Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Vystúpenie Mikuláša Hubu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na XXII. Sneme Únie miest Slovenska (29.6.2012)

Vážený pán prezident, vážený pán generálny sekretár,  dámy a páni, ďakujem za pozvanie!

Dovoľte, aby som sa zameral na tému miest a životného prostredia. Viem, téma je  to široká a času je málo. Takže dovoľte aspoň stručnú zmienku o niektorých vybraných problémoch, ktoré sa mi zdajú byť v tejto súvislosti najaktuálnejšie.

  1. Veľká novela zákona o odpadoch. Náš výbor je denne bombardovaný množstvom návrhov, najmä zo strany podnikateľov, zaoberajúcich sa odpadmi. Pozorne ich počúvame, ale  potrebovali by sme aj niečo ako rámcovú predstavu Únie miest Slovenska (ÚMS) o optimálnej podobe riešenia problému odpadov – od prevencie ich vzniku, cez zber a separáciu, až po recykláciu či iné formy ich zhodnotenia.
  2. Banský zákon. Nemusím pripomínať skutočnosť, že pred necelými tromi rokmi sa aj zásluhou ÚMS podarilo kodifikovať neobíditeľnú pozíciu miest a obcí v procese rozhodovania o tom, či sa v ich katastrálnom území môže, alebo nemôže realizovať ťažba nerastov. Dnes sme svedkami obrovského tlak záujmových skupín na to, aby sa toto logické právo samospráv spochybnilo. Tlak na ťažbu zlata, uránu a podobne zastaranými, environmentálne i zdravotne riskantnými technológiami, je obrovský. Máme tu pani primátorku Kremnice, ktorá by o tom vedela hovoriť oveľa zasvätenejšie.  Nesmieme týmto tlakom ustúpiť.
  3. Stavebný zákon a jeho pripravovaná veľká novela a jej vzťah k čiernym stavbám, stavebnej inšpekcii, stavebnej polícii a ďalším nástrojom, ktoré by mali dať mestám do rúk reálne nástroje, ktorými dokážu zabrániť anarchii vo výstavbe na ich území. Aj tu očakávame názor ÚMS.
  4. Energetické úspory na území miest. V parlamente sa zaoberáme tzv. energetickým balíčkom, ktorého hlavným cieľom na transpozícia príslušných smerníc EÚ v tejto oblasti. Niečo ako „komunálny energetický balíček“ očakávame aj od slovenských miest a ich únie.  Oceňujem, že ÚMS je v tejto sfére aktívna.
  5. Doprava v mestách je len zdanlivo výlučne v rukách miest. A netýka sa to len komunikácií nadmestského charakteru, prechádzajúce mestami, ale aj legislatívnych nástrojov, ktoré budú podporovať cyklodopravu, MHD, integrovanú dopravu a pod.
  6. Ešte subtílnejšie témy: zeleň, ochrana prírody a pamiatok. Opäť v prvom rade komunálna kompetencia, ale zároveň otázka „nadobecných“  hodnôt. Aj preto som pred pár dňami interpeloval ministra kultúry vo veci likvidácie bývalej Tabakovej továrne v Bratislave a jej pamiatkových hodnôt. Viem, že vinníkov tejto a podobných tragédií je viacero, ale určite tam patrí aj rezort kultúry a ním riadených inštitúcií.
  7. Obrovské množstvo ďalších problémov: od reakcie miest na zmenu klímy až po  rastúcu hlučnosť, ktorá nás tyranizuje na každom kroku – od dopravy, cez motorové kosačky a zbíjačky ( bežne i v nedeľu poobede) až po hlučné nočné megakoncerty.
  8. Nad spomínanými a ďalšími parciálnymi témami sú témy prierezové, ktoré sa v poslednom čase zvyknú spájať najmä s prechodom na inkluzívnu zelenú ekonomiku. Takmer v každom dokumente sa stretávame s pojmami integrácia, prierezovosť, komplexnosť, synergia až po udržateľnosť, win-win stratégie viacnásobných víťazstiev, kvalitu života, zmenu rozvojovej paradigmy... Na papieri  sa s tým stretávame stále častejšie, v praxi veľmi nie, ba často je naše smerovanie  práve opačné. Takže, výzvy ktorým čelíme, sú obrovské a týkajú sa v plnej miere aj miest na Slovensku.

Záverom mi dovoľte popriať  Vám úspešný priebeh tohto snemu a teším sa na spoluprácu.