Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený NR SR

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Martina Fecka

k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(tlač 1337)

Vládny návrh zákona odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. I v § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zariadenie na zber odpadov musí byť riadne označené, musí obsahovať označenie zodpovednej osoby, prevádzkových hodín a druh zbieraných komodít.“.

Odôvodnenie: 

Navrhuje sa, aby zariadenia na nakladanie s odpadom bolo riadne označené. Okrem označenia, že ide o zariadenie na zber odpadov, je potrebné označiť aj zodpovednú osobu, prevádzkové hodiny a druh zbieraných komodít.

V obciach je častou praxou, že predovšetkým drobné stavebné odpady sú v obciach ukladané na rôzne neoznačené miesta. V mnohých situáciách nie je možné určiť či ide o nelegálnu skládku odpadu alebo zhromažďovanie odpadu pred ďalším využitím. V prípade podnetu na neoprávnené nakladanie s odpadmi (nelegálnu skládku odpadu) je takáto skládka označená, často účelovo,  ako „zber drobného stavebného odpadu na ďalšie využitie“.           

2. V Čl. I v § 6 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Každý je povinný dbať na dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva.“

Odôvodnenie:

Ide o deklarovanie dôrazu na hierarchiu odpadového hospodárstva, ako významného nástroja zvyšovania surovinovej a energetickej efektívnosti ako aj ochrany životného prostredia v rámci odpadového hospodárstva. 

3. V Čl. I v § 7 ods. 5 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „dvoch“.

Odôvodnenie:

V záujme zvýšenia kontrolovateľnosti a možnej aktualizácie plnenia cieľov programu sa navrhuje upraviť lehota predkladania vyhodnotenia priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu.

4. V Čl. I v § 9 ods. 4 prvej vete sa za slovo „prostredie18)“ vkladajú slová „a požiada každú obec v príslušnom kraji o oznámenie začiatku procesu posúdenia vplyvov verejnosti spôsobom v mieste obvyklým po dobu 14 dní “.

Odôvodnenie: 

S dôrazom na informovanie verejnosti o systéme odpadového hospodárstva sa navrhuje zverejnenie oznámenia o začatí posudzovania vplyvov programu kraja na životné prostredie v každej obci v kraji spôsobom  v mieste obvyklým, t.j. spravidla na úradnej tabuli vo forme verejnej vyhlášky, resp. na webovej stránke obce.

5. V Čl. I v § 9 ods. 10 sa slovo „päť rokov“ nahrádza slovom „dva roky“.

Odôvodnenie: 

V záujme zvýšenia kontrolovateľnosti a možnej aktualizácie plnenia cieľov programu sa navrhuje upraviť lehota predkladania vyhodnotenia plnenia platného programu Slovenskej republiky.

6. V Čl. I v § 9 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Okresný úrad v sídle kraja predloží ministerstvu na schválenie vyhodnotenie plnenia platného programu kraja raz za dva roky odo dňa jeho schválenia.“.

Odôvodnenie: 

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa rozširujú povinnosti okresného úradu v sídle kraja a stanovuje sa pôsobnosť ministerstva vo veci kontroly plnenia platného programu kraja prostredníctvom schválenia jeho vyhodnotenia.

7. V Čl. I v sa § 9 dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Program Slovenskej republiky musí byť zverejnený spôsobom podľa odseku 1 minimálne 18 mesiacov pred začiatkom nového obdobia, program kraja musí byť zverejnený spôsobom podľa odseku 4 minimálne 9 mesiacov pred začiatkom nového obdobia a program obce musí byť zverejnený spôsobom podľa § 10 ods. 12 v deň začiatku nového obdobia.“        

Odôvodnenie: 

Zákon by mal reagovať na skutočnosť, že napr. súčasné programy odpadového hospodárstva obcí sa niekedy pripravujú až v polovici cieľového obdobia rokov 2011 – 2015, čím sa stávajú de facto formálnymi dokumentmi.

8. V Čl. I v § 10 ods. 1 sa za slovom „Obec“ vypúšťa čiarka a slová „na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000,“.

Odôvodnenie: 

Program obce by mal byť prostriedkom, ktorý donúti všetky obce na území Slovenskej republiky aktívne sa podieľať na plnení cieľov Slovenska v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. Z toho dôvodu sa navrhuje zrušiť limitáciu obcí, ktoré majú povinnosť vypracovať program obce a túto povinnosť vztiahnuť na všetky obce.

V rokoch 2008 až 2011 vyprodukoval priemerne každý občan SR 327 kg komunálnych odpadov ročne. Pri 350 tonách, ktoré ako jeden z prípadov, kedy bude mať obec povinnosť vypracovať program obce,  vzniká situácia, že spod povinnosti pripraviť Program obce budú oslobodené obce približne nad 1 070 obyvateľov. Takýchto obcí je v SR skoro 2 000. Práve v menších obciach sú často zásadným spôsobom porušované platné ustanovenia zákona o odpadoch, je nízky záujem odpad triediť a zhodnocovať (povinné zložky sa netriedia) a absentujú všeobecne záväzné nariadenia obcí o odpadoch.

9. V Čl. I v § 10 ods. 2 písm. f) sa za slovo „obyvateľov“ vkladajú slová „o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce vrátane možností predchádzania vzniku komunálnych odpadov a“.

Odôvodnenie:

Snahou slovenskej i európskej legislatívy je zapojenie občanov do procesu predchádzania vzniku komunálnych odpadov, napr. ich lepšou informovanosťou a osvetou o triedenom zbere komunálnych odpadov. Pre naplnenie tohto cieľa sa navrhuje doplniť ustanovenie o zabezpečenie informovanosti obyvateľov aj o nakladaní s komunálnymi odpadmi a spôsoboch, ktorými je možné predchádzať ich vzniku.

10. V Čl. I v § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Prerokovanie návrhu programu obce oznámi obec verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh programu obce musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu programu obce do 30 dní odo dňa jeho oznámenia.“.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

Odôvodnenie:

Vo vládnom návrhu zákona nie je dostatočne zapracovaná možnosť verejnosti vyjadriť sa k vypracovanému návrhu programu obce pred jeho predložením príslušnému orgánu štátnej správy. Je tu síce jedna možnosť, kedy sa verejnosť môže zapojiť a vyjadriť sa k programu obce, ale to len v prípade, ak dokument podlieha procedúre posudzovania vplyvov na životné prostredie. Avšak ani v tomto  prípade nie je dostatočný priestor na návrhy a vylepšenia, pretože sa posudzuje už iba vplyv predloženého dokumentu na životné prostredie.

Pritom z čl. 31 smernice EP a Rady 2008/98/ES o odpade a zrušení určitých smerníc v platnom znení vyplýva, že členské štáty zabezpečia, aby príslušné zainteresované subjekty, orgány a široká verejnosť mali v súlade so smernicou 2003/35/ES alebo prípadne so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie príležitosť zúčastniť sa na vypracovaní programov odpadového hospodárstva a programov predchádzania vzniku odpadu a mali k nim po ich vypracovaní prístup. Tieto programy umiestnia na verejne prístupnú internetovú stránku.

Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES v čl. 2 stanovujú účasť verejnosti na plánoch a programoch. Podľa neho členské štáty zaistia, aby verejnosť dostala včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa prípravy a zmeny alebo revízie plánov alebo programov, ktorých vytvorenie sa vyžaduje v predpisoch uvedených v prílohe I. Za týmto účelom členské štáty zaistia, že:

a) verejnosť je informovaná, či už prostredníctvom verejných oznámení alebo iných vhodných prostriedkov, ako sú elektronické médiá, kde sú dostupné, o všetkých návrhoch takýchto plánov alebo programov, alebo ich zmien alebo revízií a že relevantné informácie o takýchto návrhoch sa sprístupnia verejnosti vrátane, okrem iného, informácie o práve zúčastniť sa na rozhodovaní a o príslušnom orgáne, ktorému možno zaslať pripomienky alebo otázky;

b) verejnosť je oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, keď sú ešte otvorené všetky možnosti  pred uskutočnením rozhodnutí o plánoch a programoch;

c) pri uskutočňovaní rozhodnutí sa riadne vezmú do úvahy výsledky účasti verejnosti;

d) po preskúmaní pripomienok a stanovísk vyjadrených verejnosťou vyvinie príslušný orgán primerané úsilie na informovanie verejnosti o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti.

Vzhľadom na požiadavky európskej legislatívy sa pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom zabezpečuje účasť verejnosti na vypracovávaní programu obce.

11. V Čl. I v § 10 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s bodom 8 toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

12. V Čl. I sa § 10 dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Obec je povinná predložiť príslušnému orgánu štátnej správy na posúdenie plnenie platného programu obce raz za dva roky odo dňa jeho schválenia. Ak príslušný orgán štátnej správy v posúdení zistí, že obec neplní ciele a opatrenia stanovené v programe obce, postupuje podľa § 117 ods. 2.“.

Odôvodnenie:

V programe obce absentuje priebežné vyhodnocovanie plnenia cieľov a opatrení stanovených a schválených v programe obce. V ustanoveniach vládneho návrhu zákona neexistuje mechanizmus kontroly a možnej nápravy. Rovnako tak v návrhu nie sú zapracované sankcie za neplnenie cieľov a opatrení, v dôsledku čoho sa schválený plán obce môže stať len formalitou. Slovenská republika následne nie je schopná dôsledne plniť svoje záväzky vyplývajúce jej z členstva v Európskej únii.

13. V Čl. I v § 15 sa vypúšťa odsek 18.

Odôvodnenie:

Podľa vládneho návrhu zákona sa pri zhodnotení alebo zneškodnení nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, neuplatní postup podľa odsekov 3 až 17. Takýmto postupom však nie je možné zistenie osoby, ktorá odpad v rozpore so zákonom uložila. Rovnako tak Ministerstvo životného prostredia SR deklaruje, že obciam bude preplácať odstraňovanie takýchto skládok. Môže sa teda hypoteticky stať, že samotná obec bude vytvárať tieto nelegálne skládky s očakávaním šetrenia nákladov na zneškodňovanie komunálneho odpadu. Ak osoba oznámi nezákonné umiestnenie odpadu podľa § 15 ods. 1, obec môže bez akéhokoľvek šetrenia učiniť nápravu.  Obdobná situácia môže nastať  aj v prípadoch, kedy je predpoklad, že uložením odpadu v rozpore so zákonom bol spáchaný trestný čin.

14. V Čl. I v § 77 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Výnimku z tejto povinnosti môže povoliť príslušná obec.“.

Odôvodnenie:

Slovenská republika je povinná v rámci záväzkov plynúcich jej z práva Európskej únie 75 % stavebného odpadu recyklovať alebo opätovne využívať. Domnievame sa, že ustanovenia tohto zákona dôsledne tento zámer nenapĺňajú. Každý, kto vyprodukuje stavebný odpad, by mal tento odpad buď opätovne použiť pri svojej činnosti, ponúknuť ho na využitie inému alebo odovzdať ho do recyklačného zariadenia. Nie je žiaden dôvod, aby sa drvivá väčšina stavebného odpadu v Slovenskej republike nemohla opätovne využívať. 

V súvislosti so zavedením výnimky je potrebné upraviť pôsobnosť  príslušnej obce podľa § 109 návrhu zákona. Sankcia za neplnenie povinnosti je ustanovená v § 117 ods. 3 návrhu zákona.

15. V Čl. I v § 80 ods. 8 sa za slová „zmesových komunálnych odpadov“ vkladá čiarka a slová „a drobných stavebných odpadov“ sa nahrádzajú slovami „drobných stavebných odpadov a objemného odpadu“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú operáciu, ktorá súvisí s bodom 19 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

16. V Čl. I v § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) použiť aspoň 1% z príjmu z miestneho poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad na informovanosť a osvetu o systéme nakladania s týmito odpadmi a na realizáciu aktivít podporujúcich dosahovanie cieľov stanovených v programe obce, v programe kraja a programe Slovenskej republiky.“.

Odôvodnenie:

Cieľom úpravy je aktívne budovanie spoločenského povedomia o cieľoch a význame vypracovávaných programov v oblasti odpadového hospodárstva a použití prostriedkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi.

17. V Čl. I v § 81 ods. 18 písm. a) sa za slová „odseku 9 písm. d)“ vkladajú slová „výberom aspoň z dvoch možností; jeden z intervalov odvozu musí byť 14 dní“ a na konci sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.

18. V Čl. I v § 81 ods. 18 písm. b) sa za slová „odseku 8“ vkladá čiarka a slová „pričom jedna z veľkostí musí byť 60 litrov“.

Odôvodnenie k bodom 17 a 18:

Ak obec zavedie množstvový zber zmesových komunálnych odpadov, má povinnosť umožniť pôvodcom komunálnych odpadov individuálne si určiť interval odvozu komunálnych odpadov, podľa písm. a), alebo výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z 3 možností. V praxi sa vyskytujú prípady, v ktorých obec pri množstvovom zbere stanovením nevhodných intervalov v kombinácii s nevhodnými veľkosťami zberných nádob prakticky znemožní realizáciu množstvového zberu zmesových komunálnych odpadov a znemožní pôvodcovi komunálnych odpadov platiť poplatok priamo úmerný množstvu ním produkovaných zmesových komunálnych odpadov. Je preto vhodné upraviť ustanovenie § 81 ods. 18 tak, aby:

- si pôvodca komunálnych odpadov mohol určiť interval odvozu a zároveň aj veľkosť zbernej nádoby,

- boli uvedené aspoň 2 intervaly odvozu (napríklad 1x týždenne, 1x 14 dní, 1x mesačne), z ktorých si môže pôvodca komunálnych odpadov určiť vhodný interval, pričom 14-denný interval vyplýva priamo zo zákona, 

- boli uvedené aspoň 3 veľkosti zberných nádob (napríklad 60 l, 120 l, 240 l), z ktorých si môže pôvodca komunálnych odpadov vybrať jemu vhodný, pričom veľkosť zbernej nádoby 60 litrov vyplýva priamo zo zákona.

19. V Čl. I v § 81 ods. 20 sa na konci pripájajú tieto slová: „a objemného odpadu“.

Odôvodnenie:

Okrem povinnosti obce zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu sa navrhuje rozšíriť táto povinnosť aj na objemný odpad. Podobne ako pri drobnom stavebnom odpade, aj objemný odpad občania produkujú veľmi zriedka. V čase, keď ho vyprodukujú, by si mali individuálne uhradiť aj náklady (poplatok) za zabezpečenie jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia. Je rozumné, aby sa tieto poplatky vyrubovali adresne na základe množstva a neprenášali sa paušálne a priemerne medzi všetkých ostatných poplatníkov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

20. V Čl. I v § 84 odsek 3 znie:

„(3) Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného štátu do Slovenskej republiky sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitné predpisy58) neustanovujú inak.“.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa rozšíriť obmedzenie dovozu odpadov zo všetkých krajín na územie Slovenskej republiky, ak nie je stanovené inak v medzinárodnej zmluve alebo v predpisoch Európskej únie.

21. V Čl. I v § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slovo „odpadov“ vkladajú slová „okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton“.

Odôvodnenie:

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na vydanie prevádzkového poriadku. Súhlas na prevádzku nemusia mať zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton podľa § 97 ods. 1 písm. c) tretieho bodu. Avšak podľa vládneho návrhu zákona by museli mať schválený prevádzkový poriadok. Takáto úprava sa javí nelogickou. Zároveň možno predpokladať zbytočné zaťaženie okresných úradov v takýchto prípadoch. Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje stanovenie výnimky na udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku pre určitý typ zariadení na zhodnocovanie odpadu.

22. V Čl. I v § 108 písm. d) sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a slová „posudzuje plnenie plánu obce podľa § 10 ods. 13“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s bodom 12 toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a so stanovením pôsobnosti orgánu štátnej správy.

23. V Čl. I sa § 109 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) udeľuje výnimku podľa § 77 ods. 4.“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s úpravou § 77 ods. 4 (bod 14) tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

24. V Čl. I v § 113 ods. 2 písm. n) sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5 a 13 prvej vety“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s bodmi 10 a 12 toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a s vylúčením použitia ustanovení správneho poriadku na posúdenie plnenia programu obce.

25. V Čl. I v § 113 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Účastníkom konania o určenie zodpovednej osoby podľa § 15 ods. 3 až 17 je vždy aj osoba, ktorá podala oznámenie podľa § 15 ods. 1 a 2.“.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa doplniť ustanovenie, ktoré jednoznačne zabezpečí, že aj oznamovateľ „čiernej skládky“ podľa § 15 ods. 1 a  2 návrhu zákona sa stane automaticky účastníkom konania, a to najmä s ohľadom na zabezpečenie kontroly nad riešením nezákonne umiestneného odpadu. Oznamovateľ bude musieť byť taktiež oboznámený aj s výsledkom konania.

Na takéto konanie sa v zmysle § 113 ods. 1 v spojení s odsekom 2 návrhu zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v § 14 ods. 2 návrhu zákona určuje, že  účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva, t. j. aj účastník podľa § 113 ods. 4 návrhu zákona.

26. V Čl. I v § 117 ods. 2 sa slová „§ 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s bodmi 11 a 12 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, pre ktorých účinné plnenie sa zavádza sankcia v podobe uloženia správneho deliktu v prípade neplnenia cieľov a opatrení programu obce.

27. V Čl. I v 128 ods. 7 sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „tieto prostriedky môžu byť použité výlučne na aktivity súvisiace s odpadovým hospodárstvom s dôrazom na separáciu a recykláciu odpadu“.

Odôvodnenie:

Prostriedky Recyklačného fondu boli získané za účelom zabezpečenia recyklácie vybraných druhov odpadov. Z toho dôvodu by nemali byť použité na iný zámer a mali by zostať účelovo viazané na riešenie problematiky odpadov s dôrazom na podporu triedenia a recyklácie.

28. V Čl. I v § 134 ods. 4 sa na konci pripájajú slová: „a nakladá sa s ním postupom podľa § 128 ods. 7 vety za bodkočiarkou“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s navrhovanou úpravou v bode 27 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

29. V Čl. V v § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) najmenej 0 eur a najviac 0,078 eura za kilogram objemného odpadu alebo najmenej 0 eur a najviac 8 eur za kus objemného odpadu“.

Odôvodnenie:

Ide o úpravu súvisiacu s priradením objemného odpadu do množstvového zberu a stanovením výšky sadzby poplatku.

30. V Čl. I v Prílohe č. 4 sa za bod VI. vkladá nový bod VII., ktorý vrátane nadpisu znie:

„VII. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti skládkovania

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti skládkovania je do roku 2020 znížiť ukladanie odpadov na skládky odpadov najviac na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku a do roku 2025 najviac na 25 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.

Doterajší bod VII. sa označuje ako bod VIII.

Odôvodnenie:

Európsky parlament v roku 2012 prijal uznesenie o Európe efektívne využívajúcej zdroje (2011/2068(INI) z 24. mája 2012). V bode 33 Európsky parlament okrem iného vyzýva Komisiu, aby zjednodušila acquis v oblasti odpadu pri zohľadnení hierarchie odpadu a potreby znížiť reziduálny odpad na úplné minimum; preto vyzýva Komisiu, aby do roku 2014 predložila návrhy s cieľom postupne zaviesť všeobecný zákaz skládkovania odpadu na európskej úrovni a zákaz spaľovania recyklovateľného a kompostovateľného odpadu do konca tohto desaťročia.

Najvýkonnejšie členské štáty recyklujú až 70 % svojho odpadu a takmer nič nekončí na skládkach, zatiaľ čo v iných krajinách sa na skládky dostanú viac ako tri štvrtiny odpadu. Zo správy, ktorú vydala Európska komisia (16. apríla 2012), vyplýva, že ide o kombináciu hospodárskych nástrojov. Medzi najúčinnejšie nástroje na dosiahnutie udržateľnejšieho toku odpadov patrí kombinácia zdanenia a zákazu skládkovania a spaľovania odpadov, schémy zodpovednosti výrobcov a platby za konkrétne množstvá odpadov. Ak chce EÚ splniť ciele stanovené v pláne efektívneho využívania zdrojov, t. j. žiadne skládkovanie, maximalizácia recyklácie a opätovného používania, obmedzenie energetického zhodnocovania na nerecyklovateľný odpad – tieto hospodárske nástroje sa budú musieť vo väčšej miere zaviesť vo všetkých členských štátoch.

V Českej republike bol 23. septembra 2014 schválený zákon č. 229/2014 Sb., ktorým sa mení zákon č. 185/2001 Sb. o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorým sa na skládky od roku 2024 zakazuje ukladať zmiešaný komunálny odpad a recyklovateľné a využiteľné odpady stanovené vykonávacím právnym predpisom.

V Slovenskej republike sa podľa všeobecne dostupných informácií v súčasnosti na skládky umiestňuje približne 75% odpadu. Zámerom vládneho návrhu zákona je výrazne zvýšiť podiel recyklovateľného odpadu v zmysle Prílohy č. 4. V návrhu zákona však absentuje vysporiadanie sa s otázkou skládkovania ako takého. Vzhľadom k tomu, ako aj s prihliadnutím na ciele odpadového hospodárstva a záväzky na zvyšovanie recyklovania odpadov a právnu úpravu iných členských krajín Európskej únie sa navrhuje znížiť percento odpadov umiestňovaných na skládky – do roku 2020 na 50 % a do roku 2025 na 25% podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.