Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zabráňme tunelovaniu pozemkových spoločenstiev!

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko, Ján Mičovský, Helena Mezenská a Mikuláš Huba.

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len zákon) nadobudol účinnosť 1. mája 2013 s výnimkou ustanovení  § 28 a § 29, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. októbra 2013.  Považujeme za potrebné urýchlene upraviť a doplniť niektoré ustanovenia zákona, najmä z dôvodu jeho problematických častí, ktoré ukázala aplikačná praxe, alebo sú v zásadnom rozpore so zmyslom a poslaním samotných pozemkových spoločenstiev.

Jedným z najväčších zásahov do vlastníckeho práva jednotlivých spoluvlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti, spôsobených nedávno prijatým zákonom o pozemkových spoločenstvách, je strata ich predkupného práva na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva. Z dôvodu, že vlastníci podielov stratia predkupné právo, nemajú sa akým spôsobom o prevode iných podielov ani len dozvedieť. Vzhľadom na to, že takáto právna úprava je nežiaduca, navrhuje sa na prípady prevodov podielov aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, týkajúce sa predkupného práva.

Účelom návrhu zákona je zabrániť prevodom podielov na tretie osoby bez oboznámenia ostatných spoluvlastníkov s týmto konaním, stanoviť limit pre drobenie podielov na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch pri prevodoch a prechodoch podielu a umožniť prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti i na spoločenstvo.

Ďalej sa návrhom zákona stanovujú základné práva a povinnosti členov orgánov spoločenstva, zodpovednosť predsedu spoločenstva a jeho zástupcu za spôsobenú škodu, v určitých prípadoch sa pri hlasovaní zhromaždenia zvyšuje kvórum z nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov členov spoločenstva na dvojtretinovú a deklaruje sa možnosť prehlasovaných členov spoločenstva obrátiť sa na súd s návrhom o určenia neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia. Zároveň sa návrhom zákona rozširujú možnosti oddeliť novovytvorený pozemok na základe rozhodnutia zhromaždenia aj na prípady, v ktorých pozemkové spoločenstvo vlastní podiely spoločnej nehnuteľnosti a chce ich previesť na spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo na tretie osoby.

Predkladaný návrh zákona nemá dosah na rozpočet verejnej správy. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.