Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zákon o odpadoch - 2. čítanie (z nášho pohľadu)

S čím sa zhodneme s predkladateľom tohto návrhu zákona, je názor, že situácia v nakladaní s odpadom a najmä s komunálnym odpadom na Slovensku je neúnosná, že takmer vo všetkých merateľných ukazovateľoch zaostávame nielen za lídrami v tejto oblasti, ale aj za priemerom EÚ. Že priam do neba volajúce sú najmä všadeprítomné nelegálne, tzv. čierne skládky. Že absurdne vysoký je u nás podiel skládkovania, a naopak, trestuhodne nízky podiel recyklácie. Inými slovami v tom, že súčasná situácia na Slovensku je pravým opakom medzinárodne záväznej hierarchie nakladania s odpadom, kde na prvom mieste je predchádzanie jeho vzniku, potom rôzne formy jeho opätovného využitia a až na poslednom, po vyčerpaní všetkých iných možností, je skládkovanie, ktoré je v niektorých krajinách dokonca úplne zakázané.

Tento stav u nás vznikol a pretrváva napriek vynaloženiu nemalého množstva finančných prostriedkov a ľudských zdrojov. Zhodneme sa aj na tom, že túto situáciu je nevyhnutné zásadne a urýchlene zmeniť k lepšiemu, čo je v zásade možné dvoma spôsobmi: buď radikálnym zlepšením súčasného systému, alebo jeho principiálnou zmenou. Po rokoch neúspešných pokusov sa ministerstvo napokon rozhodlo zvoliť druhý prístup.

V čom sa s predkladateľom, naopak, nezhodujeme, to je odpoveď na otázku, či predložený nový návrh odpadovej legislatívy naozaj využíva všetky dostupné a v zahraničí úspešne realizované možnosti, ako zabezpečiť predchádzanie vzniku odpadov a efektivitu narábania s nimi.  Sme presvedčení, že navrhovaný zákon všetky dostupné možnosti nevyužíva a niektoré sľubné a v zahraničí úspešne realizované riešenia úplne ignoruje.

S cieľom poukázať aspoň na niektoré možnosti zlepšenia narábania s odpadmi predkladáme – spolu s kolegami Mičovským a Feckom – niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúci návrhov.