Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zákon o odpadoch - pozmeňovací a doplňujúci návrh č. 2

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu a Jána Mičovského

k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337)

Vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na vlastné náklady“ a v písmene b) sa za slovo „hospodárstva“ vkladajú slová „na vlastné náklady“.

Odôvodnenie:

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zmierniť tvrdosť vládneho zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) vo vzťahu k obciam a umožniť im získať finančné prostriedky na krytie nákladov na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu aj z iných zdrojov. To znamená, že obec aj naďalej bude povinná odstrániť tzv. čiernu skládku, avšak nie bezpodmienečne na vlastné náklady. Ak tomu tak bude napr. na základe zmluvy s treťou osobou, potom bude mať takáto tretia osoba a nie obec regresný nárok na náhradu nákladov v zmysle    § 15 ods. 16 návrhu zákona.

2. V § 81 ods. 7 písmeno e) znie:

„e) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou,“.

3. V § 81 sa vypúšťa odsek 22.

Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 22.

 

Odôvodnenie k bodom 2 a 3:

Navrhuje sa vypustiť obmedzenie, že zmluvu s obcou pre zber odpadov môže uzatvoriť len jedna organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Ostatným organizáciám zodpovednosti výrobcov tak bude podstatne sťažený prístup k odpadu z obalov a neobalových výrobkov a možnosť zabezpečiť splnenie cieľov zberu pre právnické osoby, ktoré majú v tomto smere podľa zákona postupovať. Návrh zákona podmieňuje prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálneho odpadu zmluvou s obcou (§ 59 ods. 2 návrhu zákona), ale v navrhnutom ustanovení neumožňuje vykonávať zber v obci, ktorá už má zmluvu s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Návrh zákona v tejto veci obmedzuje hospodársku súťaž a zakladaná monopolizácia príslušného segmentu bez náležitého dôvodu. Negatívnym dôsledkom tohto návrhu môže byť vznik monopolu v čase, kedy sa otvárajú aj posledné monopolné trhy v tomto sektore v EÚ (Rakúsko, Česká republika). Návrh zákona je v tejto veci v rozpore s čl. 7 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov, podľa ktorého majú byť systémy zberu odpadov obalov otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou. Zároveň je toto ustanovenie aj v rozpore s čl. 101 Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ.

Bod 2 zároveň zohľadňuje úpravu vyplývajúcu zo spoločnej správy (bod 149).

4. V § 117 ods. 2 sa slová „§ 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23“ nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne nadväzujúcu na bod 3 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Tento bod zároveň zohľadňuje úpravu vyplývajúcu zo spoločnej správy (bod 213 v nadväznosti na bod 155), keď sa na základe spoločnej správy v § 81 dopĺňa nový odsek 23, ktorý sa vypustením odseku 22 na základe tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu stane odsekom 22 a spoločnou správou prečíslovaný odsek 24 sa úpravou v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu stane odsekom 23.

5. V § 135 odsek 13 znie:

„(13) Zmluvy uzatvorené medzi obcou a subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva, ktorých predmetom je úhrada nákladov obce spojených so zabezpečovaním nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci alebo jej finančná podpora v tejto oblasti, a ktoré boli uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vrátane nárokov, ktoré z nich vznikli, sa spravujú predpismi platnými do nadobudnutia účinnosti tohto zákona a skončia sa najneskôr do 30. júna 2016.“.

Odôvodnenie:

Zabezpečenie hospodárskej súťaže po významnej zmene podmienok na trhu, ktorú prinesie znenie        § 59 v spojitosti s § 81 zákona, nie je možné dosiahnuť opatrením, ktoré ponechá v platnosti existujúce zmluvy a ich ukončenie podmieni prejavom vôle jednej zo zmluvných strán (obce alebo jej zmluvného partnera), ako to vyplýva z navrhnutého prechodného ustanovenia. Za účelom vylúčenia obmedzenia hospodárskej súťaže a neodôvodnenej monopolizácie v dôsledku zákona, je potrebné viazať ukončenie existujúcich zmlúv na objektívnu skutočnosť, uplynutie času.