Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka,  Jána Mičovského a Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(tlač 1337)

 

Vládny návrh zákona odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 14 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 116“ nahrádzajú slovami „§ 117“.
 2. V § 26 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 112“ nahrádzajú slovami „§ 113“.
 3. V § 26 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 116“ nahrádzajú slovami „§ 117“.
 4. V § 78 ods. 6 sa slová „§ 112“ nahrádzajú slovami „§ 113“.
 5. V § 79 ods. 23 sa slová „§ 112“ nahrádzajú slovami „§ 113“.
 6. V § 103 ods. 3 písm. j) sa slová „§ 114“ nahrádzajú slovami „§ 115“.
 7. V § 103 ods. 5 písm. d) sa slová „§ 114“ nahrádzajú slovami „§ 115“.
 8. V § 104 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Policajný zbor (§ 112)“.
 9. V § 105 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 112“ nahrádzajú slovami „§ 113“.
 10. V § 105 ods. 2 písm. ae) sa slová „§ 125“ nahrádzajú slovami „§ 126“.
 11. V § 105 ods. 2 písm. af) sa slová „§ 130“ nahrádzajú slovami „§ 131“.
 12. V § 105 ods. 3 písm. i) sa slová „§ 125“ nahrádzajú slovami „§ 126“.
 13. V § 106 písm. a) sa slová „§ 112“ nahrádzajú slovami „§ 113“.
 14. V § 106 písm. b) sa slová „§ 117“ nahrádzajú slovami „§ 118“.
 15. V § 107 písm. l) sa slová „§ 117“ nahrádzajú slovami „§ 118“.
 16. V § 108 písm. i) sa slová „§ 112“ nahrádzajú slovami „§ 113“.
 17. V § 108 písm. j) sa slová „§ 115, 117“ nahrádzajú slovami „§ 116, 118“.
 18. V § 108 písm. l) sa slová „§ 115“ nahrádzajú slovami „§ 116“.
 19. V § 109 písm. a) celom texte sa slová „§ 115“ nahrádzajú slovami „§ 116“.
 20. V § 110 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 112“ nahrádzajú slovami „§ 113“.
 21. V § 110 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 117“ nahrádzajú slovami „§ 118“.

Odôvodnenie k bodom 1 až 21:

Ide o legislatívno-technické operácie, ktoré súvisia s vložením nového § 112.

 

 1. Za § 111 sa vkladá nový § 112, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 112

Policajný zbor

Orgány Policajného zboru vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednávajú priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 115 ods. 3 písm. c)] a ukladajú pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2).“.

Doterajšie § 112 až 138 sa označujú ako § 113 až 139.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa doplniť nový § 112, ktorý zabezpečí právomoc orgánom Policajného zboru ukladať a riešiť  pokuty pri spáchaní vymedzených priestupkov v oblasti odpadového hospodárstva. Pôvodne sa toto ustanovenie v návrhu zákona nachádzalo, avšak v procese medzirezortného pripomienkového konania bolo vypustené. Z legislatívno-technického hľadiska je vhodnejšie doplnenie nového § 112 a následné prečíslovanie doterajších ustanovení návrhu zákona, ako vloženie § 111a, keďže ide o úplne nový návrh zákona.

 

 1. V § 112 ods. 2 sa slová „§ 116“ nahrádzajú slovami „§ 117“.
 2. V § 112 ods. 7 sa slová „Orgán Policajného zboru“ nahrádzajú slovami „Policajný zbor“.
 3. V § 113 ods. 2 písm. m) sa slová „§ 129“ nahrádzajú slovami „§ 130“.
 4. V § 114 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 116“ nahrádzajú slovami „§ 117“ a slová „§ 117“ nahrádzajú slovami „§ 118“.
 5. V § 114 ods. 1 písm. b) šiestom bode sa slová „§ 117“ nahrádzajú slovami „§ 118“.
 6. V § 115 odsek 3 znie:

„(3) Priestupky podľa

a) odseku 1 písm. d) až k) prejednáva obec,

b) odseku 1 písm. l), m), n), r), t) a u) prejednáva okresný úrad,

c) odseku 1 písm. a), b), c), o), p), q) a s)  prejednáva orgán Policajného zboru.“.

 1. V § 115 ods. 4 druhá veta znie: „Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu, ak o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo orgán Policajného zboru, alebo majetkom obce, ak o prepadnutí veci rozhodla obec.“.
 2. V § 115 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) odseku 3 písm. c) sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

 1. V § 117 ods. 1 sa slová „§ 125“ nahrádzajú slovami „§ 126“.
 2. V § 117 ods. 2 sa slová „§ 135“ nahrádzajú slovami „§ 136“.
 3. V § 117 ods. 3 sa slová „§ 125“ nahrádzajú slovami „§ 126“.
 4. V § 120 ods. 2 sa slová „§ 118“ nahrádzajú slovami „§ 119“.
 5. V § 120 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 128 a 129“ nahrádzajú slovami „§ 129 a 130“.
 6. V § 122 ods. 4 sa slová „§ 120“ nahrádzajú slovami „§ 121“ a slová „§ 121“ sa nahrádzajú slovami „§ 122“.
 7. V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 129“ nahrádzajú slovami „§ 130“.
 8. V § 123 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 129“ nahrádzajú slovami „§ 130“.
 9. V § 125 celom texte sa slová „§ 124“ nahrádzajú slovami „§ 125“ a slová „§ 126“ sa nahrádzajú slovami „§ 127“.
 10. V § 128 ods. 6 sa slová „§ 133 a 134“ nahrádzajú slovami „§ 134 a 135“.
 11. V § 129 ods. 3 sa slová „§ 126“ nahrádzajú slovami „§ 127“.
 12. V § 129 ods. 6 sa slová „§ 128“ nahrádzajú slovami „§ 129“.
 13. V § 130 ods. 3 sa slová „§ 118“ nahrádzajú slovami „§ 119“.
 14. V § 130 ods. 5 sa slová „§ 124“ nahrádzajú slovami „§ 125“.

Odôvodnenie k bodom 23 až 44:

Ide o legislatívno-technické operácie, ktoré súvisia s vložením nového § 112.