Námety na program pokrízovej obnovy

Návrh programu pokrízovej obnovy ekonomiky

Princípy

Opatrenia na bezprostrednú stabilizáciu ekonomiky musia zároveň prispievať k zvyšovaniu odolnosti spoločnosti a krajiny proti budúcim krízam (najmä globálnemu rozvratu klimatického systému a iným ekonomickým, ekologickým, epidemiologickým a ďalším krízam).

Prioritné sú opatrenia na zvyšovanie miery potravinovej, energetickej a ekonomickej sebestačnosti a ekologickej stability štátu a regiónov s maximálnym využitím lokálnej práce a zdrojov.

Opatrenia na podporu hospodárskych aktivít musia prispievať k regionalizácii cyklov výroby, distribúcie a spotreby a ich cieľom nesmie byť zvyšovanie ani podpora vývozu kapitálu alebo zdrojov z krajiny.

Sociálne opatrenia musia prioritne riešiť problémy ekonomicky najslabších vrstiev obyvateľstva.

Opatrenia do zlepšenia verejných služieb musia prioritne riešiť budovanie kapacít a infraštruktúry v regiónoch.

V oblasti dopravy sa podporné opatrenia musia presmerovať do rozvoja udržateľnej dopravy - najmä verejnej dopravy, cyklodopravy a pod.

Nosné rezortné programy

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny:
Zavedenie nepodmieneného príjmu pre všetkých občanov (počas trvania pandémie + definovaného obdobia konsolidácie)
Program podpory sociálneho, obecného a komunitného podnikania

Rezort dopravy a výstavby:
Program obnovy budov
Program rozvoja a podpory nájomného bývania a svojpomocnej výstavby bytov
Rozvoj regionálnej, nízkoemisnej a nemotorovej mobility

Rezort hospodárstva:
Podpora živnostníkov a malých a stredných podnikateľov
Vybudovanie kapacít pre rozvoj bezuhlíkovej decentralizovanej sebestačnej energetiky v regiónoch

Rezort životného prostredia:
Podpora obehového hospodárstva s dôrazom na výstavbu sanitačnej infraštruktúry na báze prírodných ČOV, prevencie vzniku odpadov a podpory ich separácie/recyklácie (vrátane zavedenia systému zálohovania)
Program adaptácie na klimatickú zmenu - vrátane vodozádržných opatrení

Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:
Program podpory lokálnej potravinovej sebestačnosti („z poľa na stôl“, zdravá a čerstvá strava v školách, malí farmári, rodinné farmy, potravinové banky, predaj z dvora, družstvá...)
Program rozvoja prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a integrovaný manažment krajiny.

 

Vážení členovia a členky vlády SR,
v súvislosti s prípravou programového vyhlásenia vlády a stratégiou pokrízovej obnovy si Vám dovoľujeme poslať stručné zhrnutie diskusie, ktorá v uplynulých dňoch prebehla v prostredí Slovenského ochranárskeho snemu. Autorom tohto zhrnutia je náš člen, Juraj Zamkovský (zamkovsky@priateliazeme.sk). Ak máte záujem o konkrétnejšiu podobu námetov, ktoré v diskusii odzneli, sme Vám k dispozícii.
S pozdravom,
Mikuláš Huba (zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu)