Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zákon o odpadoch - pomeňujúci a doplňujúci návrh č. 3

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, Martina Fecka a Mikuláša Hubu

k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(tlač 1337)

Vládny návrh zákona o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slovo „nápoje“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „okrem zálohovaných obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,“.

Odôvodnenie:

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaviesť odmenu za zálohovania PET fliaš na nápoje, PET fliaš na vodu a hliníkových plechoviek, ktoré podľa súčasnej právnej úpravy patria medzi zálohované obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné, avšak výška zálohu za tieto obaly je 0 eur. Zvýšením výšky zálohu za tieto obaly na viac ako 0 eur (bod 4 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu) je potrebné vypustiť tú časť ustanovenia pojednávajúceho o výnimke povinnosti výrobcu obalov označiť obal ako zálohovaný obal, ak je výška zálohu 0 eur.

2. V § 55 v nadpise sa na konci pripájajú tieto slová: „a určenie výšky zálohu“.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na bod 4 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je potrebné upraviť nadpis ustanovenia § 55 tak, že pojednáva nielen o povinnostiach výrobcu obalov pri zálohovaní obalov, ale určuje aj výšku zálohu za zálohované obaly.

3. V § 55 ods. 1 sa slová „[§ 105 ods. 3 písm. m)]“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2 a 3“.

Odôvodnenie:

Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne nadväzujúcu na bod 4 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

4. V § 55 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je

a)  0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),

b)  0,27 eura za jeden obal pre sklenené opakovane použiteľné obaly na pivo s iným ako korunkovým uzáverom,

c)   40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).

(3) Výška zálohu za zálohované obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné je

a)  0,05 eura za jeden obal z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje s objemom nad 500 ml vrátane,

b)  0,05 eura za jeden obal z polyetyléntereftalátu (PET) na vody s objemom nad 500 ml vrátane,

c)   0,05 eura za jednu hliníkovú plechovku na nápoje s objemom do 500 ml vrátane.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Odôvodnenie:

Podstata tejto právnej úpravy spočíva v zavedení odmeny za zálohovanie obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, na jednotnú cenu zálohu 0,05 eura za obal (PET fľaše na nápoje, PET fľaše na vodu a hliníkové plechovky). Dôvodom pre zavedenie odmeny za zálohovanie obalov je to, že je to najúčinnejší systém zberu a recyklácie nápojových obalov (podľa štatistík sa zálohovaním vyzbiera 85-90% obalov, pričom účinnosť triedeného zberu obalov je na úrovni 30-35%). V súčasnosti tvoria plastové obaly z nápojov až 40% obsahu divokých skládok, čím predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre životné prostredie a je najvyšší čas začať s efektívnymi a účinnými opatreniami na vyčistenie krajiny od tejto formy odpadu.

Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014-2018 z dielne Ministerstva životného prostredia SR uvádza, že množstvo obalov z plastov sa v roku 2011 zdvojnásobil v porovnaní s rokom 2005. Toto číslo je alarmujúce a zrejme aj preto sa priamo v tomto programe tiež uvažuje nad zavedením zálohovania jednorazových nápojových obalov v SR. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh je teda v úplnom súlade s víziou Ministerstva životného prostredia SR. Navyše, tento návrh je v súlade aj s hierarchiou odpadového hospodárstva, v ktorej si vláda stanovila ako prvú prirotiu predchádzanie vzniku odpadu [§ 6 ods. 1 písm. a) vládneho návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov]. Návrh je v súlade aj so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov, konkrétne s čl. 5, ktorý podporuje systémy opakovaného používania obalov.

5. V § 55 ods. 2 sa slová „v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch“ nahrádzajú slovami „v zálohovaných obaloch“ a slová „zálohované opakovane použiteľné obaly“ sa nahrádzajú slovami „zálohované obaly“.

6. V § 55 ods. 3 sa slová „v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch“ nahrádzajú slovami „v zálohovaných obaloch“ a slová „zálohovaných opakovane použiteľných obalov“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „zálohovaných obalov“.

7. V § 55 ods. 4 sa vypúšťajú slová „opakovane použiteľných“.

8. V § 56 ods. 1 sa slová „[§ 105 ods. 3 písm. m)]“ nahrádzajú slovami „(§ 55 ods. 2 a 3)“.

9. V § 56 ods. 2 sa slová „v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch“ nahrádzajú slovami „v zálohovaných obaloch“ a slová „zálohované opakovane použiteľné obaly“ sa nahrádzajú slovami „zálohované obaly“.

10. V § 56 ods. 3 sa slová „v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch“ nahrádzajú slovami „v zálohovaných obaloch“ a slová „zálohovaných opakovane použiteľných obalov“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „zálohovaných obalov“.

11. V § 56 ods. 4 sa slová „v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch“ nahrádzajú slovami „v zálohovaných obaloch“ a slová „zálohovaného opakovane použiteľného obalu“ sa nahrádzajú slovami „zálohovaného obalu“.

12. V § 56 ods. 6 sa slová „v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch“ nahrádzajú slovami „v zálohovaných obaloch“ a slová „opakovane použiteľných obalov“ sa nahrádzajú slovom „obalov“.

13. V § 56 ods. 7 sa v celom texte slová „opakovane použiteľných obaloch“ nahrádzajú slovami „zálohovaných obaloch“.

14. V § 56 ods. 10 sa slová „opakovanie použiteľného obalu“ nahrádzajú slovami „zálohovaného obalu“ a slová „jeho vyradenie“ sa nahrádzajú slovami „vyradenie opakovane použiteľného obalu“.

15. V § 105 ods. 3 písm. m) sa vypúšťajú slová „výšku zálohu zálohovaných opakovane použiteľných obalov na nápoje a výšku zálohu zálohovaných obalov na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné,“.

16. V § 117 ods. 1 sa slová „§ 55 ods. 3, 4, 5“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 5, 6, 7“.

17. V § 117 ods. 2 sa slová „§ 55 ods. 1, 2 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 1, 4 a 8“.

Odôvodnenie k bodom 5 až 17:

Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne nadväzujúce na bod 4 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.