrení orgánmi ochrany prírody a verejnosťou. Neprimeraný rozsah prác zadaných bez riadneho výberového konania navyše vedie k čerpaniu verejných zdrojov aj na zbytočné zásahy, ktoré budú mať dlhodobé negatívne dopady na ekologický stav dotknutých tokov a spoluvytvárajú podmienky na vznik ešte vážnejších povodňových situácií v budúcnosti.

Oceňujeme krok ministra životného prostredia, ktorý dal preveriť prebiehajúce práce, čo však neznamená ich zastavenie. Vyzývame preto ministra životného prostredia, aby v zmysle ustanovenia § 11 ods. 12 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami odvolal vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity na rieke Belá, ktorý po takmer dvoch mesiacoch od jeho vyhlásenia už dávno stratil svoje opodstatnenie; pričom však je to zároveň dôvod, ktorý formálne oprávňuje správcu vodného toku na vykonávanie  protipovodňových zabezpečovacích prác na rieke Belá.

Ministra životného prostredia takisto vyzývame, aby dal okamžite všetky práce, ktoré nesúvisia s nevyhnutným odstraňovaním následkov povodní, zastaviť a vyvodil osobnú zodpovednosť voči osobám, ktoré majú rozhodujúci podiel na vzniknutej situácii.

Žiadame Ministerstvo životného prostredia SR, aby zabezpečilo, že obsah a rozsah povodňových zabezpečovacích prác bude odteraz zodpovedať riadne posúdenému riziku ohrozenia obyvateľstva a majetku. Žiadame, aby pri protipovodňových úpravách vodných tokov ich správcovia skoncovali s praktikami devastujúcimi riečne ekosystémy a začali sa riadiť najlepšími dostupnými vedeckými poznatkami a legislatívnymi požiadavkami na nezhoršovanie stavu vodných tokov.

Zákonodarné orgány žiadame o prijatie zmien v zákone o vodách a v zákone o ochrane pred povodňami a súvisiacich právnych predpisoch, ktoré zabránia zneužívaniu povodňových a podobných mimoriadnych či „katastrofických“ situácií na zjavne neprimerané poškodzovanie prírodného i krajinného dedičstva a plytvanie verejnými zdrojmi.

Tomáš Derka (doc. RNDr., PhD.) – kontaktná osoba: tomas.derka@gmail.com

Alexander Ač (Mgr., PhD.), Erik Baláž (Ing.), Martina Barancová Paulíková (Ing.), Sabina Barborjak-Galeková, Dušan Bevilaqua (Ing., PhD.), Ladislav Bíro (Ing.), Miroslava Čierna Plassmann (Mgr., PhD.), Michal Deraj (Mgr.), Lucia Deutschová (Mgr.), Ján Dobšovič (Mgr.), Viera Dubačová (Mgr. art.), Martin Hojsík (Mgr.), Elena Fatulová (RNDr.), Karol Fröhlich (Ing., DrSc.), Fedor Gömöry (doc. Ing., DrSc.), František Guldan (Ing.), Ján Hanušin (RNDr., CSc.), Boris Hochel (Ing. arch.), Dionýz Hochel (Mgr.), Zuzana Homolová (Mgr.), Mikuláš Huba (prof. RNDr., CSc.), Kristína Hudeková (Mgr.), Zuzana Hudeková (Ing., PhD.), Vladimír Ira (prof. RNDr., CSc.), Irena Jenčová (Mgr., PhD.), Ján Kadlečík (RNDr.), Ľubica Kolková (Ing.), Eva Kováčechová (Mgr.), Ľubica Krištofová (RNDr.), Ján Lacika (doc. RNDr., CSc.), Ľubica Lacinová (doc. RNDr., DrSc.), Daniel Lešinský (Ing., PhD.), Milan Lichý (Ing.), Branislav Líška (doc. MUDr., CSc.), Dana Mareková (Mgr.), Richard Medal (Mgr.), Klaudia Medalová (Ing.), Juraj Melichár (Ing.), Juraj Mesík (MUDr.), Vladimír Mokráň (Mgr.), Branislav Moňok, Juraj Nvota (prof.), Samuel Pačenovský (MVDr.), Daniel Pastirčák, Jana Pavlíková (Ing.), Tomáš Peciar (Mgr.), Henrich Pifko (doc. Ing. arch., PhD.), Vladimír Pirošík (Mgr.), Andrej Popovič (Mgr.), Juraj Rizman, Samuel Smetana (Mgr.), Eva Stanková (RNDr., PhD.), Boris Strečanský (Mgr.), Štefan Szabó (Ing., PhD.), Silvia Szabóová (RNDr.), Ján Szőllős (Mgr. RNDr., CSc.), Jozef Šibík (RNDr., PhD.), Katarína Šimončičová (Ing.), Natália Šovkoplias (Mgr.), Eulalia Štefanová, Ján Topercer (Ing., CSc.), Ľubica Trubíniová (Ing.), Marcel Uhrin (doc. RNDr., PhD.), Alexander Vágner (Ing.), Imrich Vozár (Mgr.), Juraj Zamkovský, Anna Zemanová (RNDr.), Pavol Ziman

11. 9. 2018

P. S.:   Považujte tento list za otvorený, prosím.

Na vedomie:

  • Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
  • Správa TANAP
  • TASR, SITA
PrílohaVeľkosť
Súbor Výzva ministrovi životného prostredia35.48 KB