Vyzývame Trenčiansky kraj, aby neplánoval rozšírenie ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre

V období, kedy je ukončenie ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre už len otázkou času, spoločnosť HBP plánuje rozširovať svoju ťažbu po roku 2023. Slovenský ochranársky snem žiada poslancov a poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby v územnom pláne kraja nepodporili potreby prípadného rozširovania ťažby.

Už dnes o 16:00 budú poslanci Trenčianskeho kraja rokovať o Zmenách a doplnkoch č. 3 územného plánu Trenčianskeho kraja. V tomto dokumente sa objavili aj body požadujúce preložku rieky Nitry a železničnej trate. Uvoľnenie povrchu pre prípadné 12. ťažobné pole, kvôli ktorému treba opäť prekladať rieku, trať, plynovod má stáť od 27 mil. eur.

V neprospech prípadného rozširovania ťažby hovorí štúdia Spoločného výskumného centra Európskej komisie, ako aj Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Európska komisia neukončila konanie o posúdení prípadnej nedovolenej štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) cez Slovenské elektrárne (SE). Taktiež posudzovanie vplyvov na životné prostredie nie je ukončené na národnej ani na medzinárodnej úrovni.

Horná Nitra je jedným zo 4 pilotných regiónov Platformy pre uhoľné regióny v procese premeny. Európska komisia teda spolu s národnými a miestnymi aktérmi hľadá udržateľné, šetrné a inovatívne opatrenia v regiónoch.

HBP patrí medzi významné zdroje znečistenia rieky Nitry. [1] Slovenská republika kvôli rámcovej smernici o vode nemôže zhoršiť kvalitu vody Nitry napríklad povolením aktivity na nej.

Pre útlm ťažby uhlia na hornej Nitre k roku 2023 hovoria ekonomické, zdravotné a ekologické dôvody. „Významné znečistenie vody a pôdy okolo rieky vysoko toxickými ťažkými kovmi (napr. ortuť, kadmium, zinok, chróm a i.), ktoré spôsobujú závažné choroby vrátane zhubných nádorových ochorení, je len jedným z nich. Ďalším je ochrana klímy – žiadny iný zdroj energie neprodukuje toľko skleníkových plynov ako uhlie. Navyše, spaľovaním uhlia sa vypúšťajú do ovzdušia aj mnohé ďalšie toxické látky,“ uvádza Juraj Melichár, člen Slovenského ochranárskeho snemu.

„Aj Protimonopolný úrad SR konštatoval, že cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia je za posledné roky viac ako dvojnásobná voči trhovej cene. Takže bez štátnych dotácií by na trhu s elektrinou bola nepredajná. Je preto ekonomickým a ekologickým nezmyslom predlžovať po roku 2023 závislosť regiónu od drahej hlbinnej ťažby dotovanej z peňazí nás všetkých, “ uzatvára Juraj Melichár. 

 

***
Viac informácií:  Juraj Melichár - juraj.melichar@bankwatch.org

Príloha:  Výzva S-O-S

 

[1] Medziročné porovnanie obsahu ťažkých kovov v sedimentoch rieky Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 10. http://bit.ly/SPU-Nitra2017. ISBN 978-80-552-1690-4