Odpoveď predsedu vlády na list S-O-S o kontaminácii Žitného ostrova

19. februára t. r. Slovenský ochranársky snem (S-O-S) odoslal otvorený list predsedovi vlády, ministrovi životného prostredia, ministrovi zdravotníctva a ďalším kompetentným v súvislosti s kontamináciou vodných zdrojov na Žitnom ostrove. V liste sme o. i. dôrazne žiadali preveriť kvalitu využívaných vodárenských zdrojov na Žitnom ostrove i v ostatných vodárensky významných regiónoch Slovenska a výsledky v zrozumiteľnej podobe sprístupniť verejnosti, pomenovať a riešiť príčiny znečistenia a posilniť kontrolnú funkciu inšpekčných orgánov. Zároveň sme vyzvali predsedu vlády, aby zvolal Bezpečnostnú radu SR, ktorá vyhodnotí bezpečnostné riziko z hľadiska ohrozenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a možného vyradenia veľkokapacitných vodárenských zdrojov Žitného ostrova.

V liste sme taktiež vyzvali ministerstvo zdravotníctva, aby spoločne s MŽP špecifikovali chyby v systéme ochrany pitnej vody a zabezpečili ochranu ľudského zdravia a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby zabezpečilo taký spôsob hospodárenia na pôde, ktorý nebude ohrozovať vodné zdroje ani pôdu či biotu a zníži agrochemické zaťaženie pôdy

V týchto dňoch sme dostali odpoveď predsedu vlády Petra Pellegriniho. Zhruba na jednej strane konštatuje, že problém sa týkal pitnej vody v šiestich obciach, v ktorých situáciu vyriešili technickými opatreniami do dvoch mesiacov. Takže v súčasnosti je problémová situácia už len v jednej obci, ktorej ministerstvo životného prostredia práve pomáha získať dotáciu na zabezpečenie uhlíkových filtrov na dodávanie pitnej vody.

TOTO považuje predseda vlády - a zrejme aj ostatní kompetentní vo vláde a na dotknutých ministerstvách - za primeranú odpoveď na našu výzvu. A zjavne aj za riešenie dlhodobej kontaminácie podzemných vôd Žitného ostrova toxickými látkami najrôznejšieho druhu a pôvodu... 

Názor si urobte sami - list v plnom znení nájdete v prílohe.